• Čeština (Česká republika)
 • English (United Kingdom)
RNDr. Jiří J i n d r a, CSc.

Zaměření:
 • Elektrochemie (elektrochemické zdroje proudu), přes 150 publikací, z toho 70 v mezinárodních odborných časopisech a monografiích (1961–1993)
 • Dějiny přírodních věd v českých zemích (1993 dosud)

Curriculum:
 • nar. 1938 v Praze
 • Akademické gymnázium Praha (1953–1956)
 • Přírodovědecká fakulta UK (1956–1961) prom. pedagog a prom. chemik
 • Polarografický ústav Jaroslava Heyrovského ČSAV – vědecký aspirant 1961–1964, CSc. 1965, RNDr. – Přírodovědecká fakulta UK (1966)
 • Polarografický ústav Jaroslava Heyrovského ČSAV, později Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Heyrovského ČSAV – vědecký pracovník (1965–1973), samostatný vědecká pracovník, vedoucí oddělení (1991–1993)
 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – odborný pracovník a vědecký tajemník ústavu (1993–2001), vědecký pracovník a tajemník ústavu (2001–2002), zástupce ředitele pro provoz (2002 –2005), vědecký pracovník (2001–dosud)
 • Výzkumné centrum pro dějiny vědy – modul pro dějiny přírodních věd (2002–2004)

Projekty:
 • účast v modulu pro dějiny přírodních věd VCDV, skupina pro dějiny mediciny, biologických a chemických věd
 • Dějiny české elektrochemie, GA ČR 2006-2008
 • Vědecká korespondence Jaroslava Heyrovského, GA AVČR, 2009-2011


Členství ve vědeckých radách a komisích:
 • Tajemník české části Smíšené česko-rumunské komise historiků

 

Členství ve společnostech a sdruženích

 • Historický klub
 • Česká společnost chemická
 • Společnost pro dějiny věd a techniky
 • Sdružení Ackermann-Gemeinge
 • Společnost pro vědy a umění
 • Společnost bří Čapků
 • Ignaz Lieben Gesellschaft
 • Klub Za starou Prahu
 • The New York Academy of Science
 • Humboldt Klub
 • Česká  křesťanská  akademie

 

 Ocenění

 • Cena AV ČR 2013 za vědecký výsledek Čeští vědci v exilu 1948-1989 (člen autorského kolektivu)
 • Společná cena ČSAV a Bulharské AV 1986 (člen autorského kolektivu)
 • Společná cena ČSAV a AV NDR 1984 (člen autorského kolektivu)
 • Čestné uznání - vzorný pracovník ÚFCHE JH ČSAV 1988
 • Čestné znání za aktivní činnost v ÚOS Chemické zdroje elektrické energie př ČsVTS 1988
 • Čestné uznání Americké chemické společnosti za 25 let abstraktorské činnost 1989
 • Jmenování  emeritním  vědeckým  pracovníkem  ÚSD,  duben  2018


Účast na mezinárodních konferencích:

 • Mezinárodní  konference  "Věda  v  Československu  v  letech  1945-1953",  Praha  1998
 • Mezinárodní  konference  "Věda  v  Československu  v  letech  1953-1968",  Praha  1999
 • Mezinárodní  konference  "Česká  věda  a  Pražské  jaro", Praha  2000
 • Mezinárodní  konference  "Věda  v  Československu  v  období  normalizace  1970-1975",  Praha  2001
 • Intern. Conf. on History of Physics, Klentnice, ČR;
 • Intern. Conf. "Modern Electroanaalyt. Methods", Praha, 2009;
 • Intern. Conf. ICHST, Budapest, 2009;
 • 3rd Intern. Conf. ESHS, Vídeň, 2008;
 • 8th Intern. Symp. History of Medicine, Martin (Slovensko), 2007;
 • 2nd Intern. Conf. ESHS, Krakov, 2006;
 • Symposium "Vorbild Europa und die Modernisierung Mittel-und Südosteuropas", Iasi (Rumunsko), 2005;
 • Mezinárodní konference "Církve 19. a 20.století ve slovenské a české historiografii", Ružomberok, 2009;
 • Internationale Vortragtagung der Fachgruppe Geschichte der Chemie bei der GDCh, Rostock (SRN), 2011.
 • 10.medzinárod. sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, Bratislava 2012
 • 18.Medzinárod. seminár z dejin fyziky MESDEF 2012, Trnava 2012
 • Mezinárod. seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K historii a současnosti mediciny, farmacie a veterinárního lékařství, Brno 2012
 • 26th World Congress of SVU, Žilina 2012
 • Vortragstagung der Fachgruppe Geschichte der Chemie, GDCh, Heidelberg. 21.-23.3.2013.
 • Mezinárodní konference "Rok 1953 v Československu", České Budějovice 2013
 • Československo 1953-1962 , květen 2014, České Budějovice
 • Československo 1963-1967, květen 2015, České Budějovice
 • Mezinárod. seminář Po stopách zdraví a nemoci ...III.Brno 2013
 • Mezinárod. seminář Po stopách... IV. Brno 2014
 • Světový kongres SVU, Plzeň 2014
 • Mezinárodní seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat V., Brno 2015
 • Wissenschaftsforum Chemie, Dresden 2015
 • Mezinárodní seminář k dějinám mediciny, veterinární mediciny a farmacie, Ústí nad Labem 2015
 • Symposium z historie farmacie a veterinární medicíny, Brno 2015
 • Seminář z dějin hutní výroby, Praha 2015
 • 67.zjazd chemikov, Starý Smokovec 2015
 • Mezinárodní konference "Československo v letech 1968-1971", květen 2016, České Budějovice
 • Světový kongres SVU, Bratislava 2016
 • Sjezd  chemiků,  Praha 2016
 • Mezinárodní konference "Československo v letech 1972-1977", květen 2017, České Budějovice
 • Po  stopách zdraví  a  nemoci  člověka a zvířat  VII ".  Brno,  září  2017
 • Mezinárodní vědecká  konference  "1917-Revoluce  ve válce". Praha,  září  2017
 • Mezinárodní  konference  "Československo  v  letech  1972-1976".  České  Budějovice,  květen  2017
 • Československo  1977-1982,  květen  2018
 • Mezinárodní  konference  "Československo  v  letech 1977-1982",   České  Budějovice  květen  2018
 • 12.  mezinárodní  sympozium  k  dějinám  medicíny,  farmacie  a  veterinární  medicíny, Bratislava  červen 2018
 • Světový  kongres  Společnosti  pro  vědu  a  umění,  Praha  červenec  2018
 • Mezinárodní  konference  "Československo  v  letech 1985-1989", České  Budějovice, květen 2019
 • Workshop  "The Role of Institutions in the History of Modern Science,  Brno, červen 2019
 • The  52nd  Heyrovský Discussion, zámek Liblice, červen 2019

 

Bibliografie (ÚSD - výběr):

 

 • Pokus o ideologizaci československé chemie v letech 1948–1953, in: B. Zilynská – P. Svobodný (eds.), Věda v Československu v letech 1945–1953, Praha 1999 s. 477–485;
 • Přírodní vědy a Komunistická strana Československa, in: Věda v Československu v letech 1953–1963 (= Práce z dějin vědy, sv. 1), Praha 2000, s. 487–499;
 • František Šorm – závěr politické kariéry, in: Česká věda a Pražské jaro (1963–1970), (= Práce z dějin vědy, sv. 2), Praha 2001, s. 135–157;
 • Činnost Celoakademického výboru ROH ČSAV v letech 1968–1970, in: Věda v Československu v období normalizace (1970–1975) (= Práce z dějin vědy, sv. 4), Praha 2002, s. 169–186;
 • České vědecké společnosti exaktních věd v 19. století, in: Práce z dějin vědy, sv. 11, Praha 2003, s. 401–420;
 • Počátky České chemické společnosti, in: Chemické listy 97 (2003), s. 220–222;
 • Palivové galvanické články v Československu. Kapitola z dějiny české elektrochemie 20. století, in: Dějiny věd a techniky 37 (2004), s. 93–115;
 • Tschechische Chemiker im Exil 1948–1989, in: Wissenschaft im Exil (= Práce z dějin vědy, sv. 17), Praha 2004, s. 372–388;
 • The Sovietization of the Natural Sciences in Czechoslovakia 1945–1960, in: A. Zub – F. Solomon – O. Tůma – J. Jindra (eds.), Sovietization in Romania and Czechoslovakia. History, Analogies, Consequences, Iasi 2003, s. 44–56;
 • České země a Nobelovy ceny za fyziku a chemii, in: Dějiny vědy a techniky 39 (2006), s. 1–24;
 • Opat Method Zavoral – poslanec a senátor, in: P. Marek – J. Hanuš (eds.), Osobnosti v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století, Brno 2006, s. 308–322;
 • František Adam Petřina, in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 51 (2006), s. 327–336;
 • České země a Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu 1901–1955, in: Dějiny věd a techniky 39 (2006), s. 217–232;
 • Jaroslav Heyrovský – kandidát na Nobelovu cenu za fysiologii a medicínu, in: M. Bujalková – L. Pavlíková (eds.), Zborník príspevkov z 8.medzinárod. symposia o dějinách mediciny, farmácie a veterinárnej mediciny, Martin 2007, s. 116–121;
 • Počátky české elektrochemie (do r. 1920), in: Dějiny věd a techniky 40 (2007), s. 87–102;
 • Elektrochemické zdroje proudu v Československu do r. 1989 (kapitola z dějin české elektrochemie), část 1., in: Dějiny věd a techniky 40 (2007), s. 175–192, část 2., in: Dějiny věd a techniky 41 (2008), s. 27–50;
 • Jaroslav Heyrovský and Wiktor Kemula: Czech and Polish Polarography, in The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. M. Kokowski, ed. Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejetnošči, Krakow 2007, s. 202–207;
 • „Neúspěšní kandidáti na Nobelovy ceny za fyziku do roku 1956“, in: Dějiny věd a techniky 2008, 41 (4), s. 233–254;
 • J. Jindra: Neúspěšní kandidáti na Nobelovy ceny za chemii do roku 1956, in: Dějiny věd a techniky 2009, 42(1), s. 1–16;
 • Heyrovského oscilografická polarografie, in: M. Hořejš – I. Lorencová (eds.), Věda a technika v českých zemích v období 2.světové války, Praha 2009, s. 386–390;
 • Tuition and Education in Physical Chemistry at Universities in the Czech Lands 1890-1912, in: Proc. of the 3rd Intern. Conference ESHS, Vienna 2008, s. 978–987;
 • Jaroslav Heyrovský a Johann (Jan) Boehm, in Chem. listy 103 (2009), s. 894–897;
 • Jaroslav Heyrovský a Nobelova cena za chemii: šťastný konec, in: Dějiny věd a techniky 42 (2009), s. 209–224;
 • The 10th December 1959: Jaroslav Heyrovský and the Nobel Prize, in: Chem. listy 103 (2009), s. 239;
 • Dějiny eletrochemie v českých zemích 1882-1989. Praha: Libri, 2009 (227 s.);
 • Čeští přírodovědci a lékaři v soutěži o Nobelovy ceny do r. 1959. Cesta k vrcholnému vědeckému ocenění Jaroslava Heyrovského, in: Čs. časopis pro fyziku 60(1), s . 48–51 (2010);
 • Otakar Šulc - první český fyzikální chemik, in: Dějiny věd a techniky 43 (2010): 27-37;
 • The Long Way to Success: Jaroslav Heyrovský and the Nobel Prize, in: Electroanalysis 22(17-18) 2010: 1933-6;
 • Bohuslav Raýman (1852-1910), in: Čs. časopis pro fyziku 60 2010: 380-381;
 • Československá fyzikální chemie 1945-1960, in: Janovský, I. - Kleinová, J. - Stříteský, H. (Eds.), Věda a technika v Československu v letech 1945-1960 [Science and Technology in the Czech Lands 1945-60] (= Práce z dějin techniky a přírodních věd 24), Praha 2010: 32-41;
 • Philipp Weselsky - profesor vídeňské techniky z Českomoravské vysočiny, in: Dějiny věd a techniky 43(4) 2010: 255-263;
 • Mezinárodní seminář z dějin fyziky (zpráva), in: Dějiny věd a techniky 44(1) 2011: 58-60.
 • Češi a vědecké Nobelovy ceny, in: Akad. bulletin (7-8) 2011: 12-16;
 • Zdenko Hans Skraup a Praha, in: Akad. bulletin (6) 2011: 38-39;
 • Milníky chemie, in: Chem. listy 105(7) 2011: 569;
 • Sto českých vědců v exilu (recenze), S. Štrbáňová a A. Kostlán, ed.,Academia, Praha 2011, in: Chem. listy 105(8) 2011: 643;
 • Medailony, in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds.), Sto českých vědců v exilu, Aademia , Praha 2011, hesla: J. Čížek: 231-233, J. Plíva: 433-436, P. Vanýsek,: 537-539, F. Tureček: 540-542;
 • Česká fyzikální chemie za Bohuslava Raýmana, in: Práce z dějin Akademie věd 2(2), 2011: 73-88;
 • František Wald - teoretický fyzikální chemik a analytický metalurg, in: Laboutková, I. (ed.), Z dějin hutnictví 41 (= Rozpravy NTM 216): 48-54;
 • Čs. fyzikální chemie II (1961-1970), in: Lorencová, I. - Novotný, M. (ed.), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století (= Práce z dějin techniky a přírodních věd 25), Praha: 2011: 305-315;
 • Mezinárodní konference o dějinách chemie, in: DVT 43(4), 2011: 282-284;
 • Antonín Šimek 1887-1942, in: Chemické listy 106(1), 2012: 63-64.
 • J. Jindra: První Heyrovského žáci (1921-1924), in Chem. listy 106(2012), 328-330
 • J. Jindra: Hannah Šimková-Kadlcová 1897-1972, in Chem. listy 106(2012), 330-331.
 • J. Jindra: Šest čestných doktorátů Jaroslava Heyrovského, in Chem. Listy 2012, 106, str. 705-706
 • J. Jindra: Polarografie a medicina, in Fragmenty z dejin medicíny, farmácie a veterin. medicíny, Univerzita Komenského, Bratislava 2012, str. 110-112
 • J. Jindra: Neobyčejná žena, in Dějiny vědy a techniky 2012, 45, str. 133-136
 • J. Jindra: Jaroslav Heyrovský a Nobelova cena za fyziku, in XXVI.Zborník dejin fyziky, M. Morovics, ed. Bratislava, 2012, str. 113-119.
 • J. Jindra: MESDEF 2012, in DVT 2012, 45(3), 204-205
 • J. Jindra: Čs. fyzik. chemie 1971-1990 , in Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci (I. Lorencová, ed.). Národ. techn. muzeum, Praha 2012, str. 63-74
 • J. Jindra: 10.mezinárod. symposium k dějinám mediciny, farmacie a veterinár. mediciny, in DVT 45, č.3 (2012), 200-203 (kronika)
 • J. Jindra: Karel Šandera (1903-1959), in Akad. bull. 2013(1), str. 34-35
 • J. Jindra: Galerie zakladatelů a osobností ÚFCH AV ČR, in Dějiny věd a techniky 2012(4),45, 281.
 • J. Jindra: Parallel Evolution of the Czech and German Physical Chemistry in the Czech Lands, in Kurzreferateband der Vortragstagung der Fachgruppe Geschichte der Chemie, GDCh, Heidelberg 2013, Seite 25.
 • J. Jindra: Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I. /K historii a současnosti mediciny, farmacie a veterinárního lékařství/, in DVT 45(4)(2012), s. 285-286 (Zpráva z literatury).
 • Vladimír Hanuš-devadesát let, in Chem. listy 107(2013), str. 330-331
 • J. Jindra: Z dopisů Jaroslava Heyrovského. (Výběr z korespondence z let 1919-1967).¨ÚSD AV ČR, Praha 2012. ISBN 978-80-7285-165-2. Stran 551
 • J. Jindra: Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci. I. Lorencová, ed.Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 28. NTM, Praha 2012, in Dějiny věd a techniky 2013(1), 51-54 (recense)
 • J. Jindra: Evžen Strouhal: Profesor Čeněk Strouhal-zakladatel české experimentální fyziky. Academia, Praha 2012, in DVT 2013(1), 55-59 (recense)
 • J. Jindra: Vytěsněná elita, in DVT 2013(1), 68-69 (kronika)
 • J. Jindra: 53. seminář z hutní výroby, in DVT 2013(1), 69-70 (kronika)
 • J. Jindra: Výstava Tycho Brahe, in DVT 2013(1), 72-73 (kronika)
 • J. Jindra: Vladimír Hanuš-devadesát let, in Chem. listy 107(4), 330-331
 • J. Jindra:Velcí chemici- Mendělejev a Brauner,in Česko-ruské vztahy v 19. a 20. století, J. Němeček a E. Voráček, eds. Historický ústav , Praha 2011. ISBN 978-80-7256-190-3, str. 405-408
 • J. Jindra: CERN a okolí (věda-umění-recyklace), in DVT 46 (2) , 130
  (2013) (kronika)
 • J. Jindra: Konference o dějinách chemie, in DVT 46(2), 130-133 (2013)(kronika)
 • J. Jindra : Ivo Proks : Celok je jednoduchší ako jeho časti, in DVT 46(2), 118-121 (2013)(recense)
 • J. Jindra: Domnělý objev chemického prvku dvimanganu v Československu, in DVT 46(2),75-83 (2013)
 • J. Jindra: Martin Franc: Úderná skupina ?, in DVT 46(1)(2013, 71 (zpráva z literatury)
 • J. Jindra: Čeští polarografisté-ročník 1924, in Chem. listy 108 (2014), 100
 • J. Jindra: Chemie všude kolem nás, in Dějiny věd a techniky 2013, 46(4), 276-277 (kronika)
 • J. Jindra: Po stopách zdraví člověka a zvířat II. , in Dějiny věd a techniky 2013, 46(4), 271-274 (recense)
 • J. Jindra: Československá akademie věd v roce 1953, in Osm let po válce, J. Petráš a L. Svoboda, eds. , ÚSTR Praha 2014, str. 221-235
 • J. Jindra: Jiří Říha - devadesátník, in Chem. listy 2014, 108, 415-416
 • J. Jindra: Fyzik Jaroslav Šafránek (1890-1957), in Čs. čas. fyz.
 • J. Jindra: Čeští chemici (a fyzici) v 1.světové válce, in Chem.listy (2014), 108, s. 717-718
 • J. Jindra: Medailony, in Disappeared Science. M. Šimůnek a A. Kostlán, eds. Praha 2013, Hugo Ditz s. 36-39, H.Meyer, s. 149-154
 • J. Jindra: Hřebeny hor rozděleni, in Dějiny věd a techniky (2014), 47, s. 7071
 • J. Jindra: Čeští kandidáti na Nobelovu cenu za fyziologii a medicinu z řad lékařů a fyziologů, in Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. R. Slabotínský, ed. Brno 2013, s. 86-87
 • J. Jindra:  Nobelova cena za fyziologii a medicinu pro fyzikálního chemika ?, in Zdraví a nemoci v životě člověka a zvířat. R. Slabotínský, ed. Brno 2014, s. ….
 • J. Jindra:  Michal Janata: Nesamozřejmost vědy, in Dějiny věd a techniky (2014), 47, s. 74 (recense)
 • J. Jindra:  Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III, in Dějiny věd a techniky (2013), 46, s. 209211 (kronika)J. Jindra: Šafaříkové: otec a syn, in Listy Slovákov a Čechov 22(5), 1516 (2015)
 • J. Jindra: Historik Ján Tibenský, in Listy Slovákov 22(4), 14-15 (2015)
 • J. Jindra: Čeští vědci na Slovensku: Fyzika a astronomie, in Listy Slovákov...22(6), 7-8 (2015)
 • J. Jindra a M. Šimůnek: Viktor Felber, in Biograf. slovník českých zemí 16, 162-163, Praha 2013
 • J. Jindra: Profesor Jaroslav Heyrovský a jeho slovenští přátelé, in Listy Slovákov 22(1), 10-11, 22(2), 9-10 (2015)
 • J. Jindra: Seminář v Brně, in Dějiny věd a techniky 47(2), 213-214 (2014)
 • J. Jindra: Horečné tříletí a poslední rok života Jaroslava
  Heyrovského, in Čs. časopis pro fyziku65(1), 38-44 (2015)JJ. Jindra: Čs. akademie věd v letech 1954-1962, in Československo v letech 1954-1962, str. 19-36, J. Petráš a L. Svoboda, eds. ÚSTR, Praha
  2015

 • J. Jindra: Tři Waldové, in Z dějin hutnictví 43. Rozpravy NTM v Praze (I. Laboutková, ed.)., str. 117121 NTM, Praha 2015
 • J. Jindra: Mirko Kalousek-sto let, in Chemické listy 109, 574 (2015)
 • J. Jindra: Za Karlem Mickou, in Chemické listy 109, 581-583 (2015)
 • J. Jindra and M. Heyrovský: The Czech (Czechoslovak) Electrochemistry 1900-1990, in Electrochemistry in a Divided World (F. Scholz, ed.), str. 1348. Springer, New York 2015
 • J. Jindra: Ohlédnutí za Karlem Mickou, in 36. nekonvenční zdroje elektr. energie, Vyškov, Česká elektrotechn. společnost, Sborník abstrakt, str. 34
 • J. Jindra: Mé první osobní setkání s profesorem J. Heyrovským, in R. Khel et al.: Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského, vydala VŠCHT Praha, Praha 2015, str. 18
 • R. Rea and J. Jindra: Points East. Selected Science Sites of Central and Eastern Europe, in Science History. A Traveler´s Guide. M.V. Orna, ed. American Chemical Society, Washington DC. Distributed in print by Oxford University Press, str. 289316
 • J. Jindra: Čeští lékaři na Slovensku , in Listy Slovákov 22 (2015), č. 9, str. 20-22, č. 10, str. 1213, č. 11, str. 1516
 • J. Jindra: Válčení přesvědčeného pacifisty, in Přísně tajné 2015, č. 4, str. 37-42
 • J. Jindra: Univerzity v ohrožení, in DVT 48(1)(2015), str. 60 (kronika)
 • J. Jindra: Česká věda a technika za Velké války, in DVT 48(1)(2015), 6061 (kronika)
 • J. Jindra: Úspěchy české vědy a techniky, in DVT 48(1)(2015), str. 6163 (kronika)
 • J. Jindra: Jozef Rovenský a kol.: Českí lekári na Slovensku, in DVT 48(1)(2015), str.6364 (zprávy z literatury).
 • J. Jindra: Čeští vědci emigranti- kandidáti vědecké Nobelovy ceny, in Sborník příspěvků členů Pražské skupiny SVU (Společnost věd a umění) ze světových kongresů SVU, Žilina 2012, str. 4-7. Praha 2015.
 • J. Jindra: Jaroslav Heyrovský v Americe, in Sborník příspěvků členů Pražské skupiny SVU ze světových kongresů SVU, Plzeň 2014, str. 30-33. Praha 2015.
 • J. Jindra: M. Franc a V. Mádlová: Dějiny Akademie v obrazech (recense), in DVT 48(2015), str. 113-116
 • J. Jindra: Fritz Scholz, ed.: Electrochemistry in a Divided World (recense), in Chem. listy110 (2016), str. 70-71
 • J. Jindra: František Šantavý, in Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství, R. Slabotínský a P. Stöhrová, eds., str. 140-144. Tech. muzeum , Brno 2015
 • J. Jindra: Šance českých lékařů, fyziologů a biologů na získání Nobelových cen, in Abstrakta z 11.mezinárod. symposia k dějinám mediciny, farmacie a veterin. mediciny, Ústí nad Labem 2015, str. 18.
 • J. Jindra: Devadesátníci- polarografisté, in Chem.listy 2016 , 110(4), str. 299-301
 • J. Jindra: A.N. Frumkin- čtyřicet let od úmrtí, in Chem.listy 2016, 110(4), str. 301-302
 • J. Jindra: Geovědy na Slovensku v meziválečném období, in Listy Slovákov 23(3), str. 1112, 23(4), str. str. 15-16 (2016)
 • J. Jindra: J. Rabach, A. Gintel a R. Hildprantová (eds.): S anděly nad hlavou, in DVT 48(4), str. 314315 (2016) (zprávy z literatury)
 • J. Jindra: Čeští chemici na meziválečném Slovensku, in Listy Slovákov 23(6), 15-16 (2016)
 • J. Jindra: Jiří Baborovský, in Chem. listy 110(7), 539-540 (2016)
 • J. Jindra: Průkopníci české lékařské chemie a biochemie, in Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství (R. Slabotínský, ed.). Technické muzeum Brno 2016, str. 220225
 • J. Jindra: Dva vědci v osudí Velké války, in Přísně tajné 2016, č.3, str. 6171
 • J.Jindra: Erling Norrby: Nobelovy ceny a přírodní vědy, in DVT 49 (2), str. 146-150 (2016) (recense)
 • J.Jindra: Věda - národ - dějiny, in DVT 49 (2) , str. 151 (2016) (Kronika)
 • J. Jindra: Alios Kolísek- přítel Slováků a veřejný činitel, in Listy Slovákov 23(78), str. 1011 (2016)
 • J. Jindra: "Nejrychlejší" laureáti Nobelových cen za fyziku v letech 1955-1965, in Časopis pro fyziku 66(4), 238241 (2016)
 • J.Jindra: Jaroslav Heyrovský a Spojené státy americké (výběr z korespondence z let 1928-1967), in elektronická publikace ÚSD AV ČR, Praha 2014.
 • J. Jindra: Demokrat Karel Čapek očima Pavla Kosatíka, in Zprávy Společnosti bří. Čapků, č. 122, str. 11, Praha 2016
 • J. Jindra: Friendship of a Czech Professor Jaroslav Heyrovský with a Polish Professor Wiktor Kemula in the light of their correspondence (in Polish), in Analecta 2016(1), str. 7-32, Warszawa 2016
 • J. Jindra a J. Čaplovič: Anglickí doktorandi Jaroslava Heyrovského, in soubor abstrakt posterů prezentovaný na 67.zjazdu chemikov, Starý Smokovec 2015
 • J. Jindra: ČSAV v letech 1963-1967, in Předjaří (Československo 1963-1967), Jiří Petráň a Libor Svoboda, editoři. ÚSTR Praha a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, str.108-119. Praha 2016
 • J. Jindra: Česká chemie 1914-1918, in J. Kleinová a H. Králová, eds.: Věda a technika v českých zemích v období 1.světové války, Práce  z dějin techniky a přírodních věd, svazek 45, str. 2635. NTM Praha 2016.
 • J. Jindra: Neúspěšní kandidáti na Nobelovu cenu za fyziku v letech 19511965, in Čs. časopis  pro fyziku  67(1), 2729 (2017).
 • J. Jindra:  Neúspěšní kandidáti  na Nobelovu cenu za fyziku v letech 19511965, in  Čs. čas. fyz.  61, str. 2729 (2017)
 • J. Jindra: Bratři Pražákové na meziválečném Slovensku, in Listy 24(3)(2017), str.  22-23.
 • J. Čaplovič a J. Jindra: Anglickí doktorandi Jaroslava Heyrovského, in Chemické listy 111 (4), 292293 (2017)
 • J. Jindra: Ivan Horbaczewski 1854-1942, in Chemické listy 111(4), 293 (2017)
 • J. Jindra: Jubilejní silikátníci, in Chemické listy 111(4), 294-295 (2017)
 • J. Jindra: Neúspěšní kandidáti na Nobelovy ceny za fyziku v letech 1950-1965, in Čs. časopis fyz. 67(1), 21-29(2017)
 • J. Jndra.:  Jiří  Baborovský,  in  Chem.  listy  111(4),  290 (2017)
 • J. Jindra:  Jubilejní  silikátníci,  Che.  listy  111(4),  294295 (2017)
 • J. Jindra:  Českoslovenští  lékaři-  Hrdinové  socialistické  práce, in  Medicína,  farmacie  a  veterinární  lékařství  (Kapitoly  k dějinám  a  vybraným  tématům ),  R.  Slabotínský, edit.  Acta Musei  Technici, svazek  12,    str.  116-121,  Brno  2017
 • J. Jindra:  K  projektu  sovětských  atomových  bomb,  in  Chem. listy  111(7),  472  (2017)
 • J. Jindra:  Ivo  Kraus a  Štefan  Zajac: Fyzika  za  první republiky.  Edice  První  republika, sv. 6,  Praha  2017,  in DVT  49(1),  80  (2017) (zprávy z  literatury)
 • Libuše  Koubská:  Volnomyšlenkář.  Osudy  a  postoje molekulárního  genetika  Jana  Svobody,  Edice  Paměť, sv.  80, Academia,  Praha  2015,  in  DVT 49(1),  81  (2017)  (zprávy  z literatury)
 • J. Jindra: J.  Kleinová  a  H.  Králová, eds.:  Věda  a  technika  v českých  zemích  v  období  1.světové  války.  Práce  z  dějin techniky  a  přírodních  věd, sv.  45, NTM Praha  2016,  in DVT 49(1),  70-71  (2017)  (recenze)
 • J. Jindra.: K  projektu  sovětských  atomových bomb,  in  Chem.  listy 111(7), 472 (2017)
 • J. Jindra.: J. Barek, S.  Černý, Z. Herman, J.Jindra, E. Paleček: Zemřel Michael Heyrovský, in Chem. listy 111(7), 476477 (2017)
 • J. Jindra: idem. Michael Heyrovský, in memoriam (19322017), in Electroanalysis 29, 20012002 (2017)
 • J. Jindra: V. Mádlová a J. Tomáš, eds.: Slavní a zapomenutí čeští vědci a umělci 19. století v kresbách M.  Švabinského a  A.  Naumana, in  DVT 2017, 147148 (recenze).
 • J. Jindra: Kolektiv  autorů: Homines  Scientiarum, in  DVT 49 (1), str. 287288 (2017)(zpráva  z literatury)
 • J. Jindra: I. Štoll: Dějiny fyziky, in  Elektro, časopis pro elektrotechniku 2010, č. 7 a 2017, č. 10 (recenze)
 • J. Jindra.:  Čeští  vědci  a  technici  na  Slovensku  (19391945), in  Listy  Slovákov  a  Čechov 24(10),  str.  67 (2017)
 • J. Jindra:  Jubilující  nobelisté-chemici  v  roce  2017, in  Chem. listy  111(10),  696-698 (2017)
 • J. Jindra:  Žačka  profesora  Heyrovského  popravena  zastřelením, in  Chem.listy 111(10), 698 (2017)
 • J. Jindra:  Čeští  vědci  a  technici  na  Slovensku (19391945),  in  Listy  Slovákov   24(2017), č.10,  str.  67
 • J. Jindra:  Slovenská  akademie  věd  a  umění, roky  19421945,  in  Listy  Slovákov  24(2017), č.11,  str.  79
 • J. Jindra:  R.  Slabotínský, ed.:  Medicína,  farmacie  a  veterinární  lékařství.  Kapitoly  k dějinám  a  vybraným  tématům.  Acta  Musei  Technici  Brunnensis,  sv. 12,  Brno  2017,  in  DVT 50(3), 212215 (2017) (recense)
 • J. Jindra:  Brněnský  seminář,  in  DVT  50(3), 219220 (2017) (kronika)
 • J. Jindra:  Čtvrtstoletí  na  Palackého  třídě.  25  let  Farmaceutické  fakulty  Veterinární a  farmaceutické  univerzity Brno,  in  DVT  50(3),  221 (2017) (zpráva  z literatury)
 • J. Jindra:  Jiří  Padevět:  Věda  a  život.  Rozhovory  s  profesorem  Jiřím  Drahošem,  in  DVT  50(3), 221–222 (2017) (zpráva  z literatury)
 • J. Jindra:  600  let  od  úmrtí  mistra  Jana  Husa,  in  Práce  z dějin  Akademie  věd 7(2),  278  (2015)
 • J. Jindra:  Nobelovy  ceny  za  fyziologii  a  lékařství  v letech  1940-1960, in  Čas.  Lék.  Čes.  156(6),  335–337  (2017)
 • J. Jindra: Slovenská  akademie  věd  a  umění,  roky  19451952,  in Listy  Slovákov  24(12),  14–5  (2017)
 • J. Jindra: Laureáti  Nobelových  cen  za  chemii  v  letech 1951-1965  (1.Časť),  in  ChemZi  13, č.1 (2017), str.  31–33
 • J. Jindra:  R.  Slabotínský, ed.:  Medicína, farmacie  a  veterinární lékařství.  Kapitoly  k  dějinám  a  vybraným  tematům.  Acta Musei  Technici  Brunensis,  sv.  12,  Technické  muzeum  Brno 2017,  in  DVT  50(3),  str.  212–215 (2017) (recenze)
 • J. Jindra:  Brněnský   seminář,  in  DVT  50(3),  str.  219–220 (2017)
 • J. Jindra:  T.  Ambrus,  ed.:  Čtvrtstoletí  na  Palackého  třídě. 25  let  Farmaceutické  fakulty  Veterinární  a  farmaceutické univerzity Brno  1991-2016.  VFU  Brno  2016,  in  DVT  50(3), str.  121  (2017) (zprávy  z  literatury)
 • J. Jindra:  J.  Padevět:  Věda  a  život.  Rozhovory  s  prof.  Jiřím Drahošem,  Academia  Praha 2017, in  DVT  50(3),  str.  221–222 (2017) (recenze)
 • J. Jindra:  Wichterleovy  kontaktní  čočky,  in  DVT 50(4),  str. 286  (2017)
 • J. Jindra:  Carl  Napoleon  Balling-  kvasný  chemik  a  cukrovarník, in  Chem.  listy  112,  str.  274  (2018)
 • J. Jindra:  Oskar  Langer-  slovenský  komunista  až  za  hrob,  in Listy  Slovákov  25, č. 3,  str.  22-23,  č.4,  str.  13  (2018)
 • J. Jindra:  Seminář  na  Albertově,   in  DVT  50(4),  str.  287 (2017) (kronika)
 • J. Jindra:  Laureáti  Nobelových  cen  za  chemii  v  letech 1951-1965 (2.časť),  in  ChemZi  13, č.2,  s. 34-35  (2017)
 • J. Jindra:  ROH  v  ČSAV  v  letech  1967-1972,  in  J. Petráš  a  L. Svoboda,  eds.: Jaro  ´68  a nástup  normalizace. Československo v  letech  1968-1971.  ÚSTR  a  Jihočeské  muzeum,  str. 75-97 (2017)
 • J. Jindra: Úspěšná  kniha:  Otto  Wichterle"  Vzpomínky",  in  DVT  51(1),  64  (2018)  (zpráva  z  literatury)
 • J. Jindra: Dějiny  hutní  výroby  v  Čechách,  in  DVT  51(1),  62-63  (2018)  (kronika)
 • J. Jindra: Seminář  na  Albertově,  in  DVT   51(1),  62  (2018)   (kronika)
 • J. Jindra: Jahrbuch  der  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Goettingen  2015,  in  DVT  51(1),  57-59  (2018) (recense)
 • J. Jindra:  Čeští  lékaři  a  manifest  2000 slov,  in  Časopis  lékařů  českých  157,  č.3. s.155-159 (2018)
 • J. Jindra:  Einstein- dílo  a  člověk,  in  Vesmír  97 (9),  544-545 (2018)  (recenze).
 • J. Jindra:  František  Wald::  Essay  1891-1929,  in  DVT  51, č.2,  str 166 (2018) (zprávy  z  literatury)
 • J. Jindra:  Počátky  Univerzity  Komenského  v  Bratislavě.  Lékařská fakulta,  in Listy  Slovákov 25 (2018),  č. 10, str.  8-9
 • J. Jindra:  Doktorát  Ing.  Františka Walda, in I.  Laboutková:, ed.. Rozpravy  NTM  217,  Z  dějin hutnictví  44,  str. 103-112, NTM  Praha 2018
 • J. Jindra:  Korespondence Františka Walda staršího s Ernstem  Machem,  in  ibid,  str. 113-120
 • J. Jindra:  Korespondence Františka Walda staršího s Wilhelmem  Ostwaldem, in ibid.,  str. 121-129
 • J. Jindra: České  humanní  lékařství,  veterinární  lékařství  a farmacie  1918-1922,  in  Historia  Medicinae  Slovaca  III, str.  45-51,  Bratislava  2018
 • J. Jindra:  První  československá  profesorka  medicíny,  in Časopis lékařů  českých  157(7), s.  386-387  (2018)
 • J. Jindra:  Dvě  výročí  prof.  Antonína  Hamsíka (1878-1963),  in Časopis  lékařů  českých 2018,  č. 8, s. 442-443
 • J. Jindra:  ČSAV  v  letech  1972-1977,  in  BEZCASÍ  Československo v  letech  1972-1977,  ÚSTR  Praha  2018,  str.  164-182
 • J. Jindra:  Filozofická  fakulta  ,  in  Listy  Slovákov  26, č.4, s. 10-11 (2019)
 • J. Jindra:  J.  Veis:  Neurochirurg (k  osmdesátinám  prof.  MUDr. E.  Zvěřiny,  DrSc.,  FCMA),  Osobnosti  3.lékařské  fakulty  UK, sv.  5,  Praha  2018.  In  DVT  52(2019),  č.1,  s.  49-50 (recense)
 • J. Jindra:  J.  Kakalios:  Fyzika  všedních  věcí,  Praha  2018.  In DVT  52(2019),  č.1,  s.  50  (zpráva  z  literatury)
 • J. Jindra:  M.  Vlach  et  al.:  Cesty  nesmrtelných  (Putování  po osudech  a  hrobech  slavných  českých  matematiků,  fyziků a astronomů).  In  DVT  52(2019),  č.1,  s.  50-51  (zpráva  z literatury)
 • J. Jindra:  A. Wulf:  Vynález  přírody.  Dobrodružství  zapomenutého objevitele  Alexandra  von  Humboldta.  In  DVT  52(2019),  č.1, s.  51  (zpráva  z  literatury)

Kontakt:
 • adresa: Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR, v.v.i., Vlašská 1, 11840 Praha 1
 • tel.: 257 286 341
 • e-mail: jindra(et)usd.cas.cz
 
 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp