• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
icon Ceník/Price List iconInformace/Information
Věda v Československu v letech 1953-1963. Print
thumb_publikace
Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu 1999), VCDV, společné pracoviště Archivu AV ČR a UK, Praha 2000 (= Práce z dějin vědy 1), 592 s.


O b s a h

Úvodem, s. 11

Slavnostní zahájení

Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR, s. 15
Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy, s. 19
Pozdrav prof. PhDr. Josefa Petráně, CSc., ředitele Ústavu dějin - Archivu University Karlovy, s. 21


I. Česká věda mezi světovostí a izolací

Jan Havránek
Kontakty s vědou východního bloku a první styk se západem, s. 25

Libor Pátý
První československá konference o elektronice s mezinárodní účastí, s. 29

Miloslav Petrusek
Co bylo, když sociologie nebyla. Osudy zakázané a zhanobené vědy 1948-1963, s. 35


II. Vysoké školy

František Morkes
Změny v postavení a řízení vysokých škol, s. 53

Ladislav Votruba
Stavební fakulty v letech 1953-1963, s. 67

Alena Mikovcová
Poznámky k problémům vědeckovýzkumné činnosti na vysokých školách zemědělských ve
vztahu k Československé akademii zemědělských věd a Československé akademii věd
(1953-1963), s. 73

Bohumil Jiroušek
Českobudějovická pobočka University Karlovy a její zánik roku 1953, s. 89

Jiří Dvořák
Vznik druhé vysoké školy v Českých Budějovicích (provozně-ekonomická fakulta VŠZ
Praha), s. 95

Miroslav Novotný
Příprava učitelů v Českých Budějovicích a její proměny v letech 1945-1963, s. 103

Diskuse k blokům „Česká věda mezi světovostí a izolací“ a „Vysoké školy“, s. 111


III. Československá Akademie věd a další instituce

Jindřich Schwippel
Masarykova akademie práce a Československá akademie věd, s. 117

Magdalena Pokorná
Ediční činnost ČSAV v létech 1953-1961, s. 127

Daniela Brádlerová - Nataša Kmochová
Komise pro vodní hospodářství ČSAV - průzkum zátopové oblasti vodního díla Orlík, s.
155

Jiří Bečka
Slovanský ústav: od reorganizací k likvidaci,1953-1963, s. 163

Martin Franc
Výpravy M. Zikmunda a J. Hanzelky a Československá akademie věd, s. 197

Diskuse k bloku „Československá akademie věd a další instituce“, s. 205


IV. Přírodní vědy

Martin Šolc
Dvojí tvář československých věd o vesmíru: Na rozhraní mezi ideologií z východu a emigrací na západ, s. 209

Miloslav Ferles
Rudolf Lukeš, průkopník organické syntézy, s. 221

Jaroslava Turková
Vědecká aspirantura v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV v letech 1959-1962, s. 227

Alexandra Marčeková
Z histórie organizovania slovenských chemikov, s. 231

Jiří Sekerák
Postoj Milana Haška k Nobelově ceně Petera B. Medawara, s. 237

Severin Daum
Vybudování dialyzačního a kardiorespiračního střediska na II. interní klinice fakulty všeobecného lékařství UK v Praze a v Ústavu experimentální terapie v Krč, s. 239

Libor Pátý
Obnovení činnosti Jednoty čs. matematiků a fyziků, s. 247

Václav Podaný
Sláva, pocty, práce, trápení - Jaroslav Heyrovský v 50. a 60. létech, s. 253

Diskuse k bloku „Přírodní vědy“, s. 261


V. Společenské vědy

Catherine Albrecht
Professionalism in the Economics Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences,1953-
1963, s. 265

Lenka Pokorná
Česká germanistika 1953-1963, s. 279

Miroslav Roudný
Aplikovaná jazykověda v Ústavu pro jazyk český po roce 1953, s. 293

Petr Šámal
S realismem na křižovatce. K osobnosti literárního kritika Vladimíra Dostála, s. 295

Lydia Petráňová
Lid, národ a český národopis v letech 1953-1963, s. 305

Lydia Kamencová
Rozvoj spoločenských vied na Slovensku v rokoch 1953-1963 v materiáloch Ústredného
archívu SAV, s. 323

Diskuse k bloku „Společenské vědy“, s. 329


VI. Dějepisectví

Jaroslav Bouček
Jan Slavík - Do vykotlané vrby, s. 333

Eduard Šimek
Česká numismatika v druhém desetiletí po 2, světové válce, s. 347

Josef Blüml
Čepovy eseje z pohledu historika, s. 357

Marek Cetwiński
Vratislavští medievalisté a politika (v letech 1953-1963), s. 367

Milada Sekyrková
Otakar Odložilík před první a před druhou emigrací, s. 373

Jiří Lach
K hrobu Josefa Šusty, s. 383

Diskuse k bloku „Dějepisectví“, s. 395


VII. Archeologie a dějiny umění

Eugen Strouhal
Zahájení československých archeologických výzkumů v Egyptě v roce 1961, s. 399

Martin Martinovský
Československo-mongolská archeologická expedice v roce 1958 , s. 415

Dobroslav Líbal
Historický urbanismus a vývoj architektury, s. 447


VIII. Věda a politika

Rostislav Mach
Politické vystoupení studentů fakulty jaderné v roce 1963, s. 455

Jaroslav Čechura
Hrabyňské tuskulum Karla Engliše, s. 457

Jiři Křesťan
Zdeněk Nejedlý v posledních letech života: dotyky s vědou (1953-1962), s. 469

Diskuse k bloku „Věda a politika“, s. 481


IX. Deformace vědy a její překonávání

Jiří Jindra
Přírodní vědy a Komunistická strana Československa, s. 487

Jiři Pokorný
Věda výrobní silou. Počátky Vědeckotechnické společnosti, s. 501

Jan Janko
Soumrak mičurinské biologie v českých zemích, s. 507

Diskuse k bloku „Deformace vědy a její překonávání“, s. 515Dokumenty

Michael Heyrovský
Výňatky z diáře Jaroslava Heyrovského, s. 519

Josef Polišenský
Poznámky ke stavu historické vědy v letech 1953-1963, s. 523

Jiří Beran
Vědci a funkce ve vědě a v politice, s. 527

Jiří Beran
Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund a politické ovzduší ve výkonném aparátu prezídia ČSAV
před r. 1963 (na okraj referátu Martina France), s. 543

František Bahenský
Zpráva o struktuře základních etnografických a folkloristických periodik v rozmezí let
1953-1963, s. 553


Slovo závěrem

Antonín Kostlán
Věda v Československu v letech 1953-1963: zamyšlení nad současným stavem bádání a
jeho možnostmi, s. 567


Seznam přihlášených účastníků, s. 589

 

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp