František Graus – člověk a historik. Print
thumb_Frantisek_Graus
František Graus – člověk a historik. Sborník z pracovního semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy konaného 10. prosince 2002, sestavili a redakčně připravili Zdeněk Beneš, Bohumil Jiroušek a Antonín Kostlán, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, (= Práce z dějin vědy 8), 229 s.

Obsah

Úvodem, s. 9
Poděkování, s. 10

František Graus - člověk

Irena Seidlerová
Válečná zkušenost Františka Grause, s. 15

Věra Olivová
Spolupráce s Františkem Grausem, s. 19

Pavel Oliva
Přátelství s Františkem Grausem doma i v cizině, s. 23

František Graus a instituce

Jiří Jílek
František Graus a „Maketa“, s. 57

Jaroslav Čechura
František Graus jako vítěz (Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II), s. 69

Jiří Klápště
František Graus a archeologie, s. 83

Bohumil Jiroušek
Světové dějiny v díle Františka Grause, s. 89

Martin Nodl
František Graus – Proměny Grausova pojetí pozdněstředověké krize, s. 99

Zdeněk Beneš
Minulost živá a mrtvá, s. 119

Diskusní příspěvky

Vratislav Vaníček
František Graus jako ambivalentní symbol rozporné cesty české historiografie, s. 133

Karel Hrubý
František Graus v proměnách doby, s. 141

Antonín Kostlán
František Graus ve světle několika dokumentů, s. 149

Edice

Magdaléna Pokorná
František Graus, Dějiny venkovského lidu v Čechách, díl II. Záznam z diskuse na presidiu
ČSAV (edice), s. 193

František Graus
O postavení historie v kulturním životě, s. 201

František Graus
Minulost – úkol, nebo mýtus?, s. 207

Biografická příloha

Antonín Kostlán
František Graus (1921-1989): přehled základních životních dat, s. 219