• Čeština (Česká republika)
 • English (United Kingdom)
Doc. RNDr. Soňa Š t r b á ň o v á, CSc.Tituly/Degrees:

 • RNDr. CSc. doc.


 

Zaměření/Professional Performance:


biochemie (1959-1975)

 • mikrobiologický výzkum v oboru molekulární biologie a genetiky, regulace syntézy buněčných enzymů, antibiotická rezistence, bakteriální pigmenty


Biochemistry (1959-1975)

 • Microbiological research into molecular biology and genetics; regulation of cellular enzyme synthesis; antibiotic resistance; bacterial pigments.

historie vědy (1976 dosud)
 • dějiny chemie, biochemie a molekulární biologie v 19. a 20. století
 • historie biotechnologie a její etické problémy
 • vytváření hraničních vědních disciplín
 • institucionalizace a komunikační sítě vědy v 19. a 20. stol
 • geneze české vědecké obce v 19. a na počátku 20. stol.
 • věda jako součást intelektuálního rozvoje společnosti
 • dějiny žen ve vědě


History of Science (1976 until today)

 • History of chemistry, biochemistry and molecular biology in the 19th and 20th centuries
 • History of biotechnology and its ethical issues
 • Formation of interdisciplinary sciences
 • Institutionalization of communication networks in the 19th and 20th century science
 • Science national style and genesis of the Czech scientific community
 • Science as part of the society´s intellectual development, science and politics
 • History of women in science

 

Kontakty/Contacts:

 • adresa: ÚSD AV ČR, v.v.i./Kabinet dějin vědy, Puškinovo nám. 9, CZ-160 00 Praha 6
 • tel.: 221 990 617 (Kabinet)
 • e-mail: sonast2(et)gmail.com

 

 
 

Curriculum/Professional Career:


a) Vzdělání a profesní působení/
Education and Professional Appointments

 • 1953-56 - Vysoká škola chemicko-technologická Praha [Institute of Chemical Technology, Prague]
 • 1956-59 - Matematicko-fyzikální fakulta UK, obor chemie, specializace biochemie - promovaný chemik 1959 [Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Prague, specialization chemistry-biochemistry - university degree 1959]
 • 1959-60 - Fyziologický ústav ČSAV - technický pracovník [Institute of Physiology CSAS - technician]
 • 1960-63 - Mikrobiologický ústav ČSAV - postgraduální student, RNDr. v biologii 1964 [Institute of Microbiology CSAS - graduate student, PhD. in biological sciences, 1964]
 • 1964-65 - Harvard Medical School, Boston, Mass., USA [Postdoctoral Research Fellow]
 • 1972-75 - Ústav pro lékařskou mikrobiologii a imunologii LF UK - vědecký pracovník [Institute for Medical Microbiology and Immunology, Medical Faculty, Charles University, Prague - research scientist]
 • 1975-90 - Ústav československých a světových dějin ČSAV, Oddělení dějin přírodních věd - samostatný vědecký pracovník [Institute for Czechoslovak and World History CSAS, Dpt. of History of Science - senior research scientist]
 • 1990-93 - Ústav teorie a historie vědy ČSAV/AVČR - vedoucí vědecký pracovník [Institute for Theory and History of Science CSAS - principal research scientist]
 • 1993 - Institut základů vzdělanosti UK - VŠ učitel a vědecký pracovník [Institute of Humanities, Charles University, Prague - lecturer and research scientist]
 • 1993-95 - United States Agency for International Development (USAID) - projektová specialistka [USAID - project specialist]
 • 1994 - habilitace na PřF UK, Praha - docentka pro obor filozofie přírodních věd [associate professor degree in philosophy of sciences]
 • 1995-99 - American International Health Alliance (AIHA) - Country Coordinator pro ČR a Maďarsko [AIHA - country coordinator for the Czech Republic and Hungary]
 • 2000-04 - Výzkumné centrum pro dějiny vědy, spol. pracoviště ÚSD AV ČR a UK, modul pro dějiny přírodních věd - samostatný vědecký pracovník [Research Centre for the History of Sciences and Humanities founded by the Institute of Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic and the Charles University, Prague; associate professor and senior research scientist]
 • 2005-15 - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Kabinet dějin vědy - vědecký pracovník [Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Centre for the History of Sciences and Humanities - scientific worker]
 • 2016-dosud - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Kabinet dějin vědy - vědecký pracovník [Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Centre for the History of Sciences and Humanities - scientific worker emerita]


b) Pedagogická činnost/Teaching and Didactic Activities

 • 1990-2005 - Katedra filozofie a historie vědy Přírodovědecké fakulty UK Praha - externí VŠ učitel pro dějiny přírodních věd; přednášky Dějiny biochemie a Vědy o životě v intelektuálních dějinách českých zemí [Faculty of Science, Charles University, Prague, external lecturer. Subjects: Life Sciences in the Czech Intellectual History, History of Biochemistry]
 • 1999-2009 - Katedra sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP Olomouc - externí VŠ učitel lékařské etiky pro anglickou větev Lékařské fakulty; přednášky z lékařské etiky, zejména etika genetiky a etika zrození a smrti [Dpt. of Social Medicine and Health Policy, Faculty of Medicine, Palacký University, Olomouc, external lecturer - classes for foreign English speaking medical students. Subjects: Public Health, Social medicine, medical Ethics, Ethics of genetis, Health Care Policy in CEE]
 • 2009-2012 externí školitelka (PhD) Institut für Geschichte, Universität Wien [external PhD. dissertation supervisor]
 • členka oborové rady doktorského studijního programu Filozofie a dějiny přírodních věd na PřF UK v Praze. [member of two doctoral boards at the Faculty of Science, Charles University, Prague]
 • členka týmu didaktického výzkumného projektu Idea univerzity [member of the didactic project Idea of University]
 
 

Členství ve vědeckých organizacích a vědecko-organizační činnost/Membership in the Scientific Organizations and Professional Activities:


a) Vědecké organizace v ČR/Scientific Organizations in the Czech Republic

 • Čs. společnost pro dějiny věd a techniky (členka 1975, vědecká tajemnice 1976-90); Společnost pro dějiny věd a techniky (členka)/Czechoslovak Society for the History of Sciences and Technology, Prague/Society for the History of Sciences and Technology, Prague (member since 1975, scientific secretary 1976-1990)
 • Čs./český (národní) komitét pro dějiny vědy a techniky (členka od r. 1977; předsedkyně 1990-94, 2000-08)/Czechoslovak/Czech National Committee for History of Science and Technology (member since 1977; President 1990-1994, 2000-2008)
 • Sdružení historiků ČR (členka)/Association of Historians of the Czech Republic (member)
 • Česká společnost chemická (členka od cca 2000, členka výboru historické sekce od r. 2007)/Czech Chemical Society (member since 2000, board member of historical section since 2007)
 • Rada pro spolupráci s ICSU při AV ČR (členka, zástupce skupiny národních vědeckých komitétů za oblast IV, společenské vědy, od r. 2006)/Council for Cooperation with ICSU of the CSAS (since 2006)
 • Členka Rady pro dějiny vědy při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. (členka od r. 2009)/Council for History of Science of the Centre for History of Sciences and Humanities (member since 2009)


 b) Mezinárodní vědecké organizace/International Scientific Organizations

 • Mezinárodní akademie pro dějiny vědy (International Academy of History of Science, členka korespondentka 1993-2006; řádná členka 2007)/International Academy of History of Science (corresponding member since 1993, effective member since 2007)
 • Mezinárodní komitét pro dějiny techniky při IUHPS/DHST, členka 1980-2002/ICOHTEC - International Committee for the History of Technology IUHPS/DHST, member 1980-2002
 • Evropská společnost pro dějiny vědy, členka od 2004/European Society for the History of Science, member since 2004, President Elect od r. 2008, President od r. 2011-212, Vice-President 2013-2014, since 2015 Past President
 • Komise pro ženy a genderová studia při Mezinárodní uniii pro dějiny a filozofii vědy/divize pro dějiny vědy a techniky, členka od 1981, viceprezidentka 2005-2010/Commission on Women and Gender in Science, Technology and Medicine, Division of History of Science and Technology of the International Union of History and Philosophy of Science, IUHPS/DHST; member since 1981, vicepresident 2005-2010
 • Pracovní skupina pro dějiny chemie při Evropské asociaci pro chemické a molekulární vědy, zástupkyně České společnosti chemické od 1981/Working Party on the History of Chemistry of the European Association for Chemical and Molecular Sciences, EuCheMS, representative of the Czech Chemical Society since 1981
 • Mezinárodní vědecká rada Rakouské historické komise "650 let Vídeňské univerzity 2015", členka od 2011/International Scientific Board of the Austrian Historical Commission "650 Years University of Vienna 2015, member since 2011

Plenární přednášky atd. (výběr)
Podílela jsem se na organizaci několika desítek domácích a mezinárodních konferencí a sympozií a přednesla řadu zvaných a plenárních přednášek, kupř. na 10. symposiu ICOHTEC, Smolenice, 1982; 19. mezinárodním kongresu dějin vědy, Zaragoza, 1993; mezinárodní konferenci Women Scholars and Institutions, Praha 2003; 23. mezinárodním kongresu dějin vědy a techniky, Budapešť, 2009; 4. mezinárodní konferenci Evropské společnosti pro dějiny vědy, Barcelona 2010; ESHS konferenci Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World, Praha 2011; 4. EuCheMS kongresu, Praha, 2012, na několika Lieben symposiích ve Vídni, atd.
Plenary and Keynote Lectures (selection):
10th Symposium ICOHTEC, Smolenice, Czechoslovakia, 1982; International Conference "The Role of Women in the History of Science, Technology, and Medicine", Veszprém, 1983; 19th International Congress of History of Science, Zaragoza, 1993; International Conference "Women, Scholars, and Institutions", Prague 2003; 23rd International Congress of History of Science and Technology, Budapest, 2009; 4th International Conference of the European Society for History of Science, Barcelona, 2010; 4th EuCheMS Chemistry Congress, Prague, 2012; Lecturer at ESEH (European Society for Environmental History) Summer School, Prague 2016.
 

c) Členství v redakčních radách/Membership in Editorial Boards

 • Dějiny věd a techniky - členka redakční rady 1976-1993/member 1976-1993
 • NTM International Journal for History and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine - členka redakční rady (cca 1980-1995)/member in 1980-1995
 • Folia Mendeliana, od 2009 dosud/member since 2009 until now
 • Analecta. Studia i Materialy z Dziejów Nauki, členka od 2011 dosud/member since 2011
 • Proceedings of the PAU Commission on the History of Science/Studia Historiae Scientiarum, členka od 2012 dosud/member since 2012 until now
 

 

Projekty, stipendia, granty/Projects, Fellowships, Grants:

 • 1964-65 - Dpt. of Bacteriology and Immunology, Harvard Medical School, Boston, MA. Postdoctoral Research Fellowship, Postdoctoral Research Fellowship
 • 1968 - European Molecular Biology Organization (EMBO) Fellowship, Sussex University School of Biology, UK
 • Transformace v přírodních vědách v 19. a ve 20. století; GA ČSAV, 1991/Transformations in Natural Sciences in the 19th and 20th Centuries, GA ČSAV, 1991-1993
 • Přírodní vědy v intelektuálních dějinách českých zemí; GA ČSAV 1992-93/Natural Sciences in the Intellectual History of the Czech Lands, GA CSAS, 1992-1993
 • Science and Technology in the Habsburg Monarchy 1860-1918; Grant of the Central European University Research Support Scheme, Group Project, 1992-1994
 • History of Inquiry into Cellular Biochemical Adaptations and Hopkins' School of Biochemistry; Wellcome Trust Travel Grant, 1992
 • Public Health Activities of the Rockefeller Foundation in Czechoslovakia 1918-1948; Research Grant of the Rockefeller Archive Center 2000
 • Women Scholars and Institutions; Visegrád Fund 2003
 • Čeští vědci v exilu 1948-1989; GA AV ČR 2008-2011(skupinový projekt, řešitelka projektu)/Czechs Scholars in Exile 1948-1989, GA AS CR, 2008-2011 (group project, team leader)
 • 2013-2019 - Bohuslav Raýman (1852-1910), badatel, vysokoškolský učitel a organizátor vědy, grant Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových
 • 2018-2019 - Karel Kruis: mezi špičkovou vědou a uměním fotografie, Strategie AV21, odborný garant projektu


 

Ocenění/Awards:

 • 1976 - 1. cena Slovenského literárního fondu v kategorii umělecko-naučné a populárně-naučné literatury pro mládež za rukopis Kdo jsme. Kniha o životě, buňkách a učencích/First prize for the best children´s non-fiction book of the year
 • 1995 - Cena velvyslance USA v ČR za vynikající pracovní výkony/US Ambassador´s Award for Superior Performance
 • 1997 - Pamětní medaile Univerzity Palackého/Commemorative Medal of the Palacký University in Olomouc
 • 1997 - Pamětní list za zásluhy o založení a rozvoj Fakulty managementu JČU v J. Hradci/Commemorative diploma of the Faculty of Management of the University of South Bohemia for merits in founding and development of the Faculty
 • 2012 - Medaile za přínos dějinám vědy Ústavu dějin věd a techniky S. I. Vavilova Ruské akademie věd/Medal for the contribution to history of science awarded by the S. I. Vavilov Institute of History of Science and Technology of the Russian Academy of Sciences
 • 2012 - Cena AV ČR udělena týmu za vědecký výsledek "Čeští vědci v exilu 1948-1989"/Prize of the Academy of Sciences of the Czech Republic awarded to the project team for the project "Czech Scholars in Exile 1848-1989"
 • 2012 - Nominace na Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos historickým vědám/Nomination for the Milada Paulová Award for life-long contribution to the historical sciences

Výběrová bibliografie z dějin vědy/Selected Bibliography of Works on History of Science:
(neobsahuje práce z jiných oborů, především biochemie a mikrobiologie, drobné populární články, zprávy z literatury, recenze knih, zprávy z vědeckého života, abstrakta apod.
The bibliography does not contain works on other fields, short popular articles, reviews and annotations, reports on scientific events, abstracts, etc.)


a) Monografie a editované svazky/
Monographs and Edited Volumes

 • Holding Hands with Bacteria. The Life and Work of Marjory Stephenson. Springer Briefs in Molecular Science, History of Chemistry. Heidelberg: Springer Verlag, 2016.
 • Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie [30 Stories of the Czech science and philosophy] IV. Praha: ÚSD AV ČR a Nakladatelství P. Mervart, 2015. (společně s/jointly with D. Grygarová, T. Hermann, S. Štrbáňová, M. V. Šimůnek)
 • Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci [One hundred Czech scholars in exile. Dictionary of foremost Czech émigré scholars coming from the Czechoslovak Academy of Sciences]. Praha: Academia, 2011.
 • Z Československé akademie do exilu. S vědci o vědě [From the Czechoslovak Academy of Sciences to Exile. Interviews with Scientists about Science] (= Práce MÚA AV ČR, ř. B, sv. 23). Prague: MÚA AV ČR 2011 (společně s/jointly with M. Josefovičová a/and J. Hálek).
 • Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century, May 24-26, 2011, Praha, Conference Proceedings (ed. with M. Stella and A. Kostlán), Praha: Centre for the History of Sciences and Humanities of the Institute of Contemporary History of the ASCR, 2011.
 • Creating Networks in Chemistry. The Foundation and Early History of the Chemical Societies in Europe (ed. with A. Kildebaek-Nielsen), Cambridge: RSC Publishing, 2008.
 • International Networks, Exchange and Circulation of Knowledge in Life Sciences, 18th to 20th Centuries (ed. with B. Hoppe a N. Robin), in: Archives internationales d'histoire des sciences 56, No. 156-157, 2006, p. 126-365.
 • Etické problémy ve zdravotnictví [Ethical problems in healthcare]. Praha: Prague International Business School - Pražská mezinárodní manažerská škola, 2004.
 • Women Scholars and Institutions (ed. with I. Stamhuis a K. Mojsejovou), in: Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 13 A, 13 B, Prague: Research Centre for the History of Sciences and Humanities, 2004.
 • Interrelations of Biology, Physics, and Chemistry in Historical Perspective (ed. with J. Janko), Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 23, Praha 1991.
 • Jan Evangelista Purkyně in Science and Culture (ed. with J. Purš, J. Janko, E. Trávníčková and P. Tuček), Praha: ÚČSSD ČSAV, 1988.
 • Věda Purkyňovy doby [Science in Purkyně's time] (with s J. Janko). Praha: Academia, 1988.
 • M.V.Lomonosov 1711-1986 (ed. s J. Puršem a J. Janko), Praha: ÚČSSD ČSAV, 1987.
 • Kdo jsme. Kniha o životě, buňkách a učencích [Who are we? The book on life, cells and scientists]. Praha: Albatros, 1978 (přeloženo do slovenštiny a ruštiny; translated into Slovak and Russian).b) Vědecké články/
Scientific Papers


2015

   
 • Mezinárodní spolupráce v dějinách vědy středoevropského prostoru [International cooperation in history of science in the Central-European space], in: Akademický bulletin 2015, No. 9, pp. 24-26.
 • Bohuslav Brauner - O vědeckém poznání a vědeckém přátelství [Bohuslav Brauner - on scientific cognition and scientific friendship], in: D. Grygarová - T. Hermann - S. Štrbáňová - A. Kostlán - T. Petráň (eds.), Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie, III. Praha: ÚSD AV ČR - Nakladatelství P. Mervart 2015, s. 9-27.
 • Otto Wichterle - Světová věda a převratné vynálezy za železnou oponou [World science and ground-breaking inventions behind the Iron Curtain], in: D. Grygarová - T. Hermann - S. Štrbáňová - A. Kostlán - T. Petráň (eds.), Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie, III. Praha: ÚSD AV ČR - Nakladatelství P. Mervart 2015, s. 29-59.
 • Rudolf Zahradník - Bádat s vášnivým nasazením a dotáhnout věci do konce [Explore passionately and finalize things], in: D. Grygarová - T. Hermann - S. Štrbáňová - A. Kostlán - T. Petráň (eds.), Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie, III. Praha: ÚSD AV ČR - Nakladatelství P. Mervart 2015, s.61-101.
 • Josef Michl - Ve škvíře mezi organickou, anorganickou a fyzikální chemií [In the slit between organic, inorganic, and analytical chemistry], in: D. Grygarová - T. Hermann - S. Štrbáňová - A. Kostlán - T. Petráň (eds.), Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie, III. Praha: ÚSD AV ČR - Nakladatelství P. Mervart 2015, s.103-128.
 • Jaroslav Heyrovský očima svého syna Michaela: Hledat pravdu v přírodě i v sobě [Jaroslav Heyrovský through the eyes of his son Michael: Search for truth in Nature and your inside], in: D. Grygarová - T. Hermann - S. Štrbáňová - A. Kostlán - T. Petráň (eds.), Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie, III. Praha: ÚSD AV ČR - Nakladatelství P. Mervart 2015, s.128-155.
 • Milan Hašek - O imunogenetice [Milan Hašek. On Imunogenetics], in: D. Grygarová - T. Hermann - S. Štrbáňová - A. Kostlán - T. Petráň (eds.), Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie, IV. Praha: ÚSD AV ČR - Nakladatelství P. Mervart 2015, s. 9-29. (spol s/jointly with: M. V. Šimůnek)
 • Jan Svoboda - Vzdělanost a demokracie [Education and democracy], in: D. Grygarová - T. Hermann - S. Štrbáňová - A. Kostlán - T. Petráň (eds.), Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie, IV. Praha: ÚSD AV ČR - Nakladatelství P. Mervart 2015, s. 55-85.
 • Helena Kopecká - Odvaha začínat znovu - ve vědě i v životě [Courage to start again - in science and in life], in: D. Grygarová - T. Hermann - S. Štrbáňová - A. Kostlán - T. Petráň (eds.), Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie, IV. Praha: ÚSD AV ČR - Nakladatelství P. Mervart 2015, s. 87-121.
 • Helena Illnerová - Věda i to ostatní - rodina, příroda, umění [Science and the rest - family, nature, and art], in: D. Grygarová - T. Hermann - S. Štrbáňová - A. Kostlán - T. Petráň (eds.), Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie, IV. Praha: ÚSD AV ČR - Nakladatelství P. Mervart 2015, s. 123-153.
 • Eva Zažímalová - Experiment je způsob jakým klademe přírodě otázku [Experiment is a way to ask nature], in: D. Grygarová - T. Hermann - S. Štrbáňová - A. Kostlán - T. Petráň (eds.), Homines scientiarum. Třicet příběhů české vědy a filosofie, IV. Praha: ÚSD AV ČR - Nakladatelství P. Mervart 2015, s. 155-185.
 • International collaboration in the history of science of Central Europe, in: Prace Komisji Historii Nauki PAU 14, 2015, pp. 347-353. (Available at: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-17.pdf)
 • Éva Katalin Vámos, in: Analecta 24, 2015, pp. 251-253.
 • Turning "province" to a centre? Ambitions to establish institutional network of Slavic scientists at the turn of the 19th century, in: Dějiny věd a techniky 48, 2015, pp. 274-310.
 • Nationalism and the Process of Reception and Appropriation of the Periodic System in Europe and the Czech Lands, in: Kaji M. - Kragh H. - Palló G. (eds), Early Responses to the Periodic System. Oxford: OUP 2015, pp. 121-149.
 •  


2012

 • Patriotism, Nationalism and Internationalism in Czech Science: Chemists in the Czech National Revival, in: M. G. Ash and J. Surman (eds.), The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire (1848-1919). Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 138-156.
 • The Moscow S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology Celebrates its Eightieth Anniversary, in: Centaurus 54, p. 262-264.
 • Preserving Scientific Heritage. Prague Monuments Related to History of Chemistry, in: Chemické listy 106, 2012, p. 621.
 • Exile as a Forced Migration - the Case of Scholars in the 20th Century, in: Sekyrková M. - Cajthaml P. (eds), Universities in Central Europe - Crossroads of Scholars from All Over the World, September 29 - October 1, 2011, Conference Proceedings. Prague: Charles University Prague, pp. 215-223 (společně s/jointly with A. Kostlán).
 • Významné výročí moskevského ústavu pro dějiny věd a techniky [Momentous anniversary of the Moscow Institute of Science and Technology], in: DVT 45, p. 131-134.
 •  


2011

 • Women Scholars in Exile, in: M. Stella, S. Štrbáňová, and A. Kostlán (eds.), Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century. Conference Proceedings. Prague: Centre for the History of Sciences and Humanities of the Institute of Contemporary History of the ASCR, p. 362-368.
 • Czech Scholars in Exile, 1948-1989 (jointly with A. Kostlán), in: S. Marks, P. Weindling, and L. Wintour (eds.), in: Defence of Learning. The Plight, Persecution and Placement of Academic Refugees, 1933-1980, Proceedings of the British Academy 169. Oxfors: OUP, p. 239-256.
 • Blood as a Research Object at the Prague Medical Faculties. History Mingled with Politics, in: J. Pešek and F. Wiesemann (eds.), Blut. Perspektiven in Medizin, Geschichte und Gesellschaft (= Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Bd. 38). Essen: Klartext Verlag, p. 205-217.
 • Exile as a Forced Migration - the Case of Scholars in the 20th Century, in: M. Sekyrková and P. Cajthaml (eds.), Universities in Central Europe - Crossroads of Scholars from All Over the World, September 29 - October 1, 2011, Conference Proceedings. Prague: Charles University Prague, p. 215-223.
 • Raýmanova osobnost ve světle jeho fondu v Literárním archivu Památníku národního písemnictví [Personality of the Czech Chemist Bohuslav Raýman as Reflected in His Papers Kept by the Literary Archive of the Museum of Czech Literature], in: Práce z dějin AV 3 (2), p. 161-182.
 • Úvodem k této knize [Foreword to this book] (jointly with A. Kostlán), in: S. Štrbáňová and A. Kostlán (eds.), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha: Academia, p. 17-18.
 • Olga Hudlická, in: S. Štrbáňová and A. Kostlán (eds.), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha: Academia, p. 281-283.
 • Josef Rudiger, in: S. Štrbáňová and A. Kostlán (eds.), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha: Academia, p. 464-471.
 • Radovan Žák, in: S. Štrbáňová and A. Kostlán (eds.), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha: Academia, p. 576-578.

2010

 • European Society for the History of Science - Letter from the Future President, in: Centaurus 52, 2010, p. 361-362.

2009

 • Českoslovenští biochemici ve Velké Británii v letech 1939-1945, in: A. Kostlán and M. Devátá (eds.), Věda v exilu (Semináře a studie k dějinám vědy/Práce z dějin vědy 21), 2009, s. 109-133.

2008

 • Marjory Stephenson, in: N. Koertge (ed.), New Dictionary of Scientific Biography, Vol. 6, Detroit 2008, p. 519-521
 • Preface, in: A. Kildebaek-Nielsen and S. Štrbáňová (eds.), Creating Networks in Chemistry. The Foundation and Early History of the Chemical Societies, Cambridge: RSC Publishing, 2008, p. v-xii (jointly with A. Kildebaek-Nielsen).
 • Chapter 3, Czech Lands: Chemical Societies as Multifunctional Social Elements in the Czech Lands, 1866-1919, in: A. Kildebaek-Nielsen and S. Štrbáňová (eds.), Creating Networks in Chemistry. The Foundation and Early History of the Chemical Societies, Cambridge: RSC Publishing, 2008, p. 43-74.
 • Chapter 15, Creating Networks in Chemistry - Some Lessons Learned, in: A. Kildebaek-Nielsen and S. Štrbáňová (eds.), Creating Networks in Chemistry. The Foundation and Early History of the Chemical Societies, Cambridge: RSC Publishing, 2008, p. 328-348.
 • Chemical Microbiology, an Interdisciplinary Field on the Road to Molecular Biology, 1920-1948, in: Bertomeu-Sánchez J. R. - Burns D. T. - Tiggelen Van B.(eds.), Neighbours and Territories: The Evolving Identity of Chemistry, Louvain-la-neuve: Mémosciences asbl 2008, p. 359-372.
 

2007

 • Ženy ve vědě v letech 1840-1989 [Women in science in the years 1840-1989], in: M. Linková (ed.), Trans/formace: gender, věda a společnost, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, Praha 2007, p. 26-33.
 

2006

 • Nevydaný spis Ivana Málka o rozvoji biologie v Československu po r. 1945. Koncepce a možnosti využití [Unpublished treatise of Ivan Málek on the development of biology in Czechoslovakia after 1945; concept and possible use], in: M. Sekyrková (ed.), Paměti a vzpomínky jako historický pramen, Práce z dějin techniky a přírodních věd 10, NTM, Praha 2006, p. 339-354.
 • The Immunologist Milan Hašek: Fallacy and Reality in a Biography - Political and Other Linkages, in: P. Zigman (Hrsg.), Bie biographische Spur in der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Jena: Verlag IKS Garamond, Edition Paideia, 2006, p. 223- 238.
 • Introduction, in: B. Hoppe, N. Robin, and S. Štrbáňová (eds.), International Networks, Exchange and Circulation of Knowledge in Life Sciences, 18th to 20th Centuries, in: Archives internationales d'histoire des sciences 56, No. 156-157, 2006, p. 126-365, article p. 129-132 (jointly with B. Hoppe and N. Robin)
 • Continuous Cultivation of Microorganisms - Dissemination of a Method at the Frontiers of Science, Technology and Politics, in: B. Hoppe, N. Robin, and S. Štrbáňová (eds.), International Networks, Exchange and Circulation of Knowledge in Life Sciences, 18th to 20th Centuries, Archives internationales d'histoire des sciences 56, No. 156-157, 2006, 126-365, article p. 279-294.
 • Arguments and Debates Shaping Scientific Styles - The Case of the Czech Lands in the 19th and the Beginning of the 20th Century, in: B. Hoppe (ed.), Controversies and Disputes in Life Sciences in the 19th and 20th Centuries, Algorismus 56, München: Institut für Geschichte der Naturwissenschaften 2006, p. 55-75 (jointly with J. Janko).
 

2005

 • Correspondence Strengthening the Network of a Scientific School: Unknown Letters of the French Chemists C. Friedel and C.A. Wurtz to the Czech Chemist B. Raýman, in: H. Kant and A. Vogt (eds.), Aus Wissenschaftsgeschichte und - theorie, Berlin: Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte Dr. Michael Engel 2005, p. 257-276.
 • Co se stalo s českou biologií před 50 lety? Ad P. Jerie, Vesmír 83, 593, 2004/10 [What happened with the Czech biology 50 years ago? Ad P. Jerie, Vesmír 83, 593, 2004/10], Vesmír, 84, 2005, p. 232-233 (jointly with J. Janko).
 

2004

 • Towards Understanding the Metabolism of Cell Nucleus. Contributions from Prague at the Turn of the 19th and 20th Centuries, in: Höxtermann E. - Kaasch J. - Kaasch M. (eds.), Von der "Entwicklungsmechanik" zur "Entwicklungsbiologie", Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie 10, Berlin: VWB - Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2004, p. 195-208.
 • The Institutional Position of Czech Women in Bohemia 1860-1938, in: Štrbáňová P. - Stamhuis I. - Mojsejová K.(eds.), Women Scholars and Institutions, Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 13 A, 13 B, Prague: Research Center of the History of Sciences and Humanities 2004, p. 69-97.
 • Marjory Stephenson and the Medical Research Council - A New Managing Role for a Woman Scholar, ibid. p. 415-449.
 • Women Scholars and Institutions, International Conference, Prague, Czech Republic, June 8-11, 2003, in: NTM- International Journal of History and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine N.P. 12, 2004, p. 56-57.
 • Harden, Sir Arthur, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 2. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 157-158.
 • Heyrovský, Jaroslav, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 2. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 216-217.
 • Hopkins, Sir Frederick Gowland, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 2. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 237-238.
 • Hoppe-Seyler, Ernst Felix Immanuel, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 2. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 238-239.
 • Houssay, Bernardo Alberto, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 2. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 239.
 • Krebs, Sir Hans Adolf, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 2. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 343-344.
 • Luria, Salvador Edward, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 2. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 441-442.
 • Lwoff, André Michel, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 2. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 443.
 • Mendel, Gregor Johann, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 3. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 1-3.
 • Monod, Jacques Lucien, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 3. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 39-41.
 • Stephenson, Marjory, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 3. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 326-327.
 • Szent-Györgyi, Albert, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 3. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2004, p. 346.
 

2003

 • Presentation of Vladimir Kirsanov and Vladimir Vizgin, in: Saldaña J. J. (ed.), Science and Cultural Diversity, Proceedings of the XXIst International Congress of History of Science, Mexico City, 7-14 July 2001, Vol. I, Plenary Lectures, México: Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnologia 2003, p. 113-114.
 • Uplatnění nového českého přírodovědného názvosloví na českých vysokých školách v průběhu 19. století [Assertion of the new Czech scientific terminology at the Czech universities in the course of the 19th century], in: Binder H. - Křivohlavá B. - Velek L., Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918; Position of National Languages in Education, Educational System and Science of the Habsburg Monarchy 1867-1918, Práce z dějin vědy 11, Praha 2003, p. 297-311 (with J. Janko).
 • Polemics in Natural Sciences Shaping Local Scientific Styles in the Czech Lands in the 19th and the Beginning of the 20th Century, in: Kostlán A. - Devátá M. (eds.), Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy 2002-2003, Práce z dějin vědy 6, Praha 2003, p. 615-629 (with J. Janko).
 • Brauner, Bohuslav, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 1. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2003, p. 249-251.
 • Brdička, Rudolf, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 1. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2003, p. 251.
 • Cori, Carl Ferdinand, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 1. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2003, p. 346-348.
 • Cori, Gerty Theresa, in: Hoffmann D. - Laitko H. - Müller-Wille P. (eds.), Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler 1. Band, Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2003, p. 348.
 

2002

 • Mezinárodní komise Ženy ve vědě [International Commission Women in Science], in: Pokorná M. (ed.), Semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2000-2001, Práce z dějin vědy 3, Praha 2002, p. 241-250.
 • Vzestup a pád Mikrobiologického ústavu ČSAV: 60. a 70. léta [The rise and fall of the Institute of Microbiology of the CSAS], in: Kostlán A. (ed.), Věda v Československu v období normalizace (1970-1975), Práce z dějin vědy 4, Praha 2002, p. 219-254 (with s J. Spížkem)
 

2000

 • Two Immunologists Coming from Bohemia, in: Höxtermann E. - Kaasch J. - Kaasch M. - Kinzelbach R. K. (eds.), Berichte zur Geschichte der Hydro- und Meeresbiologie und weitere Beiträge zur 8. Jahrestagung der DGGTB in Rostock 1999, Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie 5, Berlin: VWB Verlag, 2000, p. 375-393.
 

1997

 • Enzyme Adaptation - the Road to Its Understanding: Early Theoretical Explanation, in: Hoppe B. (ed.), Biology Integrating Scientific Fundamentals, Contributions to History of Interrelations Between Biology, Chemistry and Physics From the 18th to the 20th Centuries, Algorismus 21, München: Institut für Geschichte der Naturwissenschaften 1997, p. 260-285.
 

1994

 • Biokhimicheskie zhurnaly i ikh profil (1840-1930gg.) [Biochemical Journals and their Profile (1840-1930)], in: Shamin A. N., Istoria biologicheskoi khimii, institucionalizacia biokhimii, Moskva: Nauka, 1994, p. 48-76.
 

1993

 • Kekulés Character in the Light of His Ennoblement, in: J. H. Wotiz (ed.), The Kekulé Riddle. A Challenge for Chemists and Psychologists. Clearwater FL - Vienna IL: Cache River Press, p. 195-210 (jointly with J. Janko).
 • Kekulův sen: intuice anebo (sebe)klam [Kekule's dream> intuition or self-deception], in: J. Stachová and J. Nosek (ed.), Intuice ve vědě a filozofii. Praha: FÚ AVČR, p. 281-288 (jointly with J. Janko).
 • Foundations of Modern Biochemistry in the 19th and 20th Centuries, in: XIXth International Congress of History of Science, Symp. Survey Papers - Plenary Lectures. Zaragoza , p. 163-168 (jointly with E. Hickel and H. Kamminga).
 • Changing Relations Between Biochemistry and Biotechnology in the 19th and 20th Centuries, in: Herléa A. (ed.), Science-Technology Relationships. San Francisco CA: San Francisco Press, p. 211-221.
 

1992

 • The Liebig and Hofmann Schools at the Prague Universities and the Development of Chemistry in Bohemia, in: Ch. Meinel and H. Scholz (eds.), Die Allianz von Wissenschaft und Industrie - August Wilhelm Hofmann (1818-1882). Weinheim-NewYork-Cambridge-Basel: VCH Verlagsgesellschaft, p. 211-220.
 • Zellbiologie, in: M. Schmitt (ed.), Lexikon der Biologie, 10. Bd. Biologie im Überblick. Freiburg/Breisgau: Verlag Herder, p. 395-397.
 

1991

 • Zařazení předmětu dějin věd a techniky do středoškolské a vysokoškolské výuky [History of science and technology at the high schools and universities]., in: Alma mater 1, 1990/91, p. 131-138 (jointly with several co-authors).
 • The "Current of Thought" and the Transformation of Ideas between Chemistry and Biology, in: J. Janko and S.  Štrbáňová (eds.), Interrelations of Biology, Physics, and Chemistry in Historical Perspective, Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 16, p. 161-178.
 • Die Umstände der Nobilitierung F. A. Kekules, in: Chemie in unserer Zeit 25, 1991, p. 208-213 (jointly with s J. Janko).
 • Přeměny chemie na přelomu 19. a 20. století, in: J. Folta (ed.), Věda ve 20. století, in: Práce z dějin přírodních věd 27, Praha, p. 171-187.
 

1990

 • The Impact of the Cell Theory on the Rise of Biochemistry, in: Folia mendeliana 24/25, Scientiae naturales 74-5,1989/90, p. 87-94.
 • Bohuslav Raýman, Friedrich August Kekule a Česká akademie věd a umění [Bohuslav Raýman, Friedrich August Kekule and the Czech Academy of Sciences and Arts], in: Dějiny věd a techniky 23, p. 93-105 (jointly with J. Janko).
 • Forming the Strategy of 20th Century Biochemistry, in: Manuskripte zur Chemiegeschichte, H. 1, p. 8-15.
 • Revoluce? Ano, revoluce! K 200. výročí vydání Traité élémentaire de chimie [Revolution? Yes, re¬volution! The 200th anniversary of the Traité élémentaire de chi-mie], in: Vesmír 69, p. 152-154 (jointly with P. Vágner).
 

1989

 • Die Bedeutung von Jan Evangelista Purkinje für den Aufstieg der Biochemie, in: E. Hickel (ed.), Biochemische Forschung im 19. Jahrhundert mit einer Bibliographie der Quellen. Braunschweiger Veröffentlichungen zur Geschichte der Pharmazie u. d. Naturwissenschaften 32. Stuttgart, p. 227-240.
 • Forming the Strategy of 20th Century Biochemistry, in: A. Kotyk, J. Škoda, V. Pačes, and V. Kostka (eds.), Highlights of Modern Biochemistry. Utrecht-Tokyo: VSP International Science Publishers, p. 1689-1697.
 • Strategy of Biochemistry in the 20th Century, in: Revolutions in Sciences, Sciences in Revolution, Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 20, Praha, p. 251-284.
 • Sjezdy českých přírodozpytců a lékařů v letech 1880-1914 a česko-polská vědecká spolupráce [Congresses of the Czech natu¬ralists and physicians in the years 1880 1914 and the Czech Polish scientific collaboration]., in: J. Janko and I. Stasiewicz Jasiukowa (eds.), K dějinám československo-polských vědeckých styků, Práce z dějin přírodních věd 25, Praha, p. 87-122.
 • Congresses of the Czech naturalists and physicians in the years 1880-1914 and the Czech-Polish scientific collaboration, in: Studies of Czechoslovak Historians for the 18th International Congress of the History of Science, in: Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 21, Praha, p. 79-122.
 

1988

 • Chemistry in the physiological concepts of J. E. Purkyně, in: J. Purš, J. Janko, S. Štrbáňová, E. Trávníčková, and P. Tuček (eds.): Jan Evangelista Purkyně in Science and Culture (Vol. 2). Praha, p. 671-698.
 

1987

 • Materiály k životu a dílu Michaila Vasiljeviče Lomonosova [Materials to the life and work of M. V. Lomonosov]. in: ČSČH 35, p. 404-416.
 • Chemie ve fyziologických koncepcích J. E. Purkyně [Chemistry in the physiological concepts of J. E. Purkyně], in: DVT 20, p. 145-158.
 

1986

 • Tschechische Beiträge zur Entwicklung der Biochemie: B. Raýman und K. Kruis, in: Philosophische, historische u.wissenschafts-theoretische Probleme in Chemie u. Technik, Berlin: AdW der DDR, Institut für Theorie, Geschichte u. Organisation der Wissenschaft, Kolloquien H. 57, p. 147-158.
 • Vztah české a světové chemie [The relation of Czech and world chemistry], Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, A 31, p. 9-24.
 • Experimentální metody v chemii a falešné teorie [Experimen¬tal methods in chemistry and false theories], in: Vědecká revoluce v 17. století - Věda v průmyslové revoluci: Dějiny přírodních věd ve vysokoškolské výuce, Práce z dějin přírodních věd 20, Praha p. 123-140.
 

1985

 • Formation of Interdisciplinary Sciencep. The case of biochemistry, in: L. Nový and Y. P. Voronkov (eds.), Science and Technology at the Turn of the 19th and 20th Centuries: Interrelations of Disciplines, in: Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 19, Praha, p. 193-245.
 • Genetic Engineering, Benefits, Hazards and the Responsibility of the Scientist. A Historical Survey, in: Blahož J. (ed.): Czechoslovak Science for Peace and Cooperation. Praha: Academia, p. 339-356.
 

1984

 • Podmínky pro vytváření hraničních vědních disciplín [Condi¬tions of the formation of interdisciplinary sciences], in: L. Nový (ed.), Problémy a hlavní tendence vědy a techniky 2. poloviny 19. a počátku 20. století, Práce z dějin přírodních věd 18, Praha, p. 131-136.
 • Funkce vědeckých časopisů při vzniku a stabilizaci vědních odvětví [Function of scientific journals in the formation and stabilization of scientific branches], in: Nový L. (ed.), Problémy a hlavní tendence vědy a techniky 2. poloviny 19. a počátku 20. století, Práce z dějin přírodních věd 18, Praha, p. 213-217.
 • The Beginnings of Higher Education and Scientific Work of Czech Women, in: International Conference on the Role of Women in the History of Science, Technology, and Medicine, Veszprém 1983 (Proceedings Vol. II). Budapest, p. 109-115.
 

1983

 • History of Technology and Its Sources - Some Remarks, in: Tenth Symposium ICOHTEC, Sources for the History of Technology - National Comparisons, Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 17, Praha, p. 271-288.
 • K mezinárodním stykům českých chemiků v oblasti historiografie chemie na rozhraní 19. a 20. století [International contacts of the Czech chemists in the historiography of chemistry at the turn of the 19th and 20th centuries], in: Práce z dějin přírodních věd 17, Praha, p. 127-150.
 

1982

 • Remarks on the Problems Concerning the Relationship of Theory and Practice and Empiry and Theory, in: Impact of Bolzano's Epoch on the Development of Science, Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 13, Praha, p. 603-606.
 • K problematice hraničních přírodovědeckých disciplín. Vznik a místo biochemie . [Problems of interdisciplinary sciences. The rise and place of biochemistry], in: Historiografie čelem k budoucnosti, Praha 1982, p. 603-619.
 • Vývoj biochemických časopisů v letech 1840-1930 [The development of biochemical journals in the years 1840 1930], in: DVT 15, 1982, p. 88-101.
 

1981

 • Remarks on the Influence of the Industrial Revolution in the Development of Science, in: Impact of Bolzano's Epoch on the Development of Science, Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 13, Praha, p. 197-198.
 • Historical Conditions for Applying Scientific Knowledge in Industrial Practice, in: Revolutionary Changes in Science and Technology, in: Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 14, Praha, p. 299-308.
 • Establishment of Instruction and Research Centres for Biochemistry in the Years 1850-1930, in: Revolutionary Changes in Science and Technology, in: Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 14, Praha, p. 353-382.
 • Biochemical journals and their profile in 1840-1930, in: Studies of Czechoslovak Historians for the 16th International Congres of the History of Science, in: Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 16, Praha, p. 149-195.
 • Chemická literatúra v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne [Chemical literature in the Bibliotheca Caploviciana in Dolný Kubín], in: Kniha 79-80, Zborník pre problémy a dejiny knižnej kultúry na Slovensku 6-7, Martin, p. 89-99.
 

1980

 • Instruction of Chemistry at the Mining Academies in Bohemia and Slovakia in the 19th and at the Beginning of the 20th Centuries, in: E. Wächtler and R. Engewald (eds.), ICOHTEC internationales Symposium zur Geschichte des Bergbau- und Hüttenwesens, Bd. II. Freiberg/Sachsen, p. 457-463.
 • Vytváření výukových a badatelských center pro biochemii ve 2. polovině 19. a první polovině 20. století [Formation of teaching and research centres for biochemistry at the turn of the 19th and 20th centuries], in: Revoluční změny v oblasti vědy a techniky 2. poloviny 19. a na počátku 20. století jako předpoklad vědeckotechnické revoluce, Práce z dějin přírodních věd 13, Praha, p. 335-345.
 

1979

 • Materiály k výuce chemie na báňské akademii v Banské Štiavnici . [Materials to the instruction of chemistry at the Mining Academy in Schemnitz], in: DVT 12, p. 80-93.
 • Bohuslav Raýman a rozvoj vědecké práce v Čechách na rozhraní 19. a 20. století [B. Raýman and the development of scientific work in Bohemia at the turn of the 19th century], in: DVT 12, p. 29-144.
 

1978

 • Pedagogická práce Bohuslava Raýmana. K výuce organické a fyzikální chemie na českých vysokých školách koncem 19. a začátkem 20. století [Pedagogic activities of B. Raýman. Instruction in organic and physical chemistry at the Czech universities at the turn of the 19th and 20th centuries], in: DVT 11, p. 82-96
 

1977

 • On the Beginnnings of Biochemistry in Bohemia, in: Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum 9, p. 149-221.
 

1976

 • Počátky biochemických přístupů v kvasné chemii v Čechách [On the beginnings of biochemical approaches in fermentation chemistry in Bohemia], in: DVT 9, p. 92-109.
 • Počátky biochemie na pražské lékařské fakultě [The beginnings of biochemistry at the Prague Medical Faculty], in: DVT 9, p. 205-219.


c) Krátká encyklopedická hesla/Short Entries in Lexicons

 • Ottova Encyklopedie Česká republika, sv. 5, 1. vydání, Ottovo nakladatelství, Praha 2006: Agricola Georg, 17; alchymie, 21-22; Amerling Karel Slavoj, 22; antivirové látky, 23; Balling Karl Josef Napoleon, 32; Brauner, Bohuslav, 52; Brdička Rudolf, 53; Cech Thomas Robert, 59; Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 63; Cori Carl Ferdinand, 63; Cori, Gerty Theresa, 63; Czapek Friedrich, 65; Časopis pro průmysl chemický, 67; Česká společnost chemická, 77; Česká společnost průmyslové chemie, 78; Československá společnost chemická, 81; Farský František, 113; Gintl Wilhelm Friedrich, 133; Haurowitz Felix, 144; Heyrovský Jaroslav, 150; Holý Antonín, 155; Hüttig Gustav Franz, 169; Chemické listy, 174; chemie, 174; chemie průmyslová, 354; Illnerová Helena, 178; Isis, 181; Janák Jaroslav, 183; Koštír Josef Václav, 229; Kruis Karel, 239; Landa Stanislav, 247; Laufberger Vilém, 248; Lerch Josef Udarlich, 250; Linnemann Eduard, 256; Listy chemické, 257; Michl Josef, 282; Mikan Josef Gottfried, 283; plastické hmoty, 335; polarografie, 339-40; Preis Karel, 352; Prelog Vladimír, 352; Quadrat Bernard, 360; Raýman Bohuslav, 363; Rodovský z Hustiřan Bavor ml., 368-369; Rudinger Josef, 371; Společnost pro průmysl chemický v Království českém, 404; Spolek chemiků českých, 404; Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 405; Stoklasa, Julius, 413; Šafařík Vojtěch, 422; Šorm, František, 433; Těšínský Jan, 443; Votoček, Emil, 485; Wald František, 496; Wichterle Otto, 499.

 Abbreviations:

ASCR - Academy of Sciences of the Czech Republic
CSAS - Czechoslovak Academy of Sciences

 
 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp