• Čeština (Česká republika)
 • English (United Kingdom)
Mgr. Emilie T ě š í n s k á.


Titul/Degree:
 • Mgr.


Zaměření/Research interests:

 • dějiny fyzikálních oborů v českých zemích v kontextu světového vývoje (s užším tématickým zaměřením na radiologii a nukleární obory a časovým vymezením od druhé poloviny 19. století) [history of physics, nuclear fields and medical radiology]


Kontakty/Contacts:
 • adresa: ÚSD AV ČR, v.v.i. / Kabinet dějin vědy, Puškinovo nám. 9, CZ-160 00 Praha 6
 • tel. : +420 221 990 618; mobil: +420 604 311 004
 • e-mail: tesinska(at)cesnet.cz

 

Curriculum:

 • 1971–1976: studium na Karlově Univerzitě v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, obor matematika-fyzika [study at Charles University, Prague, Faculty of Mathematics and Physics]
 • 1976–1991: Ústav československých a světových dějin ČSAV, odborný pracovník v oddělení dějin přírodních věd a techniky [CSAS, Institute of Czechoslovak and World History, Dpt. of the History of Sciences and Technology]
 • 1991–1993: Ústav teorie a historie vědy AV ČR, odborný pracovník v oddělení věd a techniky [CSAS, Institut of Theory and History of Science, Dpt. of the History of Sciences and Technology]
 • 1993–2000: Archiv AV ČR, odborný pracovník v oddělení archivních fondů a v oddělení dějin vědy a vědeckých institucí [AS CR, Archives of the Academy of Science, Dpt. of the Archives Fonds and Dot of the History of Science and Scientific Institutions]
 • 2000–2004: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Modul pro dějiny přírodních věd, výzkumný pracovník  [AS CR, Institute of Contemporary History, Research Center for the History of Sciences and Humanities, Dpt. of the History of Sciences]
 • 2005–dosud: Ústav pro soudobé dějiny  AV ČR, Kabinet dějin vědy, výzkumný pracovník [AS CR, Institute of Contemporary History, Centre for  the History of Science, Research Assistant]

 

Vědecká organizační činnost/Professional Activities:

 • Společnost pro dějiny věd a techniky, členka redakční rady Časopisu "Dějiny věd a techniky" [Czech Society for the History of Sciences and Technology: member of the Editorial Board of the journal "Dějiny věd a techniky"]
 • Členka redakční rady časopisu "Práce z dějin Akademie věd" (vydavatel Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.) [Member of the Editorial Board of the journal "Práce z dějin Akademie věd" (Studies on the History of the Academy of Science), published by the Masaryk Institute and Archives of the AS CR]
 • Členka redakční rady publikační řada Dějiny matematiky v letech do r.2015 [Member of the Editorial Board of the series "Dějiny matematiky" (History of Mathematics) published by Charles University, the Faculty of Mathematics and Physics, up to 2015 ]
 • Český národní komitét pro dějiny věd a techniky (členka a tajemnice Komitétu v letech 2000-2009) [Czech National Committee for the History of Science and Technology, Member and Secretary of the Committee in 2000-2009]

 

Projekty/Projects:

 • Grantový projekt GA ČR č. 409/07/1422: „Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu) (1896-1972)” [Research project "History of Nuclear Fields in the Czech Lands (Czechoslovakia) (1896-1972)" granted by the Czech Science Foundation]
 • Two research stays with the Join Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia (August-November 2016, August-November 2017)
 • Organizace semináře "Československá jaderná a částicová fyzika mezi Dubnou a CERN"v rámci projektu Strategie AV ČR 21 (Praha, září 2018) [responsible for the seminary "Czechoslovak nuclear and particle physics between JINR and CERN", Prague, September 2018, granted by the Czech Academy of Sciences within the projects "Strategies 21"] (viz http://seminarcsjf.usd.cas.cz)
 • An assiciated member of the organization committee of the conference HISTELCON2019 (Birmingham, 18-19 September 2019)

 

Výběrová bibliografie/Selected Bibliography:

The early publications can be found in bibliographical databases (or address the author)

2005–2009

 • Návštěva Marie Curieové v Československu v roce 1925 [Marie Curie’s visit of Czechoslovakia in 1925]. In: Historia-medicina-cultura, Praha, Archiv UK-Ústav dějin UK 2005, 163–188.
 • [Společně s/in co-operation with  E. KUNZ:] Státní Ústav radiační ochrany a jeho předchůdci: pohled do historie radiační ochrany v českých zemích [The Czech National Radiation Protection Institute and its predecessors]. In: Historie radiační ochrany ČR. Státní ústavu radiační ochrany 2005, 9–52 (ISBN 80-239-6594-8).
 • [Společně s/in co-authorship with V. BRABEC, J. DITTRICH, eds.:] 50 let Ústavu jaderné fyziky AV ČR, 1995–2005. Vzpomínky pamětníků [50 years of the Nuclear Physics Institute AS CR. Oral history]. Ústav jaderné fyziky AV ČR, prosinec 2005, 205 p.
 • [Společně s/in co-authorschip with V. BRABEC, J. DITTRICH, eds.): Ústav jaderné fyziky AV ČR – 50 let – Řež, 1995–2005 [Nuclear Physics Institute AS CR – 50 years – at Řež by Prague]. ÚJF AV ČR, Řež 2005, 132 p. (ISBN 80-239-552-68) 
 • Z historie Ústavu jaderné fyziky AV ČR [On the history of the Nuclear Physics Institute AS CR ]. In: V. BRABEC, J. DITTRICH, E. TĚŠÍNSKÁ (eds.), Ústav jaderné fyziky AV ČR – 50 let – Řež, 1995-2005, ÚJF AV ČR, Řež 2005, 7–65.
 • [Společně s/in co-authorship with Z. DOLEJŠEK, M. HEYROVSKÝ, M. ROTTER:] Fyzik Václav Dolejšek (1895-1945) [Czech experimental physicist Václav Dolejšek (1895-1945)]. Praha (Matfyzpress) 2006, 290 p. (ISBN 80-86732-38-X)
 • Memoáry fyzika Vladimíra Nováka [Memoirs of Czech physicist Vladimír Novák]. In: SEKYRKOVÁ, M. (ed.): Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Práce z dějin techniky a přírodních věd 10, Praha, Národní technické muzeum 2006, 133–154 (ISSN 1801-0040, ISBN 80-7037-152-8).
 • Počátky mezinárodní spolupráce v oblasti mírového využití atomové energie a účast Československa (MAAE, UNSCEAR, ICRP) [Czechoslovak participation in beginnings of the international cooperation in the peaceful use of atomic energy: IAEC, UNSCEAR, ICRP]. In: Zborník příspevkov z 3. rádioabiologickej konferencie, Univerzita veterinárského lekárstva v Košiciach 2006, 18 p. [an English summary, ISBN 88-8877-826-3].
 • [Společně s/in co-authorship with H. MÁŠOVÁ:] Science in the Service of Occupational Health: The Case of the Commission for “Miner’s Disease of Jáchymov” in the Inter-War Czechoslovakia. In: Prague Medical Report 107, 2006, No. 4, 447–460.
 • Lékařská radiologie na 2. mezinárodním radiologickém kongresu ve Stockholmu v r. 1928 [Medical radiology at the Second International Congress of Radiology in Stockholm in 1928]. In: BUJALKOVÁ, M., PAVLÍKOVÁ, L´. (eds.), Zborník príspevkov z 8. mezinárodného symposia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, Martin 2007, 30 p. (ISBN 978-80-88866-44-2)
 • Český fyzik August Žáček (1886-1961), vědecká kariéra a předčasné penzionování [Czech Experimental Physicist August Žáček (1886–1961), his Professional Career and Forced Retirement]. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 48, 2008, No. 1, 89–109 (ISSN 0323-0562).
 • Objev přírodní radioaktivity a nové impulsy pro rozvoj Jáchymova na počátku 20. století [Impact of the discovery of natural radioactivity on a revival of the Bohemian town of Joachimsthal]. In: Technická infrastruktura budov a sídel, Jáchymov, 10./11.-13. června 2008 (konferenční příručka), 32–36.
 • První národní a mezinárodní doporučení pro ochranu před ionizujícím zářením [Early recommendations on  the radiation protection]. In: Zborník 4. Rádiobiologickéj konferencie, 19.-20. Jún 2008, Univerzita veterinárského lakárstva, Košice 2008, pp. 210–230 (ISBN 978-8077-087-7).
 • Československo - země radia: ambice mladého československého státu na poli výzkumů a využití přírodní radioaktivity [Czechoslovakia - the homeland of radium: ambitions of the youngh Czechoslovak State in the field of research and applications of natural radioactivity]. In: D. BLÜLOVÁ a kol.: Čas optimismu a ctižádostivých nadějí. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929). Jihočeský sborník historický - Supplementum 1, České Budějovice 2009, 287–312 (ISBN 978-80-904446-0-7, ISSN 0323-004X).
 • K počátkům radonových lázní v Jáchymově v Čechách. Část I: Organizace prvých radonových lázní (impulsy a vazby). Část II: Lékařské zprávy (léčebné indikace a aplikace, klientela) [On the beginnings of the radon spa in Joachimsthal, Bohemia. Part I: Organization (impulses and circumstances), Part II: Medical reports (indications and therapy, clients)]Dějiny věd a techniky 41, 2008, No. 3, 205-230; 42, 2009, 29–54.
 • Počátky jáchymovských radonových lázní (věda - nadšení - komerce) [Beginnings of the Joachimsthal radon spa: science - enthousiasm - commercialization]. In: D. BLÜMLOVÁ, P. KUBÁT a kol.: Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. stoletní. Jihočeský sborník historický - Supplementum 2, 2009, 301–330 (ISSN 0323-004X, ISBN 978-80-87311-07-3, ISBN 978-80-904446-3-8).
 • Epidemiological Studies of Lung Carcinoma Incidence in Uranium Miners (Accumulation and Retrospective Use of Diagnostic Data). Prague Medical Report 110, 2009, 165–172 (ISSN 1214-6995).
 • Zahajovací přednáška profesora Augusta Žáčka při obnovení přednášek ve Fyzikálním ústavu Karlovy univerzity v červnu 1945 [Renewal of Education at the (Czech) Physics Institute of Charles University in Prague in June 1945 - the inaugurating lecture by the head of the Institute, Professor of Experimental Physics August Žáček]Čs. časopis pro fyziku 59, 2009, No. 6, 381–383.
 • Zakotvení lékařské rentgenologie a radiologie na České a Německé univerzitě v Praze [Incorporation of Medical Radiology within the fields of the Czech and German Medical Faculties in Prague in the period up to 1945]. In: Sborník textů 9.mezinárodního sympozia z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Brno 18.–20. 6. 2009, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2009, 141–152.
 • BLANC, K.(en collaboration avec E. TESINSKA et J.-P. ADLOFF): Pierre Curie, Correspondances. Éditions Monelle Hayot, Chateau de Saint-Rémy-en l'Eau 2009, 735 p. [in French, ISBN 978.2-903824-68-6].
  •  
  •  2010–2015
 • Cesta ke vzniku ICRP a účast Československa v počátcích mezinárodní spolupráce v radiační ochraně [The pre-history of ICRP and participation of Czechoslovakia in it]Bezpečnost jaderné energie 18 (56), 2010, No. 1/2, 6–11.
 • Miroslav Brdička, několik biografických dat [Czech theoretical physicist Miroslav Brdička (1913-2007), his life and work].Čs. časopis pro fyziku 60, 2010, No. 3, 158–164.
 • Work on Magnetron Oscillations by Czech Physicist August Žáček, his Students and Colleagues. In: Proceedings 2010 International Conference on the Origins and Evolution of the Cavity Magnetron, Bournemouth University, England, 12–20 April. IEEE 2010, 14 p. (ISBN 978-80-210-4808-9).
 • Ernst Mach and his Prague Physics Students. In: J. MUSILOVÁ, P. DUB (eds.): Ernst Mach: Fyzika - Filosofie - Vzdělávání. Brno,  Masarykova univerzita 2010, 75-117 (ISBN 978-80-210-4808-9). Published also in: J.-T. BLACKMORE, R. ITAGAKI, S. TANAKA (eds.): Ernst Mach's Prague 1867-1895 as a Human Adventure. Sentinel Open Press 2010, 367–390 (ISBN 978-0-578-06301-0).
 • [Společně s/in co-authorship with J. SCHWIPPEL:] Masarykova akademie práce [Masaryk  Labour Academy]. In: A. MÍŠKOVÁ, M. FRANC, A. KOSTLÁN (eds.), Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích [Bohemia docta. On the Historical Roots of Science in the Czech Lands],  Praha, Academia 2010,  283-331 (ISBN 978-80-200-1809-0). 
 • Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu). Data a dokumenty (1896-1945) [A history of nuclear fields in the Czech Lands. Data and documents (1896-1945)]. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.,  Praha 2010, 578 p. (ISBN 978-80-7285-122-5).

 

  • tesinska-obalka

 

 • Representation of the Field of Theoretical Physics at Prague Universities: A. Einstein in Prague, his Predecessor, Successor and Contemporaries. A paper presented at the international conference  "Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from all over the World“, Prague,  29 September – 2nd October 2011.
 • [Společně s/in co-authorship with J. VALENTA:] Čeněk Strouhal vědec, pedagog a organizátor [Czech experimental physicist Čeněk Strouhal - a scientist, university teacher and dignitary]. In: E. STROUHAL: Profesor Čeněk Strouhal, zakladatel české experimentální fyziky [Professor Vincenz Strouhal (1850-1922), founder of Czech Experimental Physics]. Nakladatelství Academia, Praha 2012, 229–272 (ISBN978-80-200-2061-1).
 • Čs.-francouzský projekt výrobny koncentrovaného radonu v Gif u Paříže (1935–1939) aneb: když radiumterapie byla ještě maldá ... [A Czechoslovak-French  common project of a plant  for production of concentrated radon at Gif by Paris, 1935–1939]. Bezpečnost jaderné energie 20(58), 2012, No. 1/2, 45–57 (ISSSN1210-7085).
 • [Společně s/in co-authorship with L. HLAVÁČKOVÁ:] Z historie výuky fyziky pro mediky na pražských univerzitách [On the teaching Physics for  Students of Medicine at the Prague Universities, 1850s-1950s]Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, t. 51, fasc. 1, 2011, 11–57 (ISSN 0323-0562).
 • Profilování teoretické fyziky na pražské univerzitě a vazby s pražským působením A. Einsteina před 100 lety [Theoretical Physics at the German University in Prague  and the Prague stay of A. Einstein]Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 57, 2012, No. 2, 146–168.
 • Československo-francouzský projekt výrobny koncentrovaného radonu v Gif u Paříže (1935-1939) [A Czechoslovak-French project of a plant for production of concentrated radon at Gif near Paris, 1935-1939]. In: R. SLABOTÍNSKÝ, P. STÖHROVÁ (eds.): Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat/ K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Technické muzeum v Brně 2012, 112–117 (ISBN 978-80-86413-90-7).
 • Bronchiální karcinom jáchymovských horníků: vědecký výzkum a hmotné odškodňování postižených (30. léta 20. století) [Bronchial carcinoma incidence in  uranium-mine workers in Joachimsthal, Bohemia: scientific research and forms of indemnitification of affected persons]. In: V. ŠTĚPÁN (ed.): XXXIV. Dny radiační ochrany. Sborník abstraktů.  Praha, FJFI ČVUT 2012, p. 16 (ISBN 978-80-01-05140-5). 
 • [Společně s/in co-authorship with J, FISCHER,  J. DVOŘÁK:] Fyzik, filozof a kněz Artur Pavelka [Artur Pavelka, a Czech physicist, philosopher and priest].Československý časopis pro fyziku 63, 2013, No. 2, 128-136.
 • Studium účinků ionizujícího záření na laboratorních zvířatech v československé lékařské radiologii a radiobiologii [Studies on effects of ionizing radiation on laboratory animals in Czechoslovak medical radiology and radiobiology]. In: R. SLABOTÍNSKÝ, P. STÖHROVÁ (eds.): Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. Acta musei technici bruneinsis, Technické muzeum Brno 2013, 51–58 [ISBN 978- 80-86413 -99-0].
 • Počátky výzkumu a výroby scintilačních detektorů záření v Československu [Beginnings of the research and development of  scintillation detectors in Czechoslovakia]. Bezpečnost jaderné energie 22(60), 2014, No. 3/4, 117–121.
 • První umělé radionuklidy pro Československo po druhé světové válce, 1. a 2. část [First radionuclides for Czechoslovakia after WWII. Part I and II]. Bezpečnost jaderné energie 22(60), 2014, No. 3/4, 103–112; No. 5/6, 169-185.
 • [Společně s/in co-authorship with M. PEŠEK, J. RYBA :] "Regiopulmotest", přístroj  pro vyšetřování regionálních ventilací plic. (Polozapomenutá historie znovuobjevená v rozhovorech s pamětníky) [An apparatus for distribution evaluation of regional lung ventilation. A nearly forgotten history rediscovered via oral history interviews]. In: R. SLABOTÍNSKÝ, P. STÖHROVÁ (eds.): Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Acta musei technici brunensis 5, Technické muzeum v Brně 2014, 92–110 (ISBN 978-80-87896-09-9).
 • Seminář fyziky hmoty na ČVUT v Praze  1947-1950 (počátky odborného vzdělávání v jaderných oborech v poválečném Československu) [A Nuclear Physics course at the Technical University in Prague in1947-1950: beginnings of nuclear education in post- WWII Czechoslovakia]. Bezpečnost jaderné energie 23 [61], 2015, No. 3/4, 108–124.
 • International Union of Crystallography and the Membership of Czechoslovakia / Mezinárodní krystalografická unie a členství Československa. Materials and Structure 22, 2015, No. 2, 99–103.
 • Vojenský a lázeňský lékař MUDr. Antonín Štauch ( 1868-1946) [Military and spa Medical Doctor Antonin Stauch (1868-1946)]. In:  R. SLABOTÍNSKÝ, P. STÖHROVÁ (eds.): Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Acta Musei technici Brunensis 8, Technické muzeum v Brně 2015, 145–174 (ISBN 978-80-87896-17-4).
 • "Je to neobyčejně milý člověk, ten znamenitý Einstein" ["The noted Einstein is an excellent  person" (Czech physicist Viktor Trkal´s reports on his study stay at the University of Leiden in 1920–1921]. Pokroky matematiky fyziky a astronomie 60, 2015, No. 3, 239–254.   
 • Tabákový a hornický průmysl v Jáchymově v Čechách (dvě technologicky odlišná odvětví s prolínající se historií) [The tobacco and the mining industries in Joachimstal, Bohemia: two technologically different industrial branches with a similar history]. In: Učitel archivářů. Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám [Teacher of Archivists. Dedicated to Jindřich Schwippel octogenarian]. Práce z dějin Akademie věd, supplementum, Masarykův ústav a Archiv  Akademie věd ČR, v.v.i., 2015 ,  93–107 [ISSN 1803-9448].
 • Rőntgenův objev, jeho raná reflexe a využití v lékařství. (Historický kontext k Františku Dreuschuchovi - rentgenologovi) [The discovery of X-rays and their use in medicine. A historical context to the biography of Medical Doctor and  pioneer of medical radiography in Moravia Frantisek Dreuschuch snr.]. In: Z. VALOVÁ a kol.: Život a dílo MUDr. Františka Dreuschucha, prvního rentgenologa na Moravě [Life and Work of M.D. František Dreuschuch, the First Radiologist in Moravia]. Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou 2015, 6–21 (ISBN 978-80-904905-4-3).
 • [Společně s/in co-authorship with E. BOHÁČOVÁ:] František Běhounek, vědecko-popularizační, beletristické a mediální aktivity [Czech physicist František Běhounek as a  popularizer of science, sci-fi writer and media star]. Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jádrovej energie 23 [61], 2015,  No.11/ 12, 364–375 (ISSN 121 0-7085).
 • Několik dodatků k životopisu českého fyzika Augusta Žáčka [Some Additions tothe Biography of the Czech Physicist August Žáček]. Acta Universitatis Carolinae- Historia Universitatis Carolinae Pragensis, t. 54, fasc. 2,  2014, 127–203 (summary in German, ISSN 0323-0562 Print, 2336–5760 Online). 
  • 2016–2019
 • Okolnosti povolání Ernsta Macha na profesuru fyziky na pražské univerzitě v roce 1867 [The circumstances surrounding the appointment of Professor Ernst Mach to the physics chair at Prague University in 1867]. Práce z dějin Akademie věd 8, 2016, No.1 , 1–32.
 • Profesor Ernst Mach, příchod na pražskou univerzitu a vazby s formující se Jednotou českých matematiků a fyziků [Professor Ernst Mach, his appointment to Prague University and his realtionship to the early Association of Czech Mathematicians and Physicists]. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 61, 2016, No. 2, 102–124.
 • K počátkům mezinárodní spolupráce v oblasti mírového využití atomové energie [First steps to international cooperation in peaceful uses of atomic energy]. Bezpečnost jaderné energie 26 (64), 2018, No. 3/4, 88–103.
 • Profesor MUDr. Julius Lőwy (1855–1944), obor pracovního lékařství na pražské německé univerzitě a problematika nemocí z povolání v meziválečném Československu [Professor MUDr. Julius Lőwy (1885–1944), occupational medicine at the German University in Prague and occupational diseases in interwar Czechoslovakia]. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis t. 57, 2018, fasc. 1, p. 35–80
 •  Otázka návratu několika fyziků německé národnosti do Československa po druhé světové válce [The issue of return of several physicists of German nationality into Czechoslovakia after the World War II]. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis t. 58, 2018, fasc. 1, p. 171–182.
 • (Společně/in co-authorship with J. Schwippel:) Masaryk Academy of Labour (MAL). In: Bohemia docta. The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands. Eds. A. Míšková, Martin Franc and A. Kostlán. Academia, Praha 2018, p 309-364.
 • Start profesní kariéry nestora československých jaderných oborů prof. ing. Čestmíra Šimáně, DrSc. (9. 5. 1919–26. 7. 2012) (příspěvek ke stému výročí narození) [Start of the professional career of professor Čestmír Šimáně, doyen of Czechoslovak nuclear scientists]Bezpečnost jaderné energie v. 27 (65), 2019, p. 39–52. 
 • Ernst Mach as an Applicant and the Candidate secundo loco for two Professorships of Physics in Prague in 1866/67. In: Friedrich STADLER (ed.): Ernst Mach –Life, Work, Influence. Vienna Circele Institute Yearbook, Springer Verlag 2019,  Chapter 23,  12 p.
 • Habilitace Julia Suchého z teoretické fyziky na české technice v Praze [Czech physicist Julius Suchý (1879-1920) and the case of his habilitation in  theoretical physics  at the Czech Technical University in Prague in 1913]Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, t. 59, 2019, fas. 1, s. 11–31.
 • Československá jaderná a částicová fyzika: mezi SÚJV a CERN. Pamětnická ohlédnutí za českou a slovenskou spoluprací se Spojeným ústavem jaderných výzkumů  Dubna (SÚJV) a Evropskou organizaci pro jaderný výzkum (CERN) [Czechoslovak nuclear and particle physics: between JINR and CERN. Personal Accounts of  the Czech and Slovak Experts on Their Collaboration with the Joint Institute for Nuclear Research at Dubna (JINR) and the European Organization for Nuclear Research (CERN)]. E. Těšínská (ed.) Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha a ČVUT v Praze, Ústav technické a experimentální fyziky, Praha 2019, 551 s. [ISBN 978-80-7285-231-4 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), ISBN 978-80-01-06638-6 (ČVUT, Ústav technické a experimentální fyziky), ISBN 978-80-7285-232-1 (pdf)]
 • See also: http://www.seminarcsjf.usd.cas.cz

 alt 

Odevzdáno do tisku/submitted to  publication

 • Biografická hesla [Biographical items]: Philipp Frank (4,5 p.), Jindřich Forejt (3 p.). Biografický slovník českých zemí (odevzdáno do tisku 2014).
 • Ústav jaderné fyziky/Ústav jaderného výzkumu ČSAV (1952-1962/63) [Nuclear physics Institute CSAS (1952-1962/63)]. Kapitola pro publikaci [A chapter in the book] "Dějiny ČSAV, I. díl".  Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.,  Praha, Nakladatelství ČSAV 2019, s. 483–501.

    

  

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp