• Čeština (Česká republika)
 • English (United Kingdom)
Doc. PhDr. Marie K o l d i n s k á, CSc.


Tituly/Degrees:
 • Mgr. PhDr. Doc. CSc.


Narozena/Born:
 • 1971, Praha


Zaměření/Topics:
 • dějiny raného novověku
 • výzkum dobových ego-dokumentů
 • problematika války a míru v raném novověku
 • otázky historického vědomí a povědomí především ve druhé polovině 20. stoletíKontakty/Contacts:
 • adresa: ÚSD AV ČR, v.v.i./Kabinet dějin vědy, Puškinovo nám. 9, CZ-160 00 Praha 6
 • tel.: 221 990 627 (Kabinet)
 • e-mail: marie.koldinska(et)sendme.cz


 
Curicculum/Professional Career:
 • 1985–1989 gymnázium
 • 1990–1995 studium FF UK v Praze, obor historie
 • 1995–1998 interní postgraduální studium na FF UK
 • 1998–2002 distanční postgraduální studium na FF UK
 • 1998–2001 asistentka ÚČD FF UK – Seminář českých raně novověkých dějin
 • 2001–2004 nejprve odborná, poté vědecká pracovnice VCDV, společného pracoviště ÚSD AV ČR a UK
 • 2002 obhajoba dizertační práce, titul „PhD.“
 • 2003–doposud nejprve odborná asistentka, poté docentka ÚČD FF UK – Seminář českých raně novověkých dějin
 • 2005 habilitace na FF UK
 • 2005–doposud vědecká pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR – Oddělení pro dějiny vědy
 • 2007–doposud vedoucí Semináře českých raně novověkých dějin ÚČD FF


 
Projekty/Projects:
 • 1996 GA UK projekt Nejstarší deníky české aristokracie; hlavním výstupem je edice Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602–1633, Praha 1997, 460 s. (spolueditor Petr Maťa)
 • 2006–2008 GA ČR projekt Historické vědomí české společnosti v letech 1968–1989; hlavním výstupem z projektu bude monografie mapující příslušnou problematiku, průběžnými výstupy studie věnované jejím dílčím aspektům a cykly specializačních přednášek na FF UK a na FF Univerzity Pardubice


 
Vědecká organizační činnost/Professional Activities:
 • 2003–doposud členství v redakční radě časopisu Dějiny – Teorie – Kritika (společné periodikum ÚSD AV ČR a MÚ-AAV ČR)


 
Bibliografie/Bibliography:
 

 

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp