• Čeština (Česká republika)
 • English (United Kingdom)
PhDr. Antonín K o s t l á n, CSc.

 


Tituly/Degrees:

 • PhDr. CSc.Narozen/Born:

 • 1955, Praha
Zaměření/Topics:

 • sociální, hospodářské a intelektuální dějiny raného novověku
 • dějiny vědy a vědeckých institucí (od raného novověku až po současnost vč. dějiny společenských věd a humanitních oborů a působení totalitních režimů na vědecký a intelektuální vývoj v českých zemích)
 • české dějiny raného novověku
 • dějiny historiografie

 


Kontakty/Contacts:

 • adresa: ÚSD AV ČR, v.v.i./Kabinet dějin vědy, Puškinovo nám. 9, CZ-160 00 Praha 6
 • tel.: 219 906 122 (Kabinet)
 • e-mail: kostlan(et)seznam.cz
 • viz http://kostlan.blog.respekt.cz


 

Curriculum/Professional Career:

 • 1974-80 - studium archivnictví a dějin na FF UK v Praze
 • 1980 - získání titulu PhDr. na základě dizertační práce „Česká mincovní politika po Bílé hoře“
 • 1989 - získání titulu CSc. na základě dizertační práce „Český venkov po husitské revoluci“
 • 1980-82 - zaměstnán jako archivář a noční hlídač
 • 1982-92 - pracovník oddělení starších čs. dějin Ústavu čs. a světových dějin ČSAV (1983-85 interní aspirant, 1986-89 - pomocná odborná síla, 1989 vědecký pracovník)
 • 1990-92 - prezidium ČSAV - místopředseda ČSAV pro společenské vědy a místopředseda Výboru pro řízení pracovišť ČSAV
 • 1992-2002 - Archiv Akademie věd ČR – vedoucí oddělení dějin vědy a vědeckých institucí
 • 1995-2001 - ředitel tamtéž
 • 2000-04 - Výzkumné centrum pro dějiny vědy (VCDV) - společné pracoviště UK a AV ČR, vedoucí centra a hlavní řešitel projektu
 • 2003-05 - Kancelář prezidenta republiky ČR – ředitel Odboru spisové a archivní služby
 • 2002-dosud - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. – vědecký pracovník a vedoucí Kabinetu dějin vědy

 

Projekty/Projects:

 • „Čeští vědci v exilu 1948-1989“ (společný projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Masarykova ústavu - Archivu AV ČR, Fyzikálního ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR)
 • „Intelektuální komunikace v 17. století: Jan Opsimathes“
 • Proměny Akademie věd ČR 1989/1992-2015
 • Zmizelá věda/Dissapeared Science (perzekuce vědců z českých zemí v období nacistického režimu)

 

 Vědecko-organizační činnost, výuka a členství v redakčních radách/Professional Activities:

 • Členství ve vědeckých orgánech: Vědecká rada Akademie věd ČR (místopředseda), Rada Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR, Rada programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR, Rada Ústavu pros oudobé dějiny AV ČR, Český národní komitét pro dějiny věd a techniky
 • externí výuka na FF UK (1990-92, od 2007)
 • Členství v redakčních radách: Acta Comeniana (od 1994), Folia Historica Bohemica (od 1989), Akademický bulletin AV ČR (od 2007)

 


Bibliografie/Bibliography:

 • Česká mincovní politika po Bílé hoře (dlouhá mince a kalada), rukopis disertační práce, Praha 1980 (333 s.)
 • Z pozůstalosti sochaře Jana Štursy, in: Documenta Pragensia 1, 1980, s. 43-76
 • Úprava inflačních dluhů pražských měšťanů po kaladě, in: Dokumenta Pragensia 1, 1980, s. 43-76
 • Dějiny každodenního života a lounská kniha počtů, in: Pocta PhDr. Ivanu Hlaváčkovi, CSc. K padesátinám, Praha 1981, s. 36-54 (samizdat)
 • Nevýznamný příspěvek k husitské tradici, in: Sborník prací k padesátinám PhDr. Rostislava Nového CSc., Praha 1982, s. 156-162 (samizdat)
 • Mincovní politika olomouckých biskupů v 17. století, in: Historická Olomouc a její současné problémy IV, Olomouc 1983, s. 317-325
 • Tzv. kiprová literatura z počátku třicetileté války a její vztahy k českému prostředí, in: Folia Historica Bohemica 7, 1984, s. 281-258
 • Nad novou literaturou k dějinám české publicistiky od 16. do první poloviny 19. století, in: Folia Historica Bohemica 7, 1984, s. 413-453
 • K hospodářskému zázemí spojení Prahy 1518-1528, in: Documenta Pragensia 4, 1984, s. 218-225
 • Finanční zhroucení ve střední Evropě na počátku třicetileté války, in: Folia Historica Bohemica 8, 1985, s. 265-316
 • Geografický horizont venkovského města ve druhé polovině 15. století (K možnostem využití lounské knihy počtů), in: Folia Historica Bohemica 9, 1985, s. 422-471 (spolu s B. Zilynskou)
 • Nálezy mincí jako pramen hospodářských dějin pozdního feudalismu, in: Hospodářské dějiny 13, 1985, s. 7-63
 • K „negaci světa“ v raných dílech J. A. Komenského, in: Studia Comeniana et historica (dále SCH) 15, 1985, př. č. 29, s. 149-155
 • Vzácná sbírka tzv. kiprové literatury z počátku třicetileté války, in: Časopis Národního muzea 154, 1985, s. 51-58
 • Václav Ledvinka, Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách, Praha 1985, in: Folia Historica Bohemica 9, 1985, s. 484-497 (recenze)
 • Nálezy mincí českého prostředí z období třicetileté války jako historický pramen. Příspěvek k aplikaci matematických metod při rozboru historických hromadných pramenů pozdního feudalismu, in: Numismatický sborník 17, 1985-1986, Praha 1986, s. 191-236
 • Zemský prubíř Pavel Griemiller z Třebska (Příspěvek k poznání ekonomické a kulturní aktivity pražských měst ve druhé polovině 16. století), in: Pražský sborník historický 19, 1986, s. 103-139 (spolu s V. Ledvinkou a J. Peškem)
 • K rozsahu poddanských povinností od 15. do druhé poloviny 17. století ve světle odhadů a cen feudální držby, in: Folia Historica Bohemica 10, 1986, s. 205-248
  • „Cenová revoluce“ a její odraz v hospodářském vývoji Čech, in: Folia Historica Bohemica 11, 1987, s. 161-212
 • Pavel Bělina, Česká města v 18. století a osvícenské reformy, Praha 1985, in: Československý časopis historický 35, 1987, s. 585-587 (recenze)
 • Jaroslav Pánek (ed.), Václav Březan. Životy posledních Rožmberků I-II, Praha 1985, in: Folia Historica Bohemica 11, 1987, s. 443-451 (recenze)
 • Feudální zatížení českého venkova po husitské revoluci. K hospodářským a sociálním dějinám jagellonského období českých dějin (1471 - 1526). Rukopis kandidátské disertační práce, Praha 1988, 214 s. textu, 257 s. tabulek a příloh, 20 map a grafů
 • The Way of the Labyrinth in Post-White-Mountain Bohemia, in: Acta Comeniana 8, 1989 (vyšlo 1990), s. 25 - 34
 • K hospodářským souvislostem měnového vývoje v Čechách v době jagellonské (1471 - 1526), in: Problematika mincovníctva Jagelovcov, Nitra - Svit 1988 (vyšlo 1989), s. 46 - 65
 • Feudální zatížení českého venkova po husitské revoluci. k hospodářským a sociálním dějinám jagellonského období českých dějin (1471 - 1526). Autoreferát disertace. Praha 1989, 26 s.
 • Ke vnitřní periodizaci feudálního vývoje v našich zemích z hlediska hospodářských dějin, in: Folia Historica Bohemica 14, 1990, s. 331 - 336
 • Obnovuje se Historický klub, in: Český časopis historický 88, 1990, s. 215-216
 • Dlouhá mince v Čechách, in: Problémy studia starších českých dějin - Acta Universitatis Carolinae, Phil. et hist. 1, 1989, Studia historica XXXIV, Praha 1991, s. 101-127
 • K zahraničním stykům pražské univerzity v osvícenské době, in: Pocta Josefu Petráňovi, Praha 1991, s. 476 - 489
 • Zwischen Böhmen und dem Reich - Das Schicksal des Grafengeschlechts der Schlicks vom 14. bis 17. Jahrhundert, in: Bayerisch - Böhmische Nachbarschaft, München 1992, s. 85-90
 • K sociálním souvislostem utváření barokní mentality, in: Kultura baroka v Čechách a na Moravě, in: Sborník příspěvků z pracovního zasedání 5. 3. 1991, Praha 1992, s. 35-41
 • Fragmenta, to jest Drobty aneb paběrky z starodávních historií a kronik Šimona Lomnického z Budče z roku 1623, příloha sborníku Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Sborník příspěvků z pracovního zasedání 5. 3. 1991, Praha 1992, s. 119-163
 • O Komenském, Patočkovi a dějinách. Rozhovor s Klausem Schallerem, in: Dějiny a současnost 14, 1992, č. 4, s. 46-48 (spolu s A. Míškovou)
 • Diagnóza šťastného věku, in: Denní Telegraf 2, 1993, č. 89 (17. 4. 1993), příloha, s. VIII. (Recenze na knihu: Vladimír Macura, Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948 - 1949, Praha 1992)
 • Druhý sjezd československých historiků (5.-11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví. Praha 1993, 314 s.
 • Problems and Perspectives of the Development of Social Sciences and Humanities in the Czech Republic. in: East Central Europe 2000, Czech Republic - Background Studies, Praha 1993, 25 s.
 • Slavné bitvy naší historie (spolu s P. Čornejem - P. Bělinou a kol.), Praha 1993, s. 118-134, 138-142 (autor těchto kapitol: Vídeň 1529, Bílá hora 1620, Lützen 1632, Praha 1648). Druhé nezměněné vydání: Praha 1995, s. 118-134, s. 138-142
 • J. A. Komenský und die Wandlungen der Mentalität im 17. Jahrhundert, in: Jan Amos Comenius und die Entwicklung des Bildungswesens im Mitteleuropa seit dem 17. Jahrhundert. Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz an der Bremer Universität vom 11.-13. November 1991, Praha 1993, s. 37-40
 • Akademie věd: co s ní?, in: Telegraf 2, 1993, č. 55 (8.3. 1993), s. 10
 • Políček české kultuře a tradici, in: Telegraf 2, 1993, č. 134 (11.6. 1993), s.9 (polemika s novým vydáním pravidel českého pravopisu)
 • Dějiny techniky, Bratislava – Praha 1993 (účast na přípravě české verze knihy)
 • Historie. Novověk 1. Učebnice dějepisu pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha (Scientia) 1994, 120 s. (autor obrazové přílohy Zd. Hojda)
 • K vývoji českého dějepisectví v letech 1945-1948. Na okraj statě J. Hanzala Čeští historici před únorem 1948, Český časopis historický 91, 1993, s. 268-285, in: Český časopis historický 92, 1994, s. 94-103
 • Mezi pragmatismem a ideologií. Anglický popis českých zemí z konce 17. století a motivace zájmu anglické veřejnosti o Čechy a husitství, in: J. Pánek - M. Polívka - N. Rejchrtová (edd.), Husitství - reformace - renesance. Sborník k 60. narozeninám F. Šmahela, Praha 1994, s. 901-913
 • Max Weber a české dějepisectví: pokus o nové vidění problému, in: Minulostí Západočeského kraje 30, 1994, s. 261-265. (recenze na knihu Jan Horský, Noetika kulturních věd Maxe Webera a české dějepisectví, Ústí n. L. 1994)
 • Dějiny medicíny, Bratislava - Praha, Fortuna Print 1994 (účast na přípravě české verze knihy)
 • Dějiny evropské civilizace I, Praha 1995 (spolu s P. Čornejem a kol.). [Autor hlavy V, Prvních sto let novověku, kap.2-5, s. 309-346]. Druhé doplněné vydání: Praha 1997. Vydání na CD-ROM: Praha 1998.
 • Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven. (Průvodce po rukopisných fondech v České republice, sv. I. Studie o rukopisech, Monographia I), Praha 1995. (Člen autorského týmu vedeného St. Petrem, redaktor svazku M. Tošnerová)
 • Die Arianer in Böhmen vor dem Dreißigjährigen Krieg. Zur Verbreitung antitrinitarischer Ansichten in der böhmischen Gesellschaft am Vorabaned der Rekatholisierung, in: Acta Comeniana 11, 1995, s. 89-119
 • Ještě k diskusi o druhém sjezdu československých historiků, in: Český časopis historický 93, 1995, s. 99-106
 • Oběti české vědy v době druhé světové války, in: Akademický bulletin AV ČR 1995, č. 8, příloha připravená ve spolupráci s Archivem Akademie věd ČR, 8 s.
 • Velké osudy Josefa Janáčka, in: Dějiny a současnost 17, 1995, č.1, s. 28-39 (nekrolog a vzpomínka)
 • Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích, in: Studie a edice. Praha (Archiv Akademie věd ČR) 1996 (= Práce z dějin akademie věd - Studia historiae Academiae scientiarum, series B, fasc. 11), 74 s.
 • Die „Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen“ in der tschechoslowakischen Republik (1918-1939), in: Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848. Vorträge des 2. Aussiger Kolloquims des Instituts für slawisch-germanische Forschung der J.E. Purkyně-Universität in Aussig und des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Prag vom 20. bis 21. April 1995, in: Acta Universitatis Purkynianae, Slavogermanica 3, Ústí nad Labem 1996, s. 103-113
 • Konec dějin po pěti letech, in: Dějiny a současnost 18, 1996, č. 2, s. 2-4, 19 (rozbor názorů Francise Fukuyamy)
 • Ženy v dějinách a Josef Janáček, in: Josef Janáček, Ženy české renesance, Praha 1996, s. 214-220
 • Die Wandlungen sozialer Ordnungssysteme. Untertanen und Gutherschaft in Böhmen und Mähren vom 16.-18. Jahrhundert, in: J. Peters (ed.), Gutsherrschaftgesellschaften im europäischen Vergleich, Berlin 1997, s. 113-119.
 • Die deutschsprachige Geschichtsschreibung der dreißiger bis fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts, in: Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848. Vorträge des 3. Aussiger Kolloquims des Instituts für slawisch-germanische Forschung der J.E. Purkyně-Universität in Aussig, des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Prag des Instituts für die deutsche und österreichichsche Studien an der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität Prag und Museums der Stadt Aussig vom 25. bis 26. April 1996. Acta Universitatis Purkynianae, Slavogermanica &, Ústí nad Labem 1997, s.129-137.
 • Věda v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference (Praha 18.-19. listopadu 1997), Praha 1998, 425 s. (=Práce z dějin Akademie věd C/3. Praha 1998) (editor svazku)
 • Obecné souvislosti vývoje české vědy v letech 1939-1945. Úvodem ke konferenci, in: Věda v českých zemích za druhé světové války, s. 21-30. Výtah ze stati: Akademický bulletin AV ČR, 1997, č. 13, zvláštní příloha, s. 1-2.
 • Raně novověké učené společnosti a Societas incognitorum, in: Historická Olomouc XI, Olomouc 1998, s. 215-224
 • Česká historická věda v letech 1945-1948, in: Rok 1947. Česká literatura. kultura a společnost v období 1945-1948. Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 11.-13.6. 1997 v Praze, Praha 1998, s. 123-130
 • Doba jagellonská, in: Kronika Českých zemí, Praha 1999, s. 226-256
 • Rozvoj peněžního oběhu v 16.-18. století, in: F. Vencovský - Z. Jindra - J. Novotný - K. Půlpán - P. Dvořák a kol., Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999, s. 30-54
 • Vliv mýtu o nezkaženosti přírodních národů na dílo F. Palackého, in: František Šmahel (ed.), František Palacký 1798/1998 - dějiny a dnešek (= Sborník z jubilejní konference), Praha 1999, s. 53-62
 • Ke změnám v institucionálním zázemí historické vědy 1945-1953, in: B. Zilynská – P. Svobodný (eds.), Věda v Československu v letech 1945-1953 (Sborník z konference), Praha 1999, s. 425-430
 • Věda v Československu 1945-1953: zamyšlení nad současným stavem bádání a jeho možnostmi (Slovo na závěr konference), in: tamtéž, s. 543-560
 • Anglické tisky s českou tematikou z let 1610-1660 (Sonda do fondů British Library v Londýně), in: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové, Praha 1999, s. 171-202
 • Archives of the Academy of Sciences of the Czech Republic, in: Guide européen des sources d'archives sur la Shoah, Paris 1999, s. 35-39
 • Oxfordský exemplář Pražské bible z roku 1488, in: Kniha a dějiny 5, 1999, č.1/2, s. 61
 • Stalinský balast pod rouškou postmoderny aneb Obrana Dušana Třeštíka proti Dušanu Třeštíkovi, in: Lidové noviny 12, č. 200, 28.8. 1999 (příloha Orientace), s. 20
 • Léta 1938-1945: Válečné vzpomínky, in: Dějiny a současnost 21, 1996, č. 6, s. 63-64 (recenze na knihu: Antonín Slavíček (ed.), Heda Kaufmannová, Léta 1938-1945. Praha 1999)
 • Michal Šroněk – Jaroslava Hausenblasová, Gloria & Miseria 1618-1648. Prag und Dreissigjährige Krieg, Praha (Gallery) 1998, 280 s., in: Acta Comeniana 13 (XXXVII), 1999, s. 271-276 (recenze na knihu)
 • Královská česká společnost nauk a počátky nové tolerance, in: Zdeněk Hojda - Roman Prahl (edd.), Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku symposií k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6. března 1999, Praha 2000. s. 98-105
 • Wissenschaftsgeschichte und Archive der wissenschaftlichen Institutionen in der Tschechischen Republik, in: The Science Archives in the European Integration, Warszawa (PAN) 2000, s. 60-63
 • Věda v Československu v letech 1953-1963: zamyšlení nad současným stavem bádání a jeho možnostmi, in: Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu 1999), Praha 2000, s. 567-588
 • Černé desky s nacistickým symbolem. Historici Antonín Kostlán a Helena Krejčová píší o podivné předmluvě, jíž je opatřeno české vydání Mein Kampf, in: Lidové noviny 13, č. 84, 8. dubna 2000, s. 21 (spolu s H. Krejčovou)
 • Encyklopedie dějin Německa, Praha (J. Železný) 2001, 556 s. (spolu s D. Moravcovou a V. Vaníčkem)
 • Prager Professoren in den Jahren 1945 bis 1950. Versuch einer prosopographischen Analyse, in: Monika Glettler - Alena Míšková (edd.), Prager Professoren 1938-1948. Zwischen Wissenschaft und Politik. Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Bd. 17. Essen 2001, s. 605-655
 • Československá akademie věd v letech 1952-1970, in: Česká věda a Pražské jaro (1963-1970). Sborník z konference (Praha 22.-23. listopadu 2000), Praha 2001, s. 91-98
 • Česká věda a Pražské jaro (1963-1970): Slovo na závěr konference, in: tamtéž, s. 415-420
 • Druhé historické diskusní fórum: Legitimizace historie. [1] Slovo na úvod. [2] Advocatus diaboli anebo Pokus obhájit tvrzení, že by se historiografie měla vyvarovat politické služebnosti. [3] Závěrečné slovo, in: Soudobé dějiny 8, 2001, č. 1, s. 98-99 [1], s. 127-128 [2], s. 129-130 [3]
 • Ad: F. Parkan - K. Charvátová: Přijímací zkoušky dnes, in: Dějiny a současnost 23, 2001, s. 49-50 (polemika se statí uvedených autorů v Dějinách a současnost 23, 2001, s. 27-30)
 • Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Sborník z konference (Praha, 21. – 22. listopadu 2001), Praha 2002, 608 s. (= Práce z dějin vědy, sv. 4.) (editor svazku)
 • Památník Georga Paula Schreibera jako pramen k českým politickým a kulturním dějinám, in: Studia Rudolphina 2, Praha 2002, s. 44-49
 • Jubilea Akademie věd ČR, in: Akademický bulletin AV ČR 2002, č. 5, s. 22-28. Přetištěno in: Živa 50, 2002, č. 6.
 • L'influenza della guerra dei Trent'anni sula nascita e la formazione della mentalita barocca nelle terre ceche, in: Barocco in Italia. Barocco in Boemia. Uomini, idee e forme d'arte a confronto, Roma 2003, s. 71-89
 • Vliv třicetileté války na vznik a utváření barokní mentality v českých zemích, in: Baroko v Itálii - baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem, Praha 2003, s. 113-129
 • Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, Praha (CEFRES) 2003), 246 s. (= Cahiers du CEFRES, sv. 29) (editor svazku spolu s Pavlou Horskou a Martinem Nodlem)
 • Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003, Praha 2003, 741 s. (= Práce z dějin vědy, sv. 6.) (editor svazku)
 • Výzkumné centrum pro dějiny vědy, in: Český časopis historický 101, 2003, s. 741-745
 • Wissenschaft in den böhmischen Ländern 1939–1945, Praha 2004, 318 s. [= Práce z dějin vědy, sv. 9.] (editor svazku ve spolupráci s Martinem Francem, Michaelem Neumüllerem, Magdalénou Pokornou a Michalem Šimůnkem)
 • Wissenschaft in den böhmischen Ländern 1939-1945. Einleitung zum Sammelband. In: Wissenschaft in den böhmischem Ländern 1939-1945, s. 7-18
 • Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989. Sammelband einer Konferenz. (Prag, 11.-12. November 2003), Praha 2004, 475 s. (= Práce z dějin vědy. 17) (editor svazku ve spolupráci s Alicí Velkovou)
 • Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989: Einige einleitende Anmerkungen, in: Wissenschaft im Exil, s. 11-38.
 • Chronik der Konferenz Wissenschaft im Exil, in: Wissenschaft im Exil, s. 440-465.
 • Jan Oršinovský z Fürstenfeldu ve světle svého „alba amicorum“, in: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 333-343
 • František Graus – člověk a historik. Sborník z pracovního semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy konaného 10. prosince 2002, Praha 2004 (vyšlo 2005), 226 s. [= Práce z dějin vědy, sv. 8.] (editor publikace společně se Zdeňkem Benešem a Bohumilem Jirouškem )
 • František Graus ve světle několika dokumentů, in: František Graus – člověk a historik, s. 149-19
 • František Graus (1921-1989): Přehled základních životopisných dat, in: František Graus – člověk a historik, s. 219-227
 • Jesefínská vzdělanost a vznik Královské české společnosti nauk, in: Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780-1800, Praha 2006, s. 29-41
 • Člověk a historik Ladislav Niklíček, in: Karel Černý – Petr Svobodný (eds.), Historia – Medicina – Cultura, Praha 2006, s. 5-20
 • Československá akademie věd, in: jiří Kocian a kol., Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989, Praha 2006, s. X/1-5 (elektronický nosič)
 • Albrecht z Valdštejna jako investor do vlastního osudu, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds.), Albrecht z Valdštejna – Inter arma sillent Musae?, Praha 2007, s. 38-61
 • Carmina propemptica in honorem Johannis Opsimathis. Herbornská pocta pro moravského učence z roku 1607, in: Sborník k životnímu jubileu PhDr. Michala Svatoše, CSc. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 47, fasc. 1-2, Praha 2007, s. 117-159 (spolu s Alenou Hadravovou)
 • Album amicorum Joachima Cameraria z let 1623-1625. In: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka (eds.), Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha (Historický ústav AV ČR) 2007, s. 522-534.
 • „Dělnická třído, spoj se, spoj!“ aneb Několik poznámek k článku M. Pullmanna aj. Rákosníka, in: Dějiny teorie – kritika 4, 2007, s. 289-298
 • Vysocká konference o Janu Patočkovi, in: Reflexe 33, 2007, s. 139-144 (spolu s Tomášem Hermannem)
 • Albrecht von Wallenstein als Investor in sein eigenes Schicksal. Ökonomische Aspekte einer frühneuzeitlichen Karriere. In: Waldstein. Albrecht von Waldstein. Inter arma silent musae? Hrg. von Eliška Fučíková und Ladislav Čepička. Praha, Academia 2007 (vyšlo 2008), s. 38-61
 • Carmina propemptica in honorem Johannis Opsimathis. Herbornská pocta pro moravského učence z roku 1607, in: Sborník k životnímu jubileu PhDr. Michala Svatoše, CSc., in: Acta Universitatis Carolinae - HUCP 47(1-2), Praha 2007, s. 117-159 (spol. s A. Hadravovou)
 • Album amicorum Joachima Cameraria z let 1623-1625, in: Mikulec J. - Polívka M. (eds.), Per saecula ad tempora nostra. Sborník k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, s. 522-534
 • Bohemikální alba amicorum ve fondech British Library, in: Folia historica Bohemica 23, 2008, s. 91-214
 • Pekařův Valdštejn a Valdštejnův Pekař. Předmluva k novému vydání, in: Pekař J., Valdštejn.Dějiny valdštejnského spiknutí, Praha 2008, s. XV-XL
 • Rozum a víra: dobová reflexe jejich vzájemného vztahu jako komponenta barokního myšlení, in: Ondo Grečenková O. - Mikulec J. (eds.), Církev a zrod moderní racionality. Víra - pověra - vzdělanost - věda v raném novověku, Praha 2008 (vyšlo 2009), s. 91-107
 • Semináře a studie k dějinám vědy, Praha 2009, 649 s. (= Práce z dějin vědy 21, spol. s M. Devátou )
 • Výzkumné centrum pro dějiny vědy (2000-2004). Podklady pro budoucího historika vědy o činnosti jedné zaniklé vědecké instituce, in: Kostlán A. - Devátá M. (eds.), Semináře a studie k dějinám vědy, Praha 2009, s. 541-592
 • Na vlnách vzpomínek Pavla Spunara, in: Kostlán A. (ed.), Pavel Spunar, Vlny vzpomínek. Rodina-studia-akademie, Praha 2009, s. 7-18
 • Jiří Strejc a Jan Opsimathes - apoštolové českého kalvinismu, in: Historie - Otázky - Problémy 1, 2009 (vyšlo 2010), s. 35-55
 • ´Kto Bogu wiernie sluzy, temu wiek szczesnie pluzy´: Czech-Polish Relations in Light of the Album Amicorum of the Moravian Calvinist Jans Opsimathes, in: Acta Comeniana 22-23, 2009 (vyšlo 2010), s. 59-97
 • Vědecký exil v období komunistického režimu. Emigrace z Československé akademie věd, in: DVT 43 2010, s. 59-97
 • Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích, Praha 2010, 532 s. (spol. s A. Míškovou a M. Francem)
 • Prosazování myšlenky akademie věd v českých zemích raného nvověku (16. - 18. století), in: Kostlán A. et al., Bohemia docta, Praha 2010, s. 145-171 (spol. s L. Niklíčkem)
 • Struktura vědecké organizace v období první Československé republiky, in: Kostlán A. et al., Bohemia docta, Praha 2010, s. 258-285 (spol. s L. Niklíčkem)
 • Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948, Praha 2010, 288 s. (spol. s M. Devátou, D. Olšákovou, V. Sommerem)
 • Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, Praha 2011, 608 s. (spol. se S. Štrbáňovou)
 • Cesta vědců do exilu. Útěky do emigrace a Československá akademie věd, in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha 2011, s. 19-207.
 • František Graus, in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, s. 261-264.
 • Jiří Jindřich Kosta, in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, s.346-349.
 • Jiří Skolka, in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, s.489-492.
 • Mikuláš Teich, Alice Teichová, in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, s. 530-536.
 • Zdenek Krystufek (Zdeněk Kryštůfek), in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, s. 362-366.
 • Czech scholars in exile, 1948-1989, in: Marks S. - Weindling P. - Wintour L. (eds), In defence of learning. The plight, persecution, and placement of academic refugees, 1933-1980. Oxford 2011, s. 239-256 (společně s/jointly with S. Štrbáňová).
 • Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century. May 24-26, 2011, Prague. Conference Proceedings (ed. spol. s/edited jointly with M. Stella a/and S. Štrbáňová). Praha 2011. Elektronická verze edice dostupná na/available at: http://www.science.usd.cas.cz/Scholars_in_Exile_2011_Proceedings.pdf
 • The fortunes of the Rudolfine Kunstkammer in the light of a London manuscript, in: Studia Rudolphina 11, 2011, s. 145-152.
 • Intelektuál jako občan a strážce pečeti, nadobčan a svědomí lidstva, slouha a onuce, in: Hlaváček P. (ed.), Intelektuál ve veřejném prostoru. Vzdělanost, společnost, politika. Praha 2012, s. 243-256.
 • KSČ a věda. Hlavní koncepty vědní politiky v Československu 1945-1989, in: Kalous J. - Kocian J. (eds), Český a slovenský komunismus (1921-2011). Praha 2012, s. 239-249.
 • Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Praha - Červený Kostelec 2013 (ed. společně/edited jointly with M. V. Šimůnek).
 • Kurt Konrad (birth name Kurt Beer), in: Šimůnek M. V - Kostlán A. (eds), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945, s. 110-116.
 • Bedřich Mendl, in: Šimůnek M. V - Kostlán A. (eds), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945, s. 139-148.
 • Käthe Spiegel, in: Šimůnek M. V - Kostlán A. (eds), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945, s. 186-195.
 • Evžen Stein, in: Šimůnek M. V - Kostlán A. (eds), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945, s. 204-210.
 • Samuel Steinherz, in: Šimůnek M. V - Kostlán A. (eds), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945, s. 216-228.
 • Otto Wichterle. Jak jsme ho znali, in: Otto Wichterle (1913-1998). 100. výročí narození. Prostějov 2013, s. 48-53.
 • "Židé jsou vši v kožichu německé vědy...", in: Vesmír 9, 2014; elektronická verze dostupná na/available at: http://vesmir.cz/2014/09/08/zide-vsi-kozichu-nemecke-vedy/
 • Doba jagellonská 1471-1526, in: Kronika Českých zemí. Praha 2012, s. 226-256.
 • Der böhmische Calvinismus zwischen Majestätsbrief und der Schlacht am Weissen Berg, in: Hausenblasová J. - Mikulec J. - Thomsen M. (eds), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609. Stuttgart 2014, s. 183-194.Interview/Interviews:

 • Burgetová J., Rozhovor s PhDr. Antonínem Kostlánem, CSc., ředitelem Archivu AV ČR, in: Informace. Knihovna Akademie věd ČR č. 2/3, 2000, s. 10-12; elektronická verze dostupná na/available at: http:///www.library.sk/arl-cav/cs/csg/?repo=crepo1etkey=25837432073
 • Kaufman M., Antonín Kostlán - nechtěl jsem narušit pocit rovnováhy, in: Revolver Revue 68, 2007, s. 143-158.
 • Cogito ergo sum aneb dějinami vědy, in: Akademický bulletin 2011, č. 11, příloha, s. I-IV (rozhovor S. Daníčkové s A. Kostlánem); přetisk in: Skrytá poselství vědy. Rozhovory s vědci. Praha 2011, s. 81-94 (2. doplněné vydání).
 • Čeští vědci v exilu (rozhovor Evy Bobůrkové s Antonínem Kostlánem), in: Hospodářské noviny (Víkend), 15. 3. 2013, s. 18-19.
 • Zeman P., Zmizelá věda. S historiky Michalem V. Šimůnekm a Antonínem Kostlánem o knize Disappeared Science (Zmizelá věda), dokumentující osudy vědců a intelektuálů židovského původu v letech 1939-1945, in: Paměť a dějiny 8 (2), 2014, s. 70-77; elektronická verze dostupná na/available at: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1402/070-077.pdf
 • Host Studia Leonardo: historik Antonín Kostlán, in: ČRo Plus, 13. 11. 2014; elektronická verze dostupná na/available at: http://zpravy.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/host-studia-leonardo-historik-antonin-kostlan--1418782Vydavatel edičních řad/Editor:
 

 • Práce z dějin Akademie věd ČR (varianty názvu Práce z dějin Akademie věd, Práce z dějin České akademie věd. Latinský paralelní název Studia historiae Academiae scientiarum Bohemicae): Řada A, sv. 5, Praha 1997. Řada A, sv. 6, Praha 1999. Řada B, sv. 8, Praha 1995. Řada B, sv. 9, Praha 1995 (reedice 1996). Řada B, sv. 10, Praha 1995. Řada B, sv. 11, Praha 1996. Řada B, sv. 12, Praha 1997. řada B, sv. 13, Praha 1999. řada B, sv. 14, Praha 2000. Řada B, sv. 15, Praha 2000. Řada C, sv. 3, Praha 1998.
 • Studie o rukopisech: Sv. XXX, Praha 1995. Sv. XXXI, Praha 1997. Sv. XXXII, Praha 1999. Sv. XXXIII, Praha 2000.
 • Studie o rukopisech. Monographia: Sv. I, Praha 1995, Sv. II, Praha 1998. Sv. III (díl I a II), Praha 1999. Sv. IV, Praha - Brno 1999 (vyšlo 2000). Sv. V, Praha 2000.
 • Práce z dějin vědy (Studies in the History of Sciences and Humanities): sv./Vol. 1-29, Praha 2000-2015.


 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp