• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
icon Ceník/Price List iconInformace/Information
Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002–2003.
thumb_publikace
Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002–2003. K vydání připravil Antonín Kostlán. Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2003, (= Práce z dějin vědy 6), 741 s.

Obsah

Pracovní seminář
Národ a národnost 1918-1919 / (Mezi biologií, historií a politikou)
Praha 16. května 2002

Úvodní slovo k semináři, s. 15

Jan Havránek
Přednášky Filosofické jednoty a československá otázka, s. 19

Tomáš Hermann
Přednáškový cyklus Jednoty filosofické o národnosti z roku 1918. Význam, koncepce, průběh, s. 27

Michal Šimůnek
Národní eugenika – eugenický národ?, s. 71

Jan Galandauer
Pokus českého vědce o překlenutí rozporu v českém politickém programu, s. 89

Jiří Martínek
Česká geografie a vznik Československa, s. 97

Martin Franc
Některé aspekty hodnocení národností a ras v díle Josefa Velenovského Přírodní filosofie, s. 105

Diskuse k pracovnímu semináři Národ a národnost 1918-1919 (Mezi biologií, historií a politikou), s. 119

Pracovní seminář
Historik a databáze. Možnosti a meze využití databázových programů pro historický výzkum
Praha 3. října 2002

Úvodní slovo, s. 131

Jana Borovičková
Historik a databáze – zkušenosti dvou projektů, s. 135

Eva Doležalová
Liber ordinationum cleri 1395-1416, s. 165

Jan Adámek
Acta correctorum cleri – databázové zpracování svazku z let 1407-1410, s. 171

Lenka Matušíková
Využití počítače při studiu pramenů statistické povahy – databázové zpracování českých katastrů, s. 175

Zdeněk Uhlíř
Historické databáze Národní knihovny České republiky, s. 181

Michal Svatoš
Závěrečné shrnutí problematiky využití databázových programů pro historický výzkum, s. 207

Pracovní seminář
Dějiny mentalit a jejich recepce v českém prostředí
Praha 30. října 2002

Úvodní slovo, s. 215

Martina Grečenková
„Dějiny mentalit“ a jejich proměny, s. 219

Jan Horský
„Duch doby“ v českém dějepisectví a francouzský dějepis mentalit, s. 235

Miloš Havelka
Historické a systematické předpoklady tematizace problému mentalit v sociologii, s. 253

Marie Koldinská
„Manýristická mentalita“: k užívání jednoho pojmu v soudobém českém dějepisectví, s. 291

Daniela Tinková
Koncepty kolektivní mentality a problém jejich proměn v čase na příkladě symbolické interpretace dobrovolné smrti, s. 311

Shrnutí diskuse a výsledků semináře Dějiny mentalit, s. 335

Česká a polská věda: setkání a paralely

Emilie Těšínská
K česko-polským vědeckým stykům v oblasti matematicko-fyzikálních věd, s. 341

Alena Mikovcová
Česko-polské styky v zemědělských vědách v době meziválečné, s. 377

Joanna Arvaniti
Obraz polsko-czeskich stosunków naukowych w zbiorach Archiwum PAN, s. 411

Daniela Brádlerová – Nataša Kmochová
Nástin problematiky spolupráce ČSAV a Polské akademie věd od roku 1953 do počátku sedmdesátých let. Materiálová rešerše, s. 433

Lukasz Kamiński
Służba Bezpieczeństwa wobec nauki polskiej. Zarys problematyki, s. 445

Miloš Sládek
Kladské obrázky aneb Na okraj folkloristického výzkumu Jaromíra Jecha v Kladsku, s. 467

Jiří Knapík
Slezský ústav v Praze a vědecký výzkum Slezska, s. 475

Studie

Marie Koldinská
Zrození intelektuála. Specifická hierarchie hodnot jako součást veřejné sebeprezentace vzdělanců šlechtického původu na přelomu středověku a novověku, s. 553

Daniela Tinková
V zájmu „přirozenosti věcí“. Genderové identity, „bio-moc“ a osvícenská věda, s. 571

Soňa Štrbáňová – Jan Janko
Polemics in Natural Sciences Shaping Local Scientific Styles in the Czech Lands in the 19th and the Beginning of the 20th Century, s. 615

Markéta Devátá
Příspěvek k dějinám vysokých škol 1948–1950, s. 631

Martin Franc
Český a rakouský potravinářský výzkum v letech 1950-1970 (několik poznámek ke komparaci struktury výzkumu), s. 653

Materiálové studie

Martin Franc
Komise pro zásobování pracujících z pohledu fondu ve Všeodborovém archivu, s. 675

Seznam autorů příspěvků, s. 691

Anglická resumé příspěvků, s. 697
 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp