• Čeština (Česká republika)
 • English (United Kingdom)

 

1. C h a r a k t e r i s t i k a

Kabinet dějin vědy (KDV) je specializovaným pracovištěm v rámci Akademie věd České republiky, které se systematicky věnuje historickému studiu a zpracování vývoje vědy představující souhrn empirických, teoretických a praktických poznatků vedoucích k novým objevům produkovaných specifickou komunitou badatelů při použití vědeckých metod coby specifické oblasti intelektuálních i sociálních dějin. Toto studium je přitom zhruba od 80. let 20. století obecně považováno za stále důležitější; dalšími velmi blízkými obory jsou především dějiny techniky (history of technology) a filosofie vědy (philosophy of science). Rámec tzv. moderní vědy (modern science) v 19. a 20. století představuje především enormní růst profesionalizace, institucionalizace a internacionalizace vědy stejně jako vnitřní dynamika rozvoje jednotlivých vědeckých oborů.

Časové spektrum, v němž se toto studium pohybuje je nicméně z více důvodů značně širší – od středověkých pokusů o sladění exaktnosti s kosmologickými principy, přes analýzu intelektuálního potenciálu raně novověké „res publica litteraria" a forem její odborné komunikace až po složitý a nejednoznačný vztah vědy a politiky ve 20. století.

2. P ř e h l e d  v ý z k u m n é  č i n n o s t i  v  l e t e c h  2 0 1 0 – 2 0 1 4

Jedním z hlavních témat, kterým se zabýval tým v průběhu let 2010–2014, byla problematika vlivu totalitních režimů 20. století na vědu a vědeckou obec v českých zemích. Tato problematika byla řešena z několika různých úhlů pohledu. Jednak byly zkoumány proměny vědecké obce v důsledku působení totalitních režimů, a to se zvláštním důrazem na perzekuci vědců v průběhu druhé světové války a na vědecký exil (viz projekt Czech Scholars in Exile), jednak byly zkoumány otázky zneužívání vědy nacistickým režimem, respektive problematika vědní politiky v období komunistického režimu.

V letech 2008–2011 probíhal interdisciplinární grantový projekt Czech Scholars in Exile 1948–1989 , jehož hlavní řešitelkou byla S. Štrbáňová. Vedle členů týmu se na něm podíleli i pracovníci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Fyzikálního ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR. Projekt přinesl zcela nové poznatky o vědeckém exilu z Československa po roce 1948, o jeho historických kořenech a trendech, motivacích, politických, ekonomických a kulturních souvislostech. Řešitelskému týmu byla za tento projekt udělena v roce 2012 Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu. Z konkrétních výstupů dosažených v tomto projektu lze uvést:

 • Kniha One hundred Czech scholars in exile (2011, česky, ed. S. Štrbáňová a A. Kostlán); jedná se o významný příspěvek k dosud málo řešené problematice emigrace intelektuálů z českých zemí v obdobích totalitních režimů 20. století. Obrací se k období komunismu a formou podrobných biografií dokumentuje osud 100 exilových vědců ze všech vědních oborů, kteří dosáhli ve vědecké práci mimořádných úspěchů. Rozsáhlá studie A. Kostlána (s. 19–207) řeší metodologické otázky, zobecňuje některé rysy „kolektivní biografie" těchto vědců a zařazuje vědecký exil let 1948–1989 do širšího kontextu. Členové týmu (A. Kostlán, S. Štrbáňová, T. Hermann, J. Jindra) jsou autory koncepce díla, rozsáhlé úvodní studie a velké části hesel v encyklopedii, kooperovali i na rešerších, výběru osobností, přípravě obrazového materiálu i technickém vybavení knihy.
 • Studie A. Kostlána a S. Štrbáňové shrnující český vývoj v kolektivní monografii vydané v Oxford University Press (S. Marks, P. Weindling, L. Wintour (eds), In Defence of Learning, Oxford: 2011); zabývá se vědeckým exilem v letech 1938–1989, shrnuje poprvé pro zahraniční publikum málo známou problematiku a zařazuje ji do širšího kontextu.
 • Studie A. Kostlána o vědeckém exilu v období komunistického režimu (Dějiny věd a techniky 43, 2010); zaměřila se zejména na problematiku motivací k odchodu.

Z akcí uspořádaných v rámci projektu je třeba uvést zejména pracovní seminář s mezinárodní účastí Scholars in exile v r. 2010 a mezinárodní konferenci Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century v r. 2011, která vzbudila velký mezinárodní ohlas (sborník příspěvků z konference byl zpřístupněn jako elektronická publikace 2012, v něm byly publikovány i čtyři příspěvky členů týmu).
Celkově bylo vytvořeno v průběhu projektu celkem 85 uplatnitelných výsledků (mimo jiné 3 mezinárodní konference, 2 workshopy a 6 odborných knih).

Velkou pozornost věnovali členové týmu projektu Zmizelé elity, který se přednostně zaměřuje na významné příslušníky vědecké obce v českých zemích, kteří se stali obětí nacistické perzekuce a byli v jejím důsledku v průběhu let 1939–1945 připraveni o život.

 • Na základě podrobného archivního výzkumu byly nashromážděny podklady pro cca 200 takto postihnutých osob, jejichž odborný přínos a životní osudy budou postupně předloženy veřejnosti v dvoudílné souhrnné prosopograficko-encyklopedické publikaci doplněné o analytické studie (předpokládaná realizace v nakladatelství Karolinum 2015 a 2016).
 • Ve sledovaném období se podařilo díky podpoře Rothschild Foundation Europe realizovat knihu Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945 (2013, vyšlo jako sv. 29 řady Práce z dějin vědy). Kniha přináší podrobné životopisné medailony 46 vysokoškolských profesorů a dalších významných učenců, jejichž smrt souvisela s rasovou perzekucí. Při její přípravě byly uplatněny interdisciplinární přístupy a využity doposud neznámé materiály jak z českých, tak i zahraničních archivů. Přínos členů týmu zde byl koncepční, heuristický, koordinační, ediční i autorský (jsou autory úvodní studie, dvou třetin životopisných hesel, apendixů i technických částí knihy).


Z výzkumu obracejícího se k problematice zneužívání vědy nacistickým režimem je třeba zejména připomenout zejména tyto výsledky:

 • Kniha Transporte in den Tod. Die Ermordung von Patienten aus dem Regierungsbezirk Troppau (Pirna 2011), která vznikla na základě nově identifikovaných pramenů a dlouholetého výzkumu M. V. Šimůnka. Ten je též autorem úvodní výkladové studie knihy a spoluautorem dvou dalších klíčových studií. Kniha přináší objasnění programu nacistické "eutanázie" v tzv. říšské župě Sudety v letech 1939–1945 zejména na příkladu likvidačních transportů pacientů z psychiatrických léčeben v Opavě a Šternberku na Moravě do Pirny-Sonnenstein.
 • Přehledová studie M. V. Šimůnka o nacistické "eutanázii" v Čechách a na Moravě v knize vydané v nakladatelství Ferdinand Schöningh (Die nationalsozialistische "Euthanasie" –Aktion "T4" und ihre Opfer. Geschichte ethische Konsequenzen für die Gegenwart, 2010); další studie téhož autora na dané téma vyšly např. v Dresdner Hefte.
 • Studie M. V. Šimůnka o debatách týkajících se zavedení tzv. eugenických sterilizací v předválečném Československu, resp. během nacistické okupace v tzv. říšské župě Sudety (Speciální pedagogika 22 a 24, 2012 a 2014).
 • Studie M. V. Šimůnka o tzv. ústavu NPEA Böhmen se sídlem v Kutné Hoře, 1943-1945 (AUC–HUCP 51, 2011).


Pro období komunistického režimu byly kromě problematiky vědeckého exilu publikovány zatím jen některé dílčí práce zaměřující se na vztah vládnoucí moci a vědní politiky:

 • Byla vydána kniha Planning Socialist Science. Documents From 1960 on the Current State and Development of Natural and Technical Sciences in Czechoslovakia (2013, česky, vyšla jako sv. 30 v řadě Práce z dějin vědy): přináší edice dobových dokumentů k vývoji různých přírodovědeckých oblastí a studie dovolující nahlédnout do okolností jejich vzniku. T. Hermann je společně s D. Olšákovou editorem knihy a jedním z pěti autorů úvodní studie.
 • K dobovým proměnám diskursu o vědě a výzkumu v letech 1945–1989 ve vztahu ke KSČ se obrátil A. Kostlán ve studii publikované v knize The Czech and Slovak Communism 1921–2011 (2012, česky).

Dále byly ve sledovaném období publikovány studie zaměřující se na vývoj jednotlivých přírodovědných disciplín pěstovaných v českých zemích. Tyto studie se obracely buď k významným osobnostem spojeným s tímto výzkumem, nebo k proměnám oborových paradigmat a podmínek pro provádění výzkumu.

Významným příspěvkem k dějinám astronomie je knižní tetralogie A. Hadravové věnovaná středověkým mýtům a vědě o hvězdách a vydaná v nakladatelstvích Academia a Artefactum (Sphaera octava. Myths and Science on Stars, díl I–IV, 2013, česky). Autorka v ní účinně propojuje specializaci klasické filoložky, medievistky a historičky astronomie; k jednotlivým dílům:

 • Díl I: Pseudo-Hyginus: Fabulae: překlad do češtiny a odborná interpretace díla, jehož autorovi připadá klíčová úloha při zprostředkování antických astronomických znalostí a mýtů pozdější evropské vzdělanosti.
 • Díl II: Gaius Iulius Hyginus: De astronomia: překlad do češtiny a odborná interpretace jednak Hyginova díla, jednak Pseudo–Eratosthenovy práce Catasterismi. Pro úplnost byl do knihy zařazen překlad krátkého díla Phaenomena (autor Aratus of Soli) od Radislava Hoška z roku 1986.
 • Díl III: Medieval Treatises on Constellations (ms. Prague, NL XXVI A 3): edice latinského originálu a český překlad rukopisně dochovaného traktátu z doby kolem roku 1405 jsou doprovázeny rozsáhlými ilustrovanými studiemi (autorkou jedné ze studií je Lenka Panušková, ostatní je dílem A. Hadravové).
 • Díl IV: Catalogues of stars and Premyslid Celestial Globe: analýza nejstaršího zachovaného nebeského glóbu (dnes v Bernkastel–Kues, ve 13. století patrně ve sbírce českých králů), který navazuje přímo na antické vzory a je zpracován s mimořádnou přesností podle Ptolemaiových souřadnic hvězd, dále edice latinského originálu a český překlad Katalogu hvězd od as-Súfího (ms. Praha, Strahov, DA II 13). Kniha vznikla ve spolupráci s astrofyzikem Petrem Hadravou, který je autorem astronomických výpočtů a matematického zpracování tématu. Tématu se oba autoři věnovali též v řadě menších doprovodných studií publikovaných v ČR i v zahraničí.


Z dalších realizovaných výstupů k dějinám astronomie lze připomenout:

 • Kniha vydaná u příležitosti 400. výročí spisu Johanna Keplera Astronomia nova Národním technickým muzeem (Kepler´s heritage in the Space Age. Prague: 2010); A. Hadravová je jedním ze tří editorů knihy a s P. Hadravou zde publikovala studii o Keplerově Rozpravě s G. Galileim. K oběma astronomům se vrátila i ve studii astronomických tiscích rudolfínské doby (Knihy a dějiny 20, 2013).
 • Přenášení antických astronomických znalostí do středověkého vědění se věnuje řada studií A. Hadravové: v knize vydané Nakladatelstvím Lidové noviny (V zajetí středověkého obrazu , 2011, česky), s ohledem na arabské zprostředkování v knize vydané Západočeskou univerzitou (Stopy (v) šafránu, 2012, česky), v příspěvku v Proceedings of the Third Conference on Cultural Astronomy (Universita degli Studi del Molise, 2012) aj.


Velká pozornost byla věnována postavě G. J. Mendela a jeho vlivu na pozdější genetické výzkumy. Ve spolupráci se zahraničními badateli byly k tomuto tématu připraveny tyto publikace:

 • Studie M. V. Šimůnka a U. Hossfelda k Mendelově rukopisu "Versuche über Pflanzenhybriden" publikovaná v Annals of the History and Philosophy of Biology (15, 2010).
 • Edice dopisů o Mendelovi od čelných evropských odborníků z první poloviny 20. století, která vyšla jako kniha v rámci řady Práce z dějin vědy, sv. 28: M. V. Šimůnek jeden ze čtyř editorů knihy.
 • Edice dopisů Armina a Ericha von Tschermak-Seysenegg týkající se jeho role v rozvoji moderní genetiky, která vyšla jako kniha v řadě Práce z dějin vědy, sv. 27: M. V. Šimůnek jeden ze čtyř editorů knihy. Tomuto tématu se věnovaly i studie autorského kolektivu publikované v Theory in Biosciences (131, 2012, Impact factor 1.078) a Plant Biology (13, 2011, Impact factor 2.405).
 • Dokumentace o vydávání časopisu Wilhelm Roux's Archives of Developmental Biology (1894–2004) vyšla knižně v řadě Práce z dějin vědy, sv. 24: M. V. Šimůnek je jedním z pěti editorů knihy.
 • Kniha vydaná ve stuttgartském nakladatelství Franz Steiner, která přináší výběr nejdůležitějších textů k vývoji genetiky v českých zemích 1900-1930 (Mendelism in Bohemia and Moravia, 1900–1930, 2010): M. V. Šimůnek jeden ze čtyř editorů knihy.
 • Výběrová bibliografie genetiky v českých zemích pro léta 1900–1930 (Folia Mendeliana 47, 2011): M. V. Šimůnek jeden ze tří autorů.
 • Řada dalších studií určených mezinárodnímu publiku na stránkách časopisů Theory in Biosciences, Studies in the History of Biology a dalších.


Pro oblast dějin medicínských a biologických věd byly dále publikovány tyto studie:

 • Studie M. V. Šimůnka, Konec "nenahraditelného muže". Likvidace Reinharda Heydricha v lékařském kontextu (dva díly, česky, Dějiny věd a techniky, 45, 2012): věnuje se atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha v červnu 1942 s využitím některých dosud nepublikovaných dokumentů.
 • Studie S. Štrbáňové o krvi jako předmětu výzkumu na pražských medicínských fakultách, která vyšla v knize vydané v Klartext Verlag (J. Pešek, F. Wiesemann (eds), Blut. Perspektiven in Medizin, Geschichte und Gesellschaft. Essen: 2011).
 • Studie M. V. Šimůnka o vysokoškolském studiu protektorátních studentů na univerzitách a vysokých školách v Německu za druhé světové války v knize vydané v heidelberském nakladatelství Synchron (U. Ferdinand, H.-P. Kröner, I. Mamali (eds), Medizinische Fakultäten in der deutschen Hochschullandschaft 1925–1950. Heidelberg: 2013).


Řada významných studií vznikla rovněž i při výzkumu historického vývoje chemických věd:

 • S. Štrbáňová v knize publikované v nakladatelství Palgrave Macmillan (M. G. Ash, J. Surman (eds), The Nationalisation of the Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848 –1918 . New York: 2012) se zaměřila na příkladu chemiků v období českého národního uvědomování v 19. století na diskrepanci mezi internacionálním charakterem vědeckého výzkumu a národními ideologiemi ovlivňujícími vědecký vývoj.
 • K postavě fyzikálního chemika Bohuslava Raýmana publikovala S. Štrbáňová a J. Jindra studii v časopise Práce z dějin Akademie věd (3, 2011) a na dalších místech.
 • Řadu dílčích studií o Jaroslavu Heyrovském a jeho cestě k Nobelově ceně i na další témata k dějinám chemie a fyzikální chemie publikoval v různých odborných časopisech a konferenčních sbornících J. Jindra. Jaroslavu Heyrovskému se věnovaly i jeho dvě materiálové práce publikované jako elektronické knihy (Z dopisů Jaroslava Heyrovského, Jaroslav Heyrovský a Spojené státy americké, 2012 a 2014, česky).


Dalším výrazným tématem, kterému se věnovali členové týmu, byl výzkum historického vývoje fyzikálních a jaderných oborů a lékařské radiologie v českých zemích v mezinárodním kontextu. Zde lze připomenout:

 • Kniha A History of the Nuclear Fields in the Czech Lands (Czechoslovakia). Historical Data and Documents, 1896–1945 (2010, česky): autorka E. Těšínská ji realizovala v rámci grantu GA Č
 • Kniha publikovaná v nakladatelství Academia Profesor Čeněk Strouhal: zakladatel české experimentální fyziky (2012, česky): E. Těšínská je jednou ze spolueditorek knihy a autorkou rozsáhlé kapitoly o Strouhalově organizátorské činnosti.
 • Studie E. Těšínské o pražském pobytu a žácích fyzika Ernsta Macha, která vyšla v knize vydané v Sentinel Open Press (J. T. Blackmore, R. Itagaki, S. Tanaka (eds), Ernst Mach´s Prague 1857–1895 as a Human Adventure . Bethesda, MD: 2010); vyšla též její kapitola na stejné téma v knize Ernst Mach – fyzika – filosofie – vzdělávání (díl 2; Brno: 2010, česky).
 • Studie o výuce fyziky na pražských medicínských fakultách (AUC–HUCP 51, 2012): autorkou je E. Těšínská ve spolupráci s L. Hlaváčkovou.
 • Studie o A. Einsteinovi zejména s ohledem na jeho pražský pobyt v letech 1911–1912: E. Těšínská (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 57, 2012).
 • Řada dalších příspěvků E. Těšínské a J. Jindry k dějinám fyziky a radiologie byla publikována na stránkách časopisů Československý časopis pro fyziku a Bezpečnost jaderné energie, jakož i v různých konferenčních sbornících, popř. jako hesla v zahraničních encyklopediích a na dalších místech.


K starším dějinám meteorologie se obrací studie A. Hadravové s ohledem na knihu dvaceti umění Mistra Pavla Žídka (Paulerina) a další vybrané prameny (Studie o rukopisech 44, 2014), Žídkovo dílo je rozebíráno i ve studii publikované v knize vydané Knihovnou AV ČR (Humanism in multiple perspectives, 2014, česky).

Svým významem jsou důležité i studie obracejících se k obecnější problematice filosofie a dějin přírodních věd, a to v širokém časovém pásmu od 19. do 21. století:

 • T. Hermann a M. V. Šimůnek navázali na své dřívější výzkumy k recepci darwinismu v českých zemích ve společné studii Discussion of Evolution Between Neo-lamarckism and Neo-darwinism in the Czech Lands, 1900–1915 (Teorie vědy 32, 2010): zabývá se biologickým myšlením v českých zemích na počátku 20. století, kdy se vzájemně profilovaly různé názory na evoluci a dědičnost a ukazuje na přínos tehdejší německé a české biologie a specifických lokálních center. K problematice byly publikovány další studie i na jiných místech.
 • V nakladatelství Academia byla publikována kniha J. E. Purkinje: Fragments from the Diary of Perished Naturalist: On the Soul of the Earth and Romantic Science (Praha: 2010, česky, editoři T. Hermann a V. Cílek): přináší jednak komentovaný český překlad významného eseje čelného českého přírodovědce 19. století J. E. Purkyně, a dále řadu esejů současných přírodovědců. T. Hermann byl jedním ze dvou editorů knihy, opatřil ji úvodní studií, ediční a bibliografickou poznámkou a je i autorem jedné kapitoly v druhé části knihy.


Velkou pozornost přitahovala především osobnost významného historika přírodních věd Zdeňka Horského (1929-1988); k této osobnosti byly vydány tyto publikace:

 • Výbor ze studií o renesanční kosmologii a nové vědě, který vyšel v nakladatelství Pavel Mervart (Copernicus and the Czech Lands. Hradec Králové Praha, 2011, česky); spoluautorem studie o Z. Horském a autorem edičních a bibliografických komentářů je T. Hermann, spoluautorkou komentáře k Horskému výkladu fresek je A. Hadravová.
 • Dále byl vydán jeho Katalog vědeckých přístrojů z 16. až 19. století ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově (Historical scientific instruments in the Mikulov collections. Praha: 2011, česky): A Hadravová je členkou editorského kolektivu a spoluautorkou úvodu. Publikace dostala cenu Ministerstva kultury a Asociace muzeí a galerií „Gloria musaealis" za rok 2011.


Je třeba připomenout i studie, které byly věnovány vývoji společenskovědních a humanitních oborů v českých zemích. Z nich je třeba uvést zejména tyto:

 • V současné době je již k dispozici kniha Roman Jakobson: Moudrost starých Čechů. Komentovaná edice s navazující exilovou polemikou (Praha: 2015, česky), který vyšla záhy po uzávěrce první fáze tohoto hodnocení. Přináší dílo významného ruského jazykovědce působícího též v českých zemích, které vydal za druhé světové války s cílem obhájit svébytnost české kultury; je zde shrnuta i exilová diskuse o tomto kontroverzním počinu. T. Hermann je jedním ze dvou editorů knihy a spoluautorem úvodní studie.
 • Studie T. Hermanna mapující proměny sporu o svobodu české filosofie (Filosofický časopis 61, 2012): zabývá se vývojem v 19. a 20. století.
 • Studie A. Hadravové o klasickém filologovi Antonínu Bartoňkovi (Dějiny věd a techniky 43 a 46, 2011 a 2013).
 • Studie M. Šedivé-Koldinské o normalizačním dějepisectví zaměřeném na raný novověk vyšla v knize Niches of the Czech historiography (ed. D. Olšáková, Praha: 2012, česky).


V oblasti dějin vědecké komunikace a dějin vědeckých institucí bylo rovněž dosaženo řady zajímavých výsledků pro různé etapy historického vývoje:

 • Na ranou etapu česko-polských intelektuálních styků se zaměřila studie A. Kostlána 'Kto Bogu wiernie służy, temu wiek szczęśnie płuzy'. Czech-Polish Relations in Light of the Album Amicorum of the Moravian Calvinist Jan Opsimathes (Acta Comeniana 22/23, 2009, vyšlo 2010).
 • K širším religionistickým souvislostem této komunikace v předbělohorských Čechách se týž autor obrací ve studii zařazené do knihy vydané v nakladatelství Franz Steiner (Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen , 2014).
 • K rudolfinským sbírkám se i ve vztahu k dějinám vědeckého myšlení obrací studie A. Kostlána (Studia Rudolphina 11, 2011).

První pokus o syntézu vývoje českých vědeckých institucí vyšel knižně v nakladatelství Academia (Bohemia docta. The Historical Roots of Science in the Czech Lands. Praha: 2010, česky); kniha mapuje celkový vývoj české mimouniverzitní vědy od počátků v humanistických učených společnostech až po transformaci Československé akademie věd na Akademii věd ČR, opomenuty nejsou ani vědecké instituce Němců z českých zemí. A. Kostlán byl jedním ze tří editorů díla a autorsky se na něm podílel ve třech kapitolách, E. Těšínská je autorkou jedné kapitoly). Publikace Bohemia docta obdržela Cenu poroty Nakladatelství Academia za rok 2010. V letech 2009–2010 byla připravena rozšířená anglická verze knihy, která nyní čeká na svou realizaci.

Od roku 2014 jsou členové týmu zapojeni do interdisciplinárního projektu Proměny Akademie věd ČR 1989/1992–2014, na němž se dále podílejí i pracovníci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Filosofického ústavu AV ČR a dalších pracovišť. Účelem projektu, na jehož realizaci byla uvolněna vedením Akademie věd ČR zvláštní dotace, je analytické zhodnocení celkového vývoje výzkumu prováděného v přední české vědecké instituci v podmínkách obnoveného demokratického režimu. A. Kostlán je vedoucím řešitelského týmu, dále se na něm podílí též S. Štrbáňová a M. V. Šimůnek.

V letech 2010–2014 se členové týmu rovněž podíleli na evropském projektu The Idea of a University (ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Univerzity Pardubice). Hlavní náplň účasti týmu v tomto projektu byla dokumentační (vytvoření třicetidílného audiovizuálního seriálu věnovaného čelným osobnostem české vědy a filosofie – podrobně viz oddíl 3.10 – odst. 3).

Vedle toho došlo v průběhu projektu ke shromáždění relativně významné heuristické základny a k cíleným interview s významnými českými vědci a filosofy. Tato interview byla společně s další dokumentací a odborným zhodnocením shromážděna i ke knižnímu publikování. Budou zpřístupněna v pětidílné publikaci s názvem Idea univerzity, která je již připravena do tisku a jejíž realizace Univerzitou Pardubice by měla proběhnout v průběhu jara 2015.

Ve sledovaném období byl tým, resp. KDV, vedle pěti domácích pořadatelem nebo spolupořadatelem těchto mezinárodních akcí:

 • 4th International Conference of the European Society for the History of Science, The Circulation of Science and Technology (Barcelona 2010).
 • Workshop Scholars in Exile (Prague 2010): koncepce, organizační struktura a logistika A. Kostlán a S. Štrbáňová ve spolupráci s T. Hermannem.
 • 25th World Congress of Society of Arts and Sciences (Tábor 2010): uspořádání dílčí sekce Exile Studies.
 • Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century (Prague 2011): koncepce, organizační příprava a logistika A. Kostlán a S. Štrbáňová ve spolupráci s M. V. Šimůnkem a T. Hermannem, řada klíčových referátů; sborník konferenčních příspěvků byl publikován jako elektronická publikace.
 • Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World (Prague 2011), účast na přípravě koncepce, organizování výstavy a několik referátů.
 • 8th International conference on history of chemistry (Rostock 2011), příprava koncepce, organizační práce.
 • 5th International Conference of the European Society for the History of Science, Scientific Cosmopolitanism and Local Cultures: Religions, Ideologies, Societies (Athens 2012), příprava celkové koncepce a organizace S. Štrbáňová, organizace dílčího symposia Ancient astronomy and its Later Reception A. Hadravová.
 • Cooperation Among European History of Science(s) Societies and Research Centres. ESHS Conference 2013 (Florencie 2013, koncepce a organizační práce S. Štrbáňová.
 • 6th International Conference of European Society for the History of Science. Communicating Science, Technology and Medicine (Lisabon 2014, příprava koncepce konference a hlavní organizační práce S. Štrbáňová.
 • Emil Starkenstein in memoriam (Praha 2014, koncepce sympozia, pozvání hostů, organizační práce M. V. Šimůnek.

Zahraniční spolupráce byla ve sledovaném období jištěna mj. smlouvou s The National Hellenic Research Foundation – Institute for Neohellenic Research (Atény, Řecko) pro oblast dějin astronomie. Na přelomu let 2014 a 2015 byla zahájena participace na mezinárodním projektu nadace Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (Ausschreibung „Vergessene NS-Opfer") s názvem „Tschechische und deutsche Psychiatriepatienten in Böhmen und Mähren: Stigmatisierte Menschen zwischen NS-„Euthanasie" (1940–1945) und Vergessen (1945–1950)" – garant M. V. Šimůnek. Jako hosté týmu vystoupili významní zahraniční badatelé, mj. Gábor Palló (Hungarian Academy of Science) a Karel Raška (SVU New York) 2010, Josef Michl (University of Colorado, Boulder, USA), 2010, 2012, Elisabeth van Meer (College of Charleston, USA), 2014.


3. K o n c e p c e  d a l š í  č i n n o s t i

Činnost týmu v nejbližším, přibližně pětiletém období bude v zásadě navazovat na dosavadní práci, bude se však koncentrovat daleko výrazněji na některá nosná témata, a to konkrétně na tato:

 1. Významným úkolem týmu zůstává projekt Zmizelá elita, který se zaměřuje na oběti nacistické perzekuce z řad příslušníků vědecké obce v českých zemích. V návaznosti na již vydaný svazek se zde připravuje vydání české publikace encyklopedického typu, která přinese biogramy všech cca 200 osob, které se staly přímými oběťmi tohoto teroru. Další publikace se budou zabývat topografií teroru, vyhodnocením tohoto tématu prosopografickými metodami a poválečnou komemorací.
 2. Rovněž v nadcházejícím období zůstane důležitou součástí výzkumu problematika vědeckého exilu. Na tomto poli se jako nosné téma jeví zejména výzkum osobních a odborných kariér vědců, kteří odešli v průběhu druhé světové války do exilu do anglofonních zemí (Velká Británie, USA) se zvláštním ohledem na jejich poválečné osudy v rozděleném světě.
 3. Dalším tématem bude problematika uplatňování technokratických tendencí v československých dějinách 20. století dvacátého století (formulace vědní politiky jako nástroje technokratického řízení, implementace expertních stanovisek v procesu formulace strategických politik na vládní i municipální úrovni aj.). Dále se výzkum zaměří na vybrané otázky související se vzájemným vztahem vědeckého výzkumu a výroby (především na příkladu vodohospodářského plánování).
 4. Veškeré práce na tomto poli míří cíleně k představě monografie přinášející celkovou analýzu vývoje české vědecké obce v letech 1900–2014 se zvláštním zřetelem na deformace a odlišnosti související s vlivem totalitních režimů

 

Věda jako nástroj komunikace
Důležitým úkolem bude problematika vědy jako formy komunikace, a to zejména z důvodu, že členové týmu na tomto poli mohou synergicky spojit své síly s badateli, kteří působí na jiných pracovištích AV ČR či na vysokých školách; z tohoto důvodu bylo ostatně toto téma zařazeno v rámci Strategie AV21 do Výzkumného okruhu Společnost a komunikace (koordinátorem tématu Věda jako nástroj komunikace byl v rámci tohoto okruhu ustanoven A. Kostlán). Výzkum se soustředí na analýzu forem a nástrojů komunikace uplatňujících se v mezioborové spolupráci, v institucionálním zabezpečení a řízení vědeckého výzkumu a v interakci mezi vědou a společností. Zvláštní pozornost bude věnována zapojení českého výzkumu do evropského a světového kontextu a využívání výsledků vědy v každodenním životě. Spolupráce na tomto tématu bude přednostně probíhat s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Sociologickým ústavem AV ČR a Filosofickým ústavem AV ČR, na řešení se budou podílet i některá přírodovědná pracoviště.

Výzkum historického vývoje vědních disciplín
I nadále se bude tým věnovat výzkumu historického vývoje některých vybraných vědních disciplín. Prvořadým úkolem na tomto poli je především dokončení a vydání syntézy historického vývoje přírodních věd v českých zemích, která bude publikována jako dvousvazkové dílo v rámci Velkých dějin zemí Koruny české (předpokládaný rok vydání 2015). Členové týmu zde autorsky garantují kapitoly shrnující celkový vývoj těchto disciplín a dále dějiny astronomie, chemie a biologie. Dalším úkolem zůstává příprava anglické verze publikace Bohemia docta, dokončovaná v této době Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR (členové týmu se na ni podíleli jako editoři, autoři shrnujících kapitol a kapitoly o vývoji Masarykovy akademie práce). Dále se bude tým koncentrovat především na tyto vědní obory:

 1. Astronomie: Zde bude východiskem zkoumání tradic a recepce antické vědy a vzdělanosti ve středověku a raném novověku. Budou připravovány edice, překlady a komentáře dosud nevydaných středolatinských rukopisů s odbornou tematikou a také vybraných inkunábulí a starých tisků. Práce budou projektovány interdisciplinárně, ve spolupráci s dalšími subjekty, především s Astronomickým ústavem AV ČR a se zahraničními badateli.
 2. Biomedicínské vědy (včetně biologické radiologie): Na tomto poli bude prohloubeno budování pramenné základny jednak sbírkovým způsobem, jednak metodami orální historie (interview s čelnými reprezentanty oboru). Práce budou koordinovány zejména s 1. Lékařskou fakultou UK – Ústavem dějin lékařství a budou strukturovány tak, aby se mohly stát základem budoucí syntézy tématu.
 3. Další biologické a chemické obory: výzkum se zaměří zejména na proměny vztahu přírodních věd a filosofie, jedním z preferovaných témat bude problematika recepce tzv. mičurinské biologie v Československu. Lze očekávat dokončení některých již déle připravovaných biografií (Marjory Stephenson a české prostředí, Bohuslavu Raýman aj.).
 4. Společenskovědní a humanitní obory: Předmětem výzkumu budou především proměny podob a funkcí modelů tzv. západních či buržoazních vědeckých a filosofických škol v celém období 1948–89, včetně dobové institucionalizace jejich tvorby a aplikace (zejm. Československo-sovětský institut, Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV aj.). Směrem k československému politickému disentu půjde především o problematiku nezávislé české filosofie.

 

4. V ý b ě r o v á  b i b l i o g r a f i e (2 0 1 0 – 2 0 1 4)

M  o n o g r a f i e

 • Hadravová, Alena
  Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách II. Gaius Iulius Hyginus: O astronomii (De astronomia).
  [Sphaera octava. Myths and Science on Stars II. Gaius Iulius Hyginus: On astronomy (De astronomia).]
  Praha : Artefactum : Praha : Academia, 2013. 231 s. ISBN 978-80-86890-53-1
  http://hdl.handle.net/11104/0231863
 • Hadravová, Alena
  Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách III. Středověká pojednání o souhvězdích. Traktát o uspořádání stálic na nebi v rukopise Praha, NK XXVI A 3.
  [Sphaera octava. Myths and Science on Stars III. Medieval Treatises on Constellations (ms. Prague, NL XXVI A 3).]
  Praha : Artefactum : Praha : Academia, 2013. 327 s. ISBN 978-80-86890-54-8
  http://hdl.handle.net/11104/0231864
 • Hadravová, Alena
  Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I. Pseudo-Hyginus: Báje (Fabulae).
  [Sphaera octava. Myths and Science on Stars I. Pseudo-Hyginus: Myths (Fabulae).]
  Praha : Artefactum : Praha : Academia, 2013. 201 s. ISBN 978-80-86890-52-4
  http://hdl.handle.net/11104/0231862
 • Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
  Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách IV. Katalogy hvězd a přemyslovský nebeský glóbus.
  [Sphaera octava. Myths and Science on Stars IV. Catalogues of stars and Premyslid Celestial Globe.]
  Praha : Artefactum : Praha : Academia, 2013. 437 s. ISBN 978-80-86890-55-5
  http://hdl.handle.net/11104/0231865
 • Hermann, Tomáš (ed.) - Olšáková, Doubravka (ed.)
  Plánování socialistické vědy. Dokumenty z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu.
  [Planning Socialist Science. Documents From 1960 on the Current State and Development of Natural and Technical Sciences in Czechoslovakia.]
  Praha : Pavel Mervart, 2013. 237 s. - (Práce z dějin vědy, 30). ISBN 978-80-7465-040-6
 • Šimůnek, Michal V. (ed.) - Kostlán, Antonín (ed.)
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939-1945.
  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. 323 s. - (Studies in the history of sciences and humanities, 29). ISBN 978-80-7465-041-3
  http://hdl.handle.net/11104/0244476
 • Hladký, V. (ed.) - Hermann, Tomáš (ed.) - Lelková, I. (ed.)
  Koperník a české země. Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě.
  [Copernicus and the Czech lands. The collection of studies on renaissance cosmology and new science.]
  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011. 491 s. ISBN 978-80-87378-87-8
 • Horský, Z. - Hadravová, Alena (ed.) - Hadrava, Petr (ed.) - Brichtová, D. (ed.) - Kubín, P. (ed.) - Vrbková, S. (ed.) - Brichta, F. (ed.)
  Historické vědecké přístroje v mikulovských sbírkách. Katalog vědeckých přístrojů z 16. až 19. století ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově.
  [Historical scientific instruments in the Mikulov collections. Catalogue of scientific instruments from the 16th to 19th centuries in the collections of the Regional museum in Mikulov.]
  Mikulov : Regionální muzeum v Mikulově, 2011. 165 s. ISBN 978-80-85088-39-7
 • Steps, M. (ed.) - Hossfeld, U. (ed.) - Olsson, L. (ed.) - Levit, G. S. (ed.) - Šimůnek, Michal V. (ed.)
  Wilhelm Roux's Archives of developmental biology. 1894-2004. An author index, introductory essays and classical papers.
  Červený Kostelec : In co-operation with the Centre for Sciences and Humanities of the Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic published by Pavel Mervart, 2011. 412 s. - (Studies in the history of sciences and humanities, 24). ISBN 978-80-87378-36-6
 • Šimůnek, Michal V. (ed.) - Hossfeld, U. (ed.) - Thümmler, F. (ed.) - Sekerák, J. (ed.)
  The letters on G.J. Mendel. Correspondence of William Bateson, Hugo Iltis, and Erich von Tschermak-Seysenegg with Alois and Ferdinand Schindler, 1902-1935.
  Praha : In co-operation with the Centre for Sciences and Humanities of the Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic published by Pavel Mervart, 2011. 131 s. - (Studies in the history of sciences and humanities, 28). ISBN 978-80-87378-73-1
 • Šimůnek, Michal V. (ed.) - Hossfeld, U. (ed.) - Thümmler, F. (ed.) - Breidbach, O. (ed.)
  The Mendelian dioskuri. Correspondence of Armin with Erich von Tschermak-Seysenegg, 1898-1951.
  Praha : In co-operation with the Centre for Sciences and Humanities of the Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic published by Pavel Mervart, 2011. 259 s. - (Studies in the history of sciences and humanities, 27). ISBN 978-80-87378-67-0
 • Štrbáňová, Soňa (ed.) - Kostlán, Antonín (ed.)
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci.
  [One hundred Czech scholars in exile. Dictionary of foremost Czech emigré scholars coming from the Czechoslovak academy of sciences.]
  Praha : Academia, 2011. 607 s. ISBN 978-80-200-1915-8
  http://hdl.handle.net/11104/0198000
 • Hadravová, Alena (ed.) - Mahoney, T. J. (ed.) - Hadrava, Petr (ed.)
  Kepler´s heritage in the Space Age. 400th anniversary of Astronomia nova.
  Prague : National Technical Museum, 2010. 186 s. - (Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, 10). ISBN 978-80-7037-193-0
 • Janko, Jan - Kostlán, Antonín - Pokorná, M. - Niklíček, L. - Pokorný, J. - Míšková, Alena - Těšínská, Emilie - Schwippel, J. - Brádlerová, Daniela - Mádlová, Vlasta - Franc, Martin
  Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích.
  [Bohemia docta. The historical roots of science in the Czech lands.]
  Praha : Academia, 2010. 529 s. ISBN 978-80-200-1809-0
  http://hdl.handle.net/11104/0194321
 • Šimůnek, Michal V. (ed.) - Hossfeld, U. (ed.) - Breidbach, O. (ed.) - Müller, M. (ed.)
  Mendelism in Bohemia and Moravia, 1900-1930. Collection of selected papers.
  Stuttgart : Franz Steiner, 2010. 277 s. - (6). ISBN 978-3-515-09602-7
 • Těšínská, Emilie
  Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu). Data a dokumenty (1896-1945).
  [A history of the nuclear fields in the Czech lands (Czechoslovakia). Historical data and documents (1896-1945).]
  Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2010. 578 s. ISBN 978-80-7285-122-5

 

K a p i t o l y  v  m o n o g r a f i í c h

 • Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
  Astronomical Heritage in Prague.
  Collected Papers for the 70th Birthday of Ennio Badolati. Campobasso: Libellula Edizioni, 2014 - (Ciccone, S.), s. 63-74 ISBN 9788867352029. - (University and Research)
 • Hadravová, Alena
  Textová tradice výkladu o měsících a měsíčních pracích v Knize dvacatera umění mistra Pavla Žídka.
  [The Textual Tradition of the Explanation of Months and Monthly Works in the Book of Twenty Arts by Master Pavel Žídek (Paulerinus).]
  Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha : Knihovna AV ČR, 2014 - (Baďurová, A.; Boldan, K.; Jelínková, A.; Vaculínová, M.), s. 131-164 ISBN 978-80-86675-27-5
 • Kostlán, Antonín
  Der böhmische Calvinismus zwischen Majestätsbrief und der Schlacht am Weißen Berg.
  [Bohemian Calvinism between the Rudolf II´s Letter of Majesty and the Battle.]
  Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2014 - (Hausenblasová, J.; Mikulec, J.; Thomsen, M.), s. 183-194 ISBN 978-3-515-10609-2. - (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa. 46)
 • Šimůnek, Michal V.
  Oskar Fischer.
  [Oskar Fischer.]
  Biografický slovník českých zemí. Sešit 17. Fi-Fn. Praha : Historický ústav AV ČR, 2014, s. 228-229. ISBN 978-80-200-2424-4
 • Těšínská, Emilie - Pešek, M. - Ryba, J.
  "Regiopulmotest", přístroj pro vyšetřování regionálních ventilací plic (Polozapomenutá historie znovuobjevená v rozhovorech s pamětníky).
  ["Regiopulmotest", an apparatus for distribution evaluation of regional lung ventilation (A nearly forgotten history rediscovered via oral history interviews).]
  Zdraví a nemoc v dějinách člověka a zvířat. Brno : Technické muzeum v Brně, 2014 - (Slabotínský, R.; Stöhrová, P.), s. 92-110 ISBN 978-80-87896-09-9. - (Acta Musei Technici Brunensis. 5)
 • Goedert, M. - Šimůnek, Michal V.
  Oskar Fischer.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 52-57 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Hermann, Tomáš
  Alfred Fuchs.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 67-74 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Hermann, Tomáš
  Franz Adler.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 1-6 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Hermann, Tomáš
  Josef Fischer.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 44-51 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Hermann, Tomáš
  Lev Borský.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 25-30 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Hermann, Tomáš
  Maximilian Adler.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 7-10 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Hlaváčková, L. - Šimůnek, Michal V.
  Rudolf Fischl.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 58-62 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Jindra, Jiří
  Hans Meyer.
  [Hans Meyer.]
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 149-153 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Jindra, Jiří
  Hugo Ditz.
  [Hugo Ditz.]
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 36-39 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Kostlán, Antonín
  Bedřich Mendl.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 139-148 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Kostlán, Antonín - Šimůnek, Michal V.
  Disappeared Science. Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939-1945 (Preface).
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 11-29 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Kostlán, Antonín
  Evžen Stein.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 204-210 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Kostlán, Antonín
  Käthe Spiegel.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 186-195 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Kostlán, Antonín
  Kurt Konrad (birth name Kurt Beer).
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 110-116 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Kostlán, Antonín
  Otto Wichterle. Jak jsme ho znali.
  [Otto Wichterle - in our memory.]
  Otto Wichterle (1913-1998). 100. výročí narození. Prostějov : Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2013, s. 48-53. ISBN 978-80-86276-38-0
 • Kostlán, Antonín
  Samuel Steinherz.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 216-228 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Martínek, Jiří - Šimůnek, Michal V.
  Jiří Baum.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 11-17 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Martínek, Jiří - Šimůnek, Michal V.
  Karl August Redlich.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 168-171 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Olšáková, Doubravka - Durnová, H. - Hermann, Tomáš - Hořejš, M. - Míšková, Alena
  Dokumenty o rozvoji věd v Československu z roku 1960 a jejich historický kontext.
  [Documents About the Development of Sciences in Czechoslovakia in 1960 and Their Historical Context.]
  Plánování socialistické vědy. Dokumenty z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Hermann, T.; Olšáková, D.), s. 11-95 ISBN 978-80-7465-040-6. - (Práce z dějin vědy. 30)
 • Šimůnek, Michal V.
  Dominik Eisinger.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 40-43 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Šimůnek, Michal V.
  Emil Starkenstein.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 195-203 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Šimůnek, Michal V.
  Ernst Kalmus.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 95-97 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Šimůnek, Michal V.
  Erwin Hirsch.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 86-87 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Šimůnek, Michal V.
  Erwin Klausner.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 98-101 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Šimůnek, Michal V.
  Gustav Gellner.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 75-81 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Šimůnek, Michal V.
  Jan Levit.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 130-135 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Šimůnek, Michal V.
  Konrad Wallerstein.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 241-243 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Šimůnek, Michal V.
  Leo Taussig.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 232-235 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Šimůnek, Michal V.
  Richard Werner.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 244-248 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Šimůnek, Michal V.
  Rudolf Winternitz.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 249-251 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Šimůnek, Michal V.
  Wilhelm Jaroschy.
  Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 88-91 ISBN 978-80-7465-041-3. - (Studies in the History of Sciences and Humanities. 29)
 • Těšínská, Emilie
  Studium účinků ionizujícího záření na laboratorních zvířatech v československé lékařské radiologii a radiobiologii.
  [Study of effects of ionizing radiation on laboratory animals in the Czechoslovak medical radiology and radiobiology.]
  Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K historii a současností medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno : Technické muzeum v Brně, 2013 - (Slabotínský, R.; Stöhrová, P.), s. 51-58 ISBN 978-80-86413-99-0. - (Acta Musei Technici Brunensis. 1)
 • Hadravová, Alena
  Arabské prostřednictví v dějinách středověké astronomie.
  [Arabic mediation in the history of medieval astronomy.]
  Stopy (v) šafránu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s. 49-60. ISBN 978-80-261-0430-8
 • Jindra, Jiří
  Československá fyzikální chemie 1971-1990.
  [Czechoslovak Physical Chemistry 1971-1990.]
  Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci. Praha : Národní technické muzeum, 2012 - (Lorencová, I.), s. 63-74 ISBN 978-80-7037-210-4. - (Práce z dějin techniky a přírodních věd. 28)
 • Koldinská, Marie
  Raně novověké bádání v Čechách v 70. a 80. letech 20. století aneb Sedm příběhů z neradostných časů.
  [Early modern research in Czech lands during seventiets and eightiets of the 20th century: Seven stories from bad times.]
  Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J.A.Komenského v ofenzivě (1971 - 1989). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i, 2012 - (Olšáková, D.), s. 77-90 ISBN 978-80-7465-011-6
 • Kostlán, Antonín
  Intelektuál jako občan a strážce pečeti, nadobčan a svědomí lidstva, slouha a onuce.
  [Intellectual as a citizen and keeper of the seals, super citizen and conscience of mankind, servant and total bottom.]
  Intelektuál ve veřejném prostoru. Vzdělanost, společnost, politika. Praha : Academia, 2012 - (Hlaváček, P.), s. 243-256 ISBN 978-80-200-2083-3
 • Kostlán, Antonín
  KSČ a věda. Hlavní koncepty vědní politiky v Československu 1945-1989.
  [The Communist Party of Czechoslovakia and Science. The main concepts of science policy in Czechoslovakia, 1945-1989.]
  Český a slovenský komunismus (1921-2011). Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012 - (Kalous, J.; Kocian, J.), s. 239-249 ISBN 978-80-7285-156-0
 • Šimůnek, Michal V. - Hossfeld, U.
  „Reprezentant a vykonavatel říšských zájmů". Konstantin von Neurath a jeho služební Horch 951A, 1939-41.
  ["Representant and Executor of the Interests of the Reich". Konstantin von Neurath and His Official Service Car Horch 951A, 1939-41.]
  Automobilismus a šlechta v českých zemích, 1894–1945. Praha : Národní technické muzeum, 2012 - (Hořejš, M.; Křížek, J.), s. 273-295 ISBN 978-80-7037-216-6. - (Práce z dějin techniky a přírodních věd. 31)
 • Štrbáňová, Soňa
  Patriotism, nationalism and internationalism in the Czech science. Chemists in the Czech national revival.
  The nationalisation of the scientific knowledge in the Habsburg empire, 1848-1918. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2012 - (Ash, M.; Surman, J.), s. 138-156 ISBN 978-0-230-28987-1
  http://hdl.handle.net/11104/0212255
 • Těšínská, Emilie - Valenta, J.
  Strouhal - vědec, pedagog a organizátor.
  [Strouhal as the scientist, teacher and manager.]
  Profesor Čeněk Strouhal. Zakladatel české experimentální fyziky. Praha : Academia, 2012, s. 229-272 ISBN 978-80-200-2061-1. - (Paměť. 50)
 • Hadravová, Alena
  Claris verbis, claris imaginibus aneb Antická inspirace středověku slovem i obrazem.
  [Claris verbis, claris imaginibus or Ancient inspiration of the middle ages by words and images.]
  V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubileu Karla Stejskala. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011 - (Benešovská, K.; Chlíbec, J.), s. 13-24 ISBN 978-80-7422-139-2
 • Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
  The celestial globe from Bernkastel-Kues.
  A Royal Marriage. Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310. Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2011 - (Benešovská, K.), s. 358-363 ISBN 978-80-85394-88-7
 • Hermann, Tomáš
  Bedřich Loewenstein.
  [Bedřich Loewenstein.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 377-381 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Hermann, Tomáš
  Filosofie a společnost v českých zemích I.
  [Philosophy and society in the Czech lands, I.]
  Úvod do filosofie. Studijní texty pro pedagogy. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011 - (Hejduk, T.), s. 241-254 ISBN 978-80-7395-383-6
 • Hermann, Tomáš
  Filosofie a společnost v českých zemích II.
  [Philosophy and society in the Czech lands, II.]
  Úvod do filosofie. Studijní texty pro pedagogy. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011 - (Hejduk, T.), s. 255-269 ISBN 978-80-7395-383-6
 • Hermann, Tomáš - Hladký, V.
  Zdeněk Horský (1929-1988). Veličina známá a neznámá.
  [Zdeněk Horský (1929-1988). Value known and unknown.]
  Koperník a české země. Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011 - (Hladký, V.; Hermann, T.; Lelková, I.), s. 11-41 ISBN 978-80-87378-87-8
 • Jindra, Jiří
  Československá fyzikální chemie v letech 1961-1970.
  [Czechoslovak physical chemistry in the years 1961-1970.]
  Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Praha : Národní technické muzeum, 2011 - (Lorencová, I.; Novotný, M.), s. 303-313 ISBN 978-80-7037-203-6
 • Jindra, Jiří
  František Tureček.
  [František Tureček.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 540-542 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Jindra, Jiří
  František Wald - teoretický fyzikální chemik a analytický metalurg.
  [František Wald - a theoretical physical chemist and analytical metalurgist.]
  Z dějin hutnictví 41. Vol. 41. Praha : Národní technické muzeum, 2011 - (Laboutková, I.), s. 48-54 ISBN 978-80-7037-205-0. - (Rozpravy Národního technického muzea v Praze. 216)
 • Jindra, Jiří
  Jiří Čížek.
  [Jiří Čížek.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 231-233 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Jindra, Jiří
  Josef Plíva.
  [Josef Plíva.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 433-436 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Jindra, Jiří
  Petr Vanýsek.
  [Petr Vanýsek.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 537-539 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Kostlán, Antonín
  Cesta vědců do exilu. Útěky do emigrace a Československá akademie věd.
  [The path of scholars. Escapes to emigration and the Czechoslovak Academy of Sciences.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 19-207 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Kostlán, Antonín
  Cogito ergo sum aneb Dějinami vědy.
  [Cigito ergo sum or Through the history of science.]
  Skrytá poselství vědy. Rozhovory s vědci. 2. dopl. Praha : Academia, 2011, s. 81-94 ISBN 978-80-200-2067-3
 • Kostlán, Antonín - Štrbáňová, Soňa
  Czech scholars in exile, 1948-1989.
  In defence of learning. The plight, persecution, and placement of academic refugees, 1933-1980s. Oxford : Oxford university press, 2011 - (Marks, S.; Weindling, P.; Wintour, L.), s. 239-256 ISBN 978-0-19-726481-2
  http://hdl.handle.net/11104/0201435
 • Kostlán, Antonín
  František Graus.
  [František Graus.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 261-264 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Kostlán, Antonín
  Jiří Jindřich Kosta.
  [Jiří Jindřich Kosta.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 346-349 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Kostlán, Antonín
  Jiří Skolka.
  [Jiří Skolka.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 489-492 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Kostlán, Antonín
  Mikuláš Teich. Alice Teichová.
  [Mikuláš Teich. Alice Teichová.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 530-536 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Kostlán, Antonín
  Zdenek Krystufek (Zdeněk Kryštůfek).
  [Zdenek Krystufek (Zdeněk Kryštůfek).]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 362-366 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Štrbáňová, Soňa
  Josef Rudinger.
  [Josef Rudinger.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 464-471 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Štrbáňová, Soňa
  Olga Hudlická.
  [Olga Hudlická.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 281-283 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Štrbáňová, Soňa
  Radovan Žák.
  [Radovan Žák.]
  Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha : Academia, 2011 - (Štrbáňová, S.; Kostlán, A.), s. 576-578 ISBN 978-80-200-1915-8
 • Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
  Hvězdný glóbus z Bernkastel-Kues.
  [The celestial globe from Bernkastel-Kues.]
  Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha : Gallery, 2010 - (Benešovská, K.), s. 346-351 ISBN 978-80-86990-55-2
 • Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
  Kepler´s conversation with Galilei.
  Kepler's Heritage in the Space Age. 400th Anniversary of Astronomia Nova. Praha : Národní technické muzeum v Praze, 2010 - (Hadravová, A.; Mahoney, T.; Hadrava, P.), s. 143-151 ISBN 978-80-7037-193-0. - (Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. 10)
 • Hermann, Tomáš
  Torzo a komplexita v romantické vědě Purkyně a Palackého. Útržky a krásověda.
  [The torso and complexity in the romantic science of Purkinje and Palacky. Fragments and Aesthetics.]
  Jan Evangelista Purkyně - Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce & O duši Země a romantické vědě. Praha : Academia, 2010 - (Hermann, T.; Cílek, V.), s. 211-254 ISBN 978-80-200-1794-9
 • Kostlán, Antonín
  Prosazování myšlenky akademie věd v českých zemích raného novověku (16.-18. století).
  [The idea of the academy of sciences in the Czech lands in the early modern period (16th-18th cent.).]
  Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha : Academia, 2010, s. 33-57. ISBN 978-80-200-1809-0
 • Kostlán, Antonín - Niklíček, L.
  Struktura vědecké organizace v období první Československé republiky.
  [Structure of scientific organisation under the first Czechoslovak Republic.]
  Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha : Academia, 2010, s. 258-285. ISBN 978-80-200-1809-0
 • Niklíček, L. - Kostlán, Antonín
  Vývoj českých vědeckých institucí a spolků do 80. let 19. století a návrh akademie věd J. E. Purkyně.
  [Development of Czech scientific institutions and associations up to the 1880th and the J. E. Purkyně´s idea of the Czech Academy of Sciences.]
  Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha : Academia, 2010, s. 145-171. ISBN 978-80-200-1809-0
 • Šimůnek, Michal V. - Hořejš, M.
  Exploatace (okupovaného) spojence. Aktivity tzv. Sdruženého podvýboru pro zpravodajské úkoly (C.I.O.S.) a Britského podvýboru pro zpravodajské úkoly (B.I.O.S.) v Československu na příkladě Škodových závodů v Plzni, 1945–47.
  [Exploiting an (Occupied) Ally: The Activities of the C.I.O.S. and the B.I.O.S. in Post-war Czechoslovakia as Exemplified by the Škoda Pilsen Company in the Years 1945-1947.]
  Věda a technika v Československu v letech 1945-1960. Praha : Národní technické muzeum, 2010 - (Janovský, I.; Kleinová, J.; Stříteský, H.), s. 385-406 ISBN 978-80-7037-197-8. - (Práce z dějin techniky a přírodních věd. 24)
 • Šimůnek, Michal V.
  Improvisierung, Anpassung, Zentralisierung. Die nationalsozialistische „Anstaltsführung" im Reichsgau Sudetenland, 1938–1941.
  [Improvisation, adaptation, centralisation. The Nazi organisation of the lunatic care in the Reich district of Sudetenland, 1938–1941.]
  Transporte in den Tod. Die Ermordung von Patienten aus dem Regierungsbezirk Troppau (Reichsgau Sudetenland) in der "Euthanasie"-Anstalt Pirna-Sonnenstein 1940/41. Pirna : Kuratorium Gedenkstätte Sonnenstein e.V, 2010, s. 11-31. ISBN 978-3-9813772-0-0. - (Sonnenstein : Beiträge zur Geschichte des Sonnensteins und der Sächsischen Schweiz. 9)
  http://hdl.handle.net/11104/0194861
 • Šimůnek, Michal V. - Grumlík, R.
  Karl Girschek (1898–1992). Arzt, National(sozial)ist, Anstaltsleiter.
  [Karl Girschek (1898–1992). A physician, national(social)ist, director of the lunatic asylum.]
  Transporte in den Tod. Die Ermordung von Patienten aus dem Regierungsbezirk Troppau (Reichsgau Sudetenland) in der "Euthanasie"-Anstalt Pirna-Sonnenstein 1940/41. Pirna : Kuratorium Gedenkstätte Sonnenstein e.V, 2010, s. 117-127. ISBN 978-3-9813772-0-0. - (Sonnenstein : Beiträge zur Geschichte des Sonnensteins und der Sächsischen Schweiz. 9)
 • Těšínská, Emilie
  Ernst Mach, his Prague physics students and their careers.
  Ernst Mach´s Prague 1857-1895 as a human adventure. - : Sentinel Open Press, 2010 - (Blackmore, T.; Hagaki, R.; Tanaka, S.), s. 367-390 ISBN 978-0-578-06301-0
 • Těšínská, Emilie
  Ernst Mach, his Prague physics students and their careers.
  Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. Vol. 2. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2010 - (Dub, P.; Musilová, J.), s. 75-117 ISBN 978-80-210-4808-9
 • Těšínská, Emilie - Schwippel, Jindřich
  Masarykova akademie práce.
  [Masaryk academy of labour.]
  Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Praha : Academia, 2010, s. 286-331. ISBN 978-80-200-1809-0

 

Č l á n k y  v  o d b o r n ý c h  č a s o p i s e c h

 • Hadrava, Petr - Hadravová, Alena
  Unikátní astronomický přístroj posledních Přemyslovců.
  [A uniquie astronomical instrument of last Premyslids.]
  Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Roč. 59, č. 1 (2014), s. 27-32. ISSN 0032-2423
 • Hadravová, Alena
  Meteorologie v Knize dvacatera umění mistra Pavla Žídka a ve vybraných pramenech zvláště české provenience.
  [Meteorology in the Liber viginti arcium by M. Paulerinus and in the chosen works especially of Czech provenience.]
  Studie o rukopisech. Roč. 44, č. 1 (2014), s. 439-477. ISSN 0585-5691
 • Hossfeld, U. - Šimůnek, Michal V. - Kutschera, U.
  Neodarwinismus a August Weismann.
  [Neodarwinism and August Weismann.]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 47, č. 3 (2014), s. 198-206. ISSN 0300-4414
 • Jindra, Jiří
  Fyzik Jaroslav Šafránek (1890-1957).
  [Physicist Jaroslav Šafránek (1890-1957).]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 64, č. 5 (2014), s. 313-317. ISSN 0009-0700
 • Šimůnek, Michal V.
  Memento 1914.
  [Memento of 1914.]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 47, č. 3 (2014), s. 206-209. ISSN 0300-4414
 • Šimůnek, Michal V.
  Zneplodnění/sterilizace během nacistické okupace v tzv. říšské župě Sudety - přehled, 1938-1945.
  [Infertile Makings/Sterilizations During the Nazi Occupation in the So-Called Reich District of Sudetenland - An Overview, 1938-1945.]
  Speciální pedagogika. Roč. 24, č. 1 (2014), s. 24-41. ISSN 1211-2720
 • Těšínská, Emilie
  Beginnings of the research and development of scintilation detectors in Czechoslovakia.
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 22, 3/4 (2014), s. 117-121. ISSN 1210-7085
 • Těšínská, Emilie
  První umělé radionuklidy pro Československo po druhé světové válce, 1. část.
  [First radionuclides for Czechoslovakia after WWII. Part I.]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 22, 3/4 (2014), s. 103-112. ISSN 1210-7085
 • Těšínská, Emilie
  První umělé radionuklidy pro Československo po druhé světové válce, 2. část.
  [First radionuclides for Czechoslovakia after WWII. Part II.]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 22, 5/6 (2014), s. 169-183. ISSN 1210-7085
 • Hadravová, Alena
  Dějiny nejstarších fází řeckého jazyka a příspěvek Antonína Bartoňka k jejich zkoumání. II. Svědectví nápisů psaných starořeckými dialekty.
  [The History of Ancient Greek Language and the Contribution of Antonín Bartoněk to its Study. II. The Testimony of the Inscriptions Written in Ancient Greek Dialects.]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 46, č. 1 (2013), s. 38-44. ISSN 0300-4414
 • Hadravová, Alena - Hadrava, Petr
  Návraty Zdeňka Horského.
  [Comeback of Zdeněk Horský.]
  Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Roč. 58, č. 3 (2013), s. 232-236. ISSN 0032-2423
 • Hadravová, Alena
  Vybrané astronomické tisky rudolfínské doby.
  [Selected Printed Books on Astronomy from the Rudolphine Periode.]
  Knihy a dějiny. Roč. 20, č. 2013 (2013), s. 31-43. ISSN 1210-8510
 • Jindra, Jiří
  Domnělý objev chemického prvku dvimanganu v Československu.
  [Supposed discovery of chemical element dvimanganese in Czechoslovakia.]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 46, č. 2 (2013), s. 75-83. ISSN 0300-4414
 • Šimůnek, Michal V. - Hossfeld, U.
  Selected Bibliography on Heredity, Medicine, and Eugenics in Bohemia and Moravia, 1900-1950.
  Folia Mendeliana. Roč. 49, č. 2 (2013), s. 5-31. ISSN 0085-0748
 • Šimůnek, Michal V. - Hossfeld, U.
  Trofim D. Lysenko in Prague 1960. A historical note.
  Studies in the History of Biology. Roč. 5, č. 2 (2013), s. 84-88. ISSN 2076-8176
 • Těšínská, Emilie - Fischer, Jan - Dvořák, Jiří
  Fyzik, filozof a kněz Artur Pavelka.
  [Artur Pavelka, a physicist, philosopher and priest.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 63, č. 2 (2013), s. 128-136. ISSN 0009-0700
 • Hermann, Tomáš
  Proměny sporu o svobodu české filosofie.
  [Metamorphoses of the Conflict over the Freedom of Czech Philosophy.]
  Filosofický časopis. Roč. 61, mimoř. č. (2012), s. 49-73. ISSN 0015-1831.
  [České myšlení. Česká filosofie a česká kritická teorie. Praha, 07.11.2011-09.11.2011]
 • Šimůnek, Michal V.
  Konec "nenahraditelného muže". Likvidace R. Heydricha v lékařském kontextu (II.).
  [The End of the "Irreplaceable Man". The Liquidation of Reinhard Heydrich in a Medical Context (2nd Pt.).]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 45, č. 4 (2012), s. 213-250. ISSN 0300-4414
 • Šimůnek, Michal V.
  Konec "nenahraditelného muže". Likvidace R. Heydricha v lékařském kontextu (I.).
  [The End of the "irreplaceable man". The liquidation of Reinhard Heydrich in a medical context (I.).]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 45, č. 1 (2012), s. 7-30. ISSN 0300-4414
  http://hdl.handle.net/11104/0219851
 • Šimůnek, Michal V.
  Pro et contra. Debaty o zavedení eugenické sterilizace v Československu, 1933-38.
  [Pro et contra. The Debates on Eugenic Sterilization in Czechoslovakia, 1933-38.]
  Speciální pedagogika. Roč. 22, č. 3 (2012), s. 224-240. ISSN 1211-2720
 • Šimůnek, Michal V. - Hossfeld, U. - Breidbach, O.
  "Further Development" of Mendel´s Legacy? Erich von tschermak-Seysenegg in the context of mendelian-biometry controversy, 1901-1906.
  Theory in Biosciences. Roč. 131, č. 4 (2012), s. 243-252. ISSN 1431-7613
  Impakt faktor: 0.925, rok: 2012
 • Štrbáňová, Soňa - Sekyrková, M.
  Universities in Central Europe - Crossroads of scholars from all over the world, 29 September 2011 - 1 October 2011, Charles University in Prague, Czech Republic.
  Centaurus. Roč. 54, č. 1 (2012), s. 103-104. ISSN 1600-0498.
  [Universities in Central Europe - Crossroads of scholars from all over the world. Praha, 29.09.2011-01.10.2011]
 • Těšínská, Emilie
  Čs.-francouzský projekt výrobny koncentrovaného radonu v Gif u Paříže (1935-1939) aneb: když radiumterapie byla ještě mladá...
  [Czechoslovak-French project of a plant to produce concentrated radon at Gif near Paris (1935-1939) or: When radiumtherapy was still young...]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 20, 1/2 (2012), s. 45-57. ISSN 1210-7085
 • Těšínská, Emilie
  Profilování teoretické fyziky na pražské univerzitě a vazby s pražským působením A. Einsteina před 100 lety.
  [Theoretical physics at the Prague University and its connections with Prague stay of A. Einstein 100 years ago.]
  Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Roč. 57, č. 2 (2012), s. 146-168. ISSN 0032-2423
 • Těšínská, Emilie - Hlaváčková, Ludmila
  Z historie výuky fyziky pro mediky na pražských univerzitách.
  [History of physics education for students of medicine at Charles University from the beginning to 1960s.]
  Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 51, č. 1 (2012), s. 11-57. ISSN 0323-0562
 • Hadravová, Alena
  Dějiny nejstarších fází řeckého jazyka a příspěvek Antonína Bartoňka k jejich zkoumání.
  [The history of ancient Greek language and the contribution of Antonín Bartoněk to its study.]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 43, č. 1 (2011), s. 26-32. ISSN 0300-4414
 • Hermann, Tomáš - Kolár, J.
  Jaroslav Kolár. Vědec a přítel Zdeněk Horský.
  [Jaroslav Kolár. Scientist and friend Zdeněk Horský.]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 44, č. 2 (2011), s. 117-122. ISSN 0300-4414
 • Jindra, Jiří
  Česká fyzikální chemie za Bohuslava Raýmana.
  [Czech physical chemistry under Bohuslav Raýman.]
  Práce z dějin Akademie věd. Roč. 3, č. 2 (2011), s. 73-88. ISSN 1803-9448
 • Jindra, Jiří
  Česká fyzikální chemie za Bohuslava Raýmana.
  [Czech physical chemistry under Bohuslav Raýman.]
  Práce z dějin Akademie věd. Roč. 3, č. 2 (2011), s. 232-247. ISSN 1803-9448
 • Kostlán, Antonín
  The fortunes of the Rudolfine Kunstkammer in the light of a London manuscript.
  Studia Rudolphina. -, č. 11 (2011), s. 145-152. ISSN 1213-5372
 • Šimůnek, Michal V.
  Poslední "vůdcovská škola" nacistické diktatury. Tzv. Nacionálně politický výchovný ústav Čechy (Nationalpolitische Erziehungsanstalt Böhmen) v Kutné Hoře, 1943-1945.
  [The last "Führerschule" of the Nazi regime. So called National political educational institute Bohemia (Nationalpolitische Erziehungsanstalt Böhmen) in Kutná Hora, 1943-1945.]
  Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. Roč. 51, č. 1 (2011), s. 59-81. ISSN 0323-0562
 • Šimůnek, Michal V. - Hossfeld, U. - Wissemann, V.
  "Rediscovery" revised - The co-operation of Armin with Erich von Tschermak-Seysenegg in context of the "rediscovery" of Mendel´s laws, 1899-1901.
  Plant Biology. Roč. 13, č. 6 (2011), s. 835-841. ISSN 1435-8603
  Impakt faktor: 2.395, rok: 2011
  DOI: 10.1111/j.1438-8677.2011.00491.x
 • Šimůnek, Michal V. - Hossfeld, U. - Thümmler, F.
  Selected bibliography on science of heredity. Genetics in Bohemia and Moravia, 1900-190.
  Folia Mendeliana. Roč. 47, č. 1 (2011), s. 13-55. ISSN 0085-0748
 • Šimůnek, Michal V. - Hossfeld, U.
  Von der Eugenik zur Rassenhygiene.
  [From eugenics to racial hygiene.]
  Dresdner Hefte. Roč. 2011, č. 108 (2011), s. 57-65. ISSN 0863-2138
 • Štrbáňová, Soňa
  Raýmanova osobnost ve světle jeho fondu v Literárním archivu Památníku národního písemnictví.
  [Personality of the Czech chemist Bohuslav Raýman as reflected in his papers kept at the literary archive of the Museum of Czech literature.]
  Práce z dějin Akademie věd. Roč. 3, č. 2 (2011), s. 161-182. ISSN 1803-9448.
  [Bohuslav Raýman (1852-1910), badatel, učitel a organizátor vědy. Praha, 13.10.2010 -]
 • Hadravová, Alena
  Ke středověké recepci řeckých mýtů o vzniku souhvězdí. Traktát o uspořádání stálic v rkp. Praha, NK XXVI A 3.
  [To the medieval reception of the Greek myths on the origin of constellations. The treatise De signis in the ms. Prague, Nat. Libr. XXVI A 3.]
  Studie o rukopisech. Roč. 39, prosinec (2010), s. 231-254. ISSN 0585-5691
 • Hermann, Tomáš - Šimůnek, Michal V.
  Discussion of evolution between neo-lamarckism and neo-darwinism in the Czech lands, 1900-1915.
  Teorie vědy. Roč. 32, č. 3 (2010), s. 283-300. ISSN 1210-0250
  http://hdl.handle.net/11104/0193702
 • Hermann, Tomáš - Šimůnek, Michal V.
  Historiografie biologie a jejich grande dame Ilse Jahnová (1922-2010).
  [History of biology and its grande dame Ilse Jahn (1922-2010).]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 43, č. 4 (2010), s. 249-254. ISSN 0300-4414
 • Jindra, Jiří
  Čeští přírodovědci a lékaři v soutěži o Nobelovy ceny do roku 1959. Cesta k vrcholnému vědeckému ocenění Jaroslava Heyrovského.
  [Czech scientists and physicians in competition for Nobel prizes till 1959.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 60, č. 1 (2010), s. 48-52. ISSN 0009-0700
 • Jindra, Jiří
  Philipp Weselsky - profesor vídeňské techniky z Českomoravské vysočiny.
  [Philipp Weselsky - professor of the Vienna Technical University.]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 43, č. 4 (2010), s. 255-263. ISSN 0300-4414
 • Jindra, Jiří
  The long way to success. Jaroslav Heyrovský and the Nobel Prize.
  Electroanalysis. Roč. 22, 17/18 (2010), s. 1933-1936. ISSN 1040-0397.
  [Modern Electroanalytical Methods 2009. Prague, 09.12.2009-13.12.2009]
  Impakt faktor: 2.721, rok: 2010
 • Kostlán, Antonín
  Vědecký exil v období komunistického režimu. Emigrace z Československé akademie věd.
  [Exile of scientists and scholars in the era of the Communist regime. Emigration from the Czechoslovak Academy of Sciences.]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 43, č. 3 (2010), s. 153-181. ISSN 0300-4414
 • Šimůnek, Michal V. - Hossfeld, U.
  Mendel´s Manuscript of "Versuche über Pflanzenhybriden". The (Never) Ending Story?.
  Annals of the History and Philosophy of Biology. Roč. 15, Winter (2010), s. 323-338. ISSN 1863-0197
 • Těšínská, Emilie
  Cesta ke vzniku ICRP a účast Československa v počátcích mezinárodní spolupráce v radiační ochraně.
  [The pre-history of the ICRP and the participation of Czechoslovakia in the early forms of international cooperation in the field of radiation protection.]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 18, 1/2 (2010), s. 6-11. ISSN 1210-7085
 • Těšínská, Emilie
  Miroslav Brdička, několik biografických dat.
  [Czech theoretical physicist Miroslav Brdička, some biographical data.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 60, č. 3 (2010), s. 158-164. ISSN 0009-0700
 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp