• Čeština (Česká republika)
 • English (United Kingdom)
PhDr. Antonín K o s t l á n, CSc.

Zařazení/Department:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Centrum dějin vědy/Department of the History of Ideas and Conceptual History, Centre for the History of Science


Adresa pracoviště/Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6


E-mail:
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Odborné zaměření/Research Topics:

 • sociální, hospodářské a intelektuální dějiny raného novověku/social, economic and intellectual history of the early modern period;
 • dějiny vědy a vědeckých institucí/history of science and scientific institutions;
 • vliv totalitních režimů na vědecký a intelektuální vývoj v českých zemích/impact of totalitarian regimes on scientific and intellectual development in the Czech Lands;
 • dějiny historiografie/history of historiography.

 

Vzdělání/Education:

 • 1983-1985: Československá akademie věd, Ústav pro československé a světové dějiny, interní vědecká aspirantura (květen 1989: povoleno obhájení vědecké hodnosti kandidát historických věd – CSc.);
 • 1974-1980: Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, obor historie – pomocné vědy historické a archivní studium (červen 1980: obhájen titul PhDr.).

 

Zaměstnání/Professional Career:

 • 2002–dosud: výzkumný pracovník, vedoucí Centra dějin vědy, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.;
 • 2003-2005: ředitel Odboru spisové a archivní služby, Kancelář prezidenta republiky ČR;
 • 2000-2004: vedoucí centra, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště Archivu AV ČR/ ÚSD AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze;
 • 1992-2002: vědecký pracovník, vedoucí oddělení dějin vědy a vědeckých institucí, ředitel (v letech 1995-2001), Archiv Akademie věd ČR;
 • 1990-1992: člen prezidia, místopředseda pro společenské vědy, místopředseda Výboru pro řízení pracovišť, Československá akademie věd;
 • 1983-1992: interní aspirant (1983-1985), pomocná odborná síla (1985-1989), vědecký pracovník (od května 1989), Ústav československých a světových dějin ČSAV;
 • 1982-1983: noční hlídač, Národní galerie v Praze;
 • 1980-1982: archivář, Všeodborový archiv v Praze;
 • 1975-1980: pomocná vědecká síla, Národní muzeum v Praze, numismatické oddělení.

 

B I B L I O G R A F I E/ B I B L I O G R A P H Y:

Monografie a knižní publikace/Monographs and Books:
•    Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. Sv./Vol. I (A - K). Eds. M. V. Šimůnek a/and A. Kostlán, Praha 2019.
•    Science, Occupation, War: 1939–1945. A programme and collected abstracts from an international workshop held in Prague on 23–25 October 2019. Eds. M. V. Šimůnek, A. Kostlá a/and M. Hořejš. Praha 2019.
•    Bohemia Docta. The Historical Roots of Science and Scholarship in the Czech Lands. Eds. A. Míšková, M. Franc a/and A. Kostlán, Praha 2018.
•    Homines scientiarum. Třicet případů české vědy a filosofie.  Sv./Vol. I – V.  Eds. D. Grygarová, T. Hermann,  A. Kostlán, T. Petráň, M. V. Šimůnek a/and S. Štrbáňová, Praha 2015.
•    Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945. Eds. M. V. Šimůnek a/and A. Kostlán, Praha - Červený Kostelec 2013. [Studies in the history of sciences and humanities = Práce z dějin vědy, sv./Vol. 29.]
•    Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci.  Eds. S. Štrbáňová a/and A. Kostlán, Praha 2011.
•    Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century. May 24-26, 2011, Prague. Conference Proceedings. Eds. M. Stella, S. Štrbáňová a/and A. Kostlán, Praha 2011. Elektronická kniha edice dostupná na/e-book available at: http://www.science.usd.cas.cz/Scholars_in_Exile_2011_Proceedings.pdf
•    Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích. Eds. A. Míšková, M. Franc and A. Kostlán, Praha 2010.
•    Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Eds. M. Devátá, A. Kostlán, D. Olšáková a/and V. Sommer, Praha 2010. [Studies in the history of sciences and humanities = Práce z dějin vědy, sv./Vol. 23.]
•    Semináře a studie k dějinám vědy. Eds. M. Devátá a/and A. Kostlán, Praha 2009. [Studies in the history of sciences and humanities = Práce z dějin vědy, sv./Vol. 21.]
•    Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989. Sammelband einer Konferenz. (Prag, 11.-12. November 2003). Ed. A. Kostlán a/and A. Velková,  Praha 2004. [Studies in the history of sciences and humanities = Práce z dějin vědy, sv./Vol. 17.]
•    Wissenschaft in den böhmischen Ländern 1939–1945, Ed. A. Kostlán a kolektiv/and others. Praha 2004. . [Studies in the history of sciences and humanities = Práce z dějin vědy, sv./Vol. 9.]
•    František Graus – člověk a historik. Sborník z pracovního semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy konaného 10. prosince 2002. Eds. Z. Beneš, B- Jiroušek a/and A. Kostlán, Praha 2004. [Studies in the history of sciences and humanities = Práce z dějin vědy, sv./Vol. 8.]
•    Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích. Eds. P. Horská, M. Nodl a/and A. Kostlán, Praha 2003. [Cahiers du CEFRES, sv./Vol.  29.]
•    Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. Ed. A. Kostlán, Praha 2003. Studies in the history of sciences and humanities = Práce z dějin vědy, sv./Vol. 6.]
•    Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Sborník z konference (Praha, 21. – 22. listopadu 2001). Ed. A. Kostlán, Praha 2002. Studies in the history of sciences and humanities = Práce z dějin vědy, sv./Vol. 4.]
•     A. Kostlán, D. Moravcová a/and V. Vaníček:  Encyklopedie dějin Německa, Praha 2001.
•    Věda v českých zemích za druhé světové války. Sborník z konference (Praha 18.-19. listopadu 1997). Eds. A. Kostlán a/and H. Barvíková, Praha 1998.
•    A. Kostlán: Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích, in: Studie a edice. Praha 1996.
•    Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven. Eds. S. Petr, M. Tošnerová a/and A. Kostlán, Praha 1995. [Průvodce po rukopisných fondech v České republice, sv./Vol. I. = Studie o rukopisech, Monographia I.]
•    A. Kostlán: Druhý sjezd československých historiků (5.-11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví. Praha 1993.
•    A. Kostlán: Problems and Perspectives of the Development of Social Sciences and Humanities in the Czech Republic, Prague 1993 [East Central Europe 2000, Czech Republic - Background Studies.]

Články, studie a encyklopedická hesla/Papers, Studies, and Encyclopaedical Entries:
•    Českoslovenští vědci v německém exilu, in: Brandes, D.; Ivaničková, E.; Pešek, J. (eds.), Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů. Československo a Německo v letech 1933 až 1989. Praha 2019, s. 267-280.
•    Oběti z řad vědců a akademiků – vymezení tématu, in: Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945, sv./ Vol. I, A-K,  Praha 2019, s. 41-48 (společně s/ together with M. V. Šimůnek).
•    Bedřich Jenšovský, in: Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945, sv./ Vol. I, A-K, Praha 2019, s. 250-254.
•    Kamil Krofta, in: Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945, sv./ Vol. I, A-K, Praha 2019, s. 306-315 (společně s/ together with P. Zeman).
•    Kurt Konrad, in: Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945, sv./ Vol. I, A-K, Praha 2019, s. 288-293.
•    The Idea of an Academy of Sciences in the Czech Lands during the Early Modern Era (16th-18th Centuries), in: Bohemia docta. The historical roots of science and scholarship in the Czech lands, Praha 2018, s. 37-83.
•    Scholarly and Scientific Institutions and Associations in the Czech Lands from the End of the 18th Century to 1882, in: Bohemia docta. The historical roots of science and scholarship in the Czech lands, Praha 2018, s. 149-199 (společně s/ together with L. Niklíček).
•    The Organizational Structure of Science, 1882-1945, in: Bohemia docta. The historical roots of science and scholarship in the Czech lands, Praha 2018, s. 269-308 (společně s/ together with L. Janko a/ and L. Niklíček).
•    Czechoslovak Scholars in Exile and their Institutions, in: Bohemia docta. The historical roots of science and scholarship in the Czech lands, Praha 2018, s. 440-489.
•    Tschechische Wissenschaftler im deutschen Exil, in: Brandes, D.; Ivaničková, E.; Pešek, J. (eds.), Flüchtlinge und Asyl im Nachbarland. Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989. Essen 2018 [= Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, 22], S. 281-295.
•    The Czechoslovak Scientific Community, 1945-1975. Rise, Changes, Disruptions, in:  Reiter, W. L.; Mikoletzky, J.; Matis, H.; Ash, M. G. (eds.): Wissenschaft, Technologie und industrielle Entwicklung in Zentraleuropa im Kalten Krieg. Berlin: LIT, 2017 [= Ignaz-Lieben-Gesellschaft: Studien zu Wissenschaftsgeschichte, sv./Vol 1], S. 139-154.
•    Procesy s účastníky stavovského povstání (1621-1623), in: Schelle, K.; Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin VIII, Procesy (do roku 1949). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, S. 84-93.
•    Proces s Albrechtem z Valdštejna a jeho stoupenci 1634, in: Schelle, K.; Tauchen, J. (eds.): Encyklopedie českých právních dějin VIII, Procesy (do roku 1949). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, S. 95-99.
•    Česká exilová historiografie. Paralelní cesty a inspirace, in: Česko-slovenská historická ročenka 2014-2015, Bratislava 2016, s. 111-130.
•    František Šmahel. O pražské univerzitě a profesi historika, in: Homines scientiarum. Třicet případů české vědy a filosofie, sv./Vol. I. Praha 2015, s. 19-64.
•    Jan Klápště. Krajina jako součást dědictví a krajina paměti zbavená, in: Homines scientiarum. Třicet případů české vědy a filosofie, sv./Vol. I.  Praha 2015, s. 233-263.
•    Karel Engliš očima Lubomíra Mlčocha, in: Homines scientiarum. Třicet případů české vědy a filosofie, sv./Vol. II. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2015, s. 99-124 (společně s/ togehther with Z. Pousta).
•    Zdeněk Herman. Život a interakce mezi vědou a uměním, in: Homines scientiarum.  Třicet příběhů české vědy a filosofie, sv./Vol. III. Praha 2015, S. 157-182 (spolu s/ together with M. Hužvárová).
•    Die Societas eruditorum incognitorum in terris Austriacis und die Benediktiner, in:  Löffler, B.; Rottler, M. (eds.), Netzwerke gelehrter Mönche. St. Emmeram im Zeitalter der Aufklärung. München (C. H. Beck) 2015, S. 201-222 [= Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, 44].
•    "Židé jsou vši v kožichu německé vědy...", in: Vesmír 9, 2014; elektronická verze dostupná na/electronic issue available at: http://vesmir.cz/2014/09/08/zide-vsi-kozichu-nemecke-vedy
•    Der böhmische Calvinismus zwischen Majestätsbrief und der Schlacht am Weissen Berg, in: Hausenblasová J.; Mikulec, J.;  Thomsen, M. (eds), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609. Stuttgart 2014, s. 183-194.
•    Peněžní oběh v raném novověku, in: M. Koldínská (ed.), Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013 s. 453-470.
•    Kurt Konrad (birth name Kurt Beer), in: Šimůnek M. V - Kostlán A. (eds), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945, Praha - Červený Kostelec 2013, s. 110-116.
•    Bedřich Mendl, in: Šimůnek M. V - Kostlán A. (eds), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945, Praha - Červený Kostelec 2013, s. 139-148.
•    Käthe Spiegel, in: Šimůnek M. V - Kostlán A. (eds), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945, Praha - Červený Kostelec 2013, s. 186-195.
•    Evžen Stein, in: Šimůnek M. V - Kostlán A. (eds), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945, Praha - Červený Kostelec 2013, s. 204-210.
•    Samuel Steinherz, in: Šimůnek M. V - Kostlán A. (eds), Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945, Praha - Červený Kostelec 2013, s. 216-228.
•    KSČ a věda. Hlavní koncepty vědní politiky v Československu 1945-1989, in: Kalous J. ; Kocian J. (eds), Český a slovenský komunismus (1921-2011). Praha 2012, s. 239-249.
•    Intelektuál jako občan a strážce pečeti, nadobčan a svědomí lidstva, slouha a onuce, in: Hlaváček P. (ed.), Intelektuál ve veřejném prostoru. Vzdělanost, společnost, politika. Praha 2012, s. 243-256.
•    Cesta vědců do exilu. Útěky do emigrace a Československá akademie věd, in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci. Praha 2011, s. 19-207.
•    František Graus, in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, Praha 2011, s. 261-264.
•    Jiří Jindřich Kosta, in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, Praha 2011, s. 346-349 (společně s/ together with: A. Míšková).
•    Zdenek Krystufek (Zdeněk Kryštůfek), in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, Praha 2011, s. 362-366.
•    Jiří Skolka, in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci,  Praha 2011, s.489-492.
•    Mikuláš Teich, Alice Teichová, in: Štrbáňová S. - Kostlán A. (eds), Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků Československé akademie věd v emigraci, Praha 2011,  s. 530-536.
•    Czech Scholars in Exile, 1948-1989, in: Marks S. - Weindling P. - Wintour L. (eds), In defence of learning. The plight, persecution, and placement of academic refugees, 1933-1980. Oxford 2011, s. 239-256 (společně s/jointly with S. Štrbáňová).
•    The Fortunes of the Rudolfine Kunstkammer in the Light of a London Manuscript, in: Studia Rudolphina 11, 2011, s. 145-152.
•    Vědecký exil v období komunistického režimu. Emigrace z Československé akademie věd, in: Dějiny věd a techniky 43 2010, s. 59-97.
•    Prosazování myšlenky akademie věd v českých zemích raného novověku (16. - 18. století), in: Kostlán A. et al., Bohemia docta, Praha 2010, s. 33-57.
•    Vývoj českých vědeckých institucí a spolků do 80. let 19. století a návrh akademie věd J. E. Purkyně, in: Kostlán A. et al., Bohemia docta, Praha 2010, s. 145-171 (společně s/ together with: L. Niklíček).
•    Struktura vědecké organizace v období první Československé republiky, in: Kostlán A. et al., Bohemia docta, Praha 2010, s. 258-285 (společně s/ together with: L. Niklíček a/and J. Janko).
•    Jiří Strejc a Jan Opsimathes - apoštolové českého kalvinismu, in: Historie - Otázky - Problémy 1, 2009, s. 35-55.
•    ´Kto Bogu wiernie sluzy, temu wiek szczesnie pluzy´: Czech-Polish Relations in Light of the Album Amicorum of the Moravian Calvinist Jans Opsimathes, in: Acta Comeniana 22-23, 2009, s. 59-97.
•    Výzkumné centrum pro dějiny vědy (2000-2004). Podklady pro budoucího historika vědy o činnosti jedné zaniklé vědecké instituce, in: Kostlán A. - Devátá M. (eds.), Semináře a studie k dějinám vědy, Praha 2009, s. 541-592.
•    Na vlnách vzpomínek Pavla Spunara, in: Kostlán A. (ed.), Pavel Spunar, Vlny vzpomínek. Rodina-studia-akademie, Praha 2009, s. 7-18.
•    To je přece pokrok, pokrok, pokrok, in: Dějiny-teorie-kritika 6, 2009, č. 2, s. 339-345.
•    Bohemikální alba amicorum ve fondech British Library, in: Folia historica Bohemica 23, 2008, s. 91-214.
•    Rozum a víra: dobová reflexe jejich vzájemného vztahu jako komponenta barokního myšlení. In: Ondo Grečenková, M.; Mikulec, J. (eds.): Církev a zrod moderní racionality. Víra - pověra - vzdělanost - věda v raném novověku, Praha 2008 (vyšlo 2009), s. 91-107.
•    Pekařův Valdštejn a Valdštejnův Pekař. Předmluva k novému vydání, in: Pekař J., Valdštejn. Dějiny valdštejnského spiknutí, Praha 2008, s. XV-XL.
•    Albrecht z Valdštejna jako investor do vlastního osudu, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (eds.), Albrecht z Valdštejna – Inter arma sillent Musae?, Praha 2007, s. 38-61.
•    Albrecht von Wallenstein als Investor in sein eigenes Schicksal. Ökonomische Aspekte einer frühneuzeitlichen Karriere, in: Waldstein. Albrecht von Waldstein. Inter arma silent musae? Hrg. von Eliška Fučíková und Ladislav Čepička. Praha, Academia 2007, s. 38-61.
•    Carmina propemptica in honorem Johannis Opsimathis. Herbornská pocta pro moravského učence z roku 1607, in: Sborník k životnímu jubileu PhDr. Michala Svatoše, CSc.  Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 47, fasc. 1-2, Praha 2007, s. 117-159 (spolu s/ together with: Alena Hadravová).
•    Album amicorum Joachima Cameraria z let 1623-1625, in: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka (eds.), Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, s. 522-534.
•    Josefínská vzdělanost a vznik Královské české společnosti nauk, in: Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780-1800, Praha 2006, s. 29-41.
•    Člověk a historik Ladislav Niklíček, in: Karel Černý – Petr Svobodný (eds.), Historia – Medicina – Cultura, Praha 2006, s. 5-20.
•    Československá akademie věd, in: Kocian, J. a kol., Slovníková příručka k československým dějinám 1948-1989, Praha 2006, s. X/1-5 (elektronický nosič).
•    František Graus ve světle několika dokumentů, in: František Graus – člověk a historik, Praha 2004 (vyšlo 2005), s. 149-190.
•    František Graus (1921-1989): Přehled základních životopisných dat, in: František Graus – člověk a historik, Praha 2004 (vyšlo 2005), s. 219-227.
•    Wissenschaft in den böhmischen Ländern 1939-1945. Einleitung zum Sammelband. In: Wissenschaft in den böhmischem Ländern 1939-1945, Praha 2004, s. 7-18.
•    Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989: Einige einleitende Anmerkungen, in: Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989. Praha 2004, s. 11-38.
•    Chronik der Konferenz Wissenschaft im Exil, in: Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989. Praha 2004, s. 440-465.
•    Jan Oršinovský z Fürstenfeldu ve světle svého „alba amicorum“, in: Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 333-343.
•    L'influenza della guerra dei Trent'anni sula nascita e la formazione della mentalita barocca nelle terre ceche, in: Barocco in Italia. Barocco in Boemia. Uomini, idee e forme d'arte a confronto, Roma 2003, s. 71-89.
•    Vliv třicetileté války na vznik a utváření barokní mentality v českých zemích, in: Baroko v Itálii - baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem, Praha 2003, s. 113-129.
•    Památník Georga Paula Schreibera jako pramen k českým politickým a kulturním dějinám, in: Studia Rudolphina 2, Praha 2002, s. 44-49.
•    Jubilea Akademie věd ČR, in: Akademický bulletin AV ČR 2002, č. 5, s. 22-28. Přetištěno in: Živa 50, 2002, č. 6, s. 242-245.
•    Prager Professoren in den Jahren 1945 bis 1950. Versuch einer prosopographischen Analyse, in: Glettler, M.; Míšková, A (eds.), Prager Professoren 1938-1948. Zwischen Wissenschaft und Politik. Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Bd. 17. Essen 2001, s. 605-655.
•    Československá akademie věd v letech 1952-1970, in: Česká věda a Pražské jaro (1963-1970). Sborník z konference (Praha 22.-23. listopadu 2000), Praha 2001, s. 91-98.
•    Česká věda a Pražské jaro (1963-1970). Slovo na závěr konference, in: Česká věda a Pražské jaro (1963-1970). Sborník z konference (Praha 22.-23. listopadu 2000), Praha 2001, s. 415-420.
•    Věda v Československu v letech 1953-1963: zamyšlení nad současným stavem bádání a jeho možnostmi, in: Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu 1999), Praha 2000, s. 567-588.
•    Rozvoj peněžního oběhu v 16.-18. století, in: Vencovský, F.; Jindra, Z.; Novotný, J.;  Půlpán, K.; Dvořák, P., Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999, s. 30-54.
•    Vliv mýtu o nezkaženosti přírodních národů na dílo F. Palackého, in: František Šmahel (ed.), František Palacký 1798/1998 - dějiny a dnešek, Praha 1999, s. 53-62.
•    Ke změnám v institucionálním zázemí historické vědy 1945-1953, in: Zilynská, B.;  Svobodný, P. (eds.), Věda v Československu v letech 1945-1953 (Sborník z konference), Praha 1999, s. 425-430.
•    Věda v Československu 1945-1953: zamyšlení nad současným stavem bádání a jeho možnostmi (Slovo na závěr konference), in: Zilynská, B.; Svobodný, P. (eds.), Věda v Československu v letech 1945-1953 (Sborník z konference), Praha 1999, s. 543-560.
•    Anglické tisky s českou tematikou z let 1610-1660 (Sonda do fondů British Library v Londýně), in: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové, Praha 1999, s. 171-202.
•    Archives of the Academy of Sciences of the Czech Republic, in: Guide européen des sources d'archives sur la Shoah, Paris 1999, s. 35-39.
•    Oxfordský exemplář Pražské bible z roku 1488, in: Kniha a dějiny 5, 1999, č.1/2, s. 61.
•    Královská česká společnost nauk a počátky nové tolerance, in: Hojda, Z.; Prahl, R. (eds.), Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku symposií k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6. března 1999, Praha 2000. s. 98-105; Dějiny vzdělanosti v českých zemích, in: VIII. sjezd českých historiků. Hradec Králové 10.-12. září 1999 = VIII. convention of the Czech historians. Hradec Králové, 10-12 September 1999, Praha 2000 s. 215-219 (společně s/ together with: Michal Svatoš).
•    Raně novověké učené společnosti a Societas incognitorum, in: Historická Olomouc XI, Olomouc 1998, s. 215-224.
•    Česká historická věda v letech 1945-1948, in: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 11.-13.6. 1997 v Praze, Praha 1998, s. 123-130.
•    Die deutschsprachige Geschichtsschreibung der dreißiger bis fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts, in: Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848. Vorträge des 3. Aussiger Kolloquims des Instituts für slawisch-germanische Forschung der J. E. Purkyně-Universität in Aussig, des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Prag, des Instituts für die deutsche und österreichichsche Studien an der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Karlsuniversität Prag und Museums der Stadt Aussig vom 25. bis 26. April 1996 [= Acta Universitatis Purkynianae, Slavogermanica, sv./Vol. 6], Ústí nad Labem 1997, s.129-137.
•    Obecné souvislosti vývoje české vědy v letech 1939-1945. Úvodem ke konferenci, in: Věda v českých zemích za druhé světové války, Praha 1998, s. 21-30. Výtah ze stati/Abstract of essay: Akademický bulletin AV ČR, 1997, č. 13, zvláštní příloha/special annex, s. 1-2.
•    Die „Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen“ in der Tschechoslowakischen Republik (1918-1939), in: Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848. Vorträge des 2. Aussiger Kolloquims des Instituts für slawisch-germanische Forschung der J. E. Purkyně-Universität in Aussig und des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik in Prag vom 20. bis 21. April 1995 [= Acta Universitatis Purkynianae, Slavogermanica, sv./vol.  3], Ústí nad Labem 1996, s. 103-113.
•    Ženy v dějinách a Josef Janáček, in: Josef Janáček, Ženy české renesance, Praha 1996, s. 214-220.
•    Die Wandlungen sozialer Ordnungssysteme. Untertanen und Gutherschaft in Böhmen und Mähren vom 16.-18. Jahrhundert, in: J. Peters (ed.), Gutsherrschaftgesellschaften im europäischen Vergleich, Berlin 1997, s. 113-119.
•    Die Arianer in Böhmen vor dem Dreißigjährigen Krieg. Zur Verbreitung antitrinitarischer Ansichten in der böhmischen Gesellschaft am Vorabaned der Rekatholisierung, in: Acta Comeniana 11, 1995, s. 89-119.
•    Mezi pragmatismem a ideologií. Anglický popis českých zemí z konce 17. století a motivace zájmu anglické veřejnosti o Čechy a husitství, in: Pánek, J.; Polívka, M.; Rejchrtová, N. (eds.), Husitství - reformace - renesance. Sborník k 60. narozeninám F. Šmahela, Praha 1994, s. 901-913.
•    J. A. Komenský und die Wandlungen der Mentalität im 17. Jahrhundert, in: Jan Amos Comenius und die Entwicklung des Bildungswesens im Mitteleuropa seit dem 17. Jahrhundert. Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz an der Bremer Universität vom 11.-13. November 1991, Praha 1993, s. 37-40.
•    Zwischen Böhmen und dem Reich - Das Schicksal des Grafengeschlechts der Schlicks vom 14. bis 17. Jahrhundert, in: Bayerisch - Böhmische Nachbarschaft, München 1992, s. 85-90.
•    K sociálním souvislostem utváření barokní mentality, in: Kultura baroka v Čechách a na Moravě, in: Sborník příspěvků z pracovního zasedání 5. 3. 1991, Praha 1992, s. 35-41.
•    Fragmenta, to jest Drobty aneb paběrky z starodávních historií a kronik Šimona Lomnického z Budče z roku 1623. Příloha sborníku/ Supplement to the proceedings: Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Sborník příspěvků z pracovního zasedání 5. 3. 1991, Praha 1992, s. 119-163.
•    Dlouhá mince v Čechách, in: Problémy studia starších českých dějin - Acta Universitatis Carolinae, Phil. et hist. 1, 1989, Studia historica XXXIV, Praha 1991, s. 101-127.
•    K zahraničním stykům pražské univerzity v osvícenské době, in: Pocta Josefu Petráňovi, Praha 1991, s. 476 – 489.
•    Ke vnitřní periodizaci feudálního vývoje v našich zemích z hlediska hospodářských dějin, in: Folia historica Bohemica 14, 1990, s. 331-336.
•    K počátkům pražského knihtisku, in: Documenta Pragensia 10/1, 1990, s. 131-133.
•    The Way of the Labyrinth in Post-White-Mountain Bohemia, in: Acta Comeniana 8, 1989, s. 25-34.
•    K hospodářským souvislostem měnového vývoje v Čechách v době jagellonské (1471 - 1526), in: Problematika mincovníctva Jagelovcov, Nitra - Svit 1988, s. 46 – 65.
•    „Cenová revoluce“ a její odraz v hospodářském vývoji Čech, in: Folia historica Bohemica 11, 1987, s. 161-212.
•    Nálezy mincí českého prostředí z období třicetileté války jako historický pramen. Příspěvek k aplikaci matematických metod při rozboru historických hromadných pramenů pozdního feudalismu, in: Numismatický sborník 17, 1985-1986, Praha 1986, s. 191-236.
•    Zemský prubíř Pavel Griemiller z Třebska (Příspěvek k poznání ekonomické a kulturní aktivity pražských měst ve druhé polovině 16. století), in: Pražský sborník historický 19, 1986, s. 103-139 (Společně s/ Together with: V. Ledvinka a/and J. Pešek).
•    K rozsahu poddanských povinností od 15. do druhé poloviny 17. století ve světle odhadů a cen feudální držby, in: Folia historica Bohemica 10, 1986, s. 205-248.
•    Finanční zhroucení ve střední Evropě na počátku třicetileté války, in: Folia historica Bohemica 8, 1985, s. 265-316.
•    Geografický horizont venkovského města ve druhé polovině 15. století (K možnostem využití lounské knihy počtů), in: Folia historica Bohemica 9, 1985, s. 422-471 (Společně s/Together with: B. Zilynská).
•    Nálezy mincí jako pramen hospodářských dějin pozdního feudalismu, in: Hospodářské dějiny 13, 1985, s. 7-63.
•    K „negaci světa“ v raných dílech J. A. Komenského, in: Studia Comeniana et historica 15, 1985 č./Nr. 29, příloha/Annex, s. 149-155.
•    Vzácná sbírka tzv. kiprové literatury z počátku třicetileté války, in: Časopis Národního muzea 154, 1985, s. 51-58.
•    Malá československá encyklopedie, sv./Vol. I-VI, Praha 1984-1987 (cca 30 encyklopedických hesel/ approx. 30 encyclopedic entries).
•    Tzv. kiprová literatura z počátku třicetileté války a její vztahy k českému prostředí, in: Folia historica Bohemica 7, 1984, s. 281-258.
•    Nad novou literaturou k dějinám české publicistiky od 16. do první poloviny 19. století, in: Folia historica Bohemica 7, 1984, s. 413-453.
•    K hospodářskému zázemí spojení Prahy 1518-1528, in: Documenta Pragensia 4, 1984, s. 218-225.
•    Mincovní politika olomouckých biskupů v 17. století, in: Historická Olomouc a její současné problémy IV, Olomouc 1983, s. 317-325.
•    Úprava inflačních dluhů pražských měšťanů po kaladě, in: Dokumenta Pragensia 2, 1981, s. 190-218.
•    Z pozůstalosti sochaře Jana Štursy, in: Documenta Pragensia 1, 1980, s. 43-76.

Recenze, zprávy/Reviews and Notes:
•    Galileo Galilei: Hvězdný posel. Johannes Kepler: Rozprava s hvězdným poslem. Z latinských originálů přeložila Alena Hadravová za odborné spolupráce Petra Hadravy. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2016, in: Dějiny věd a techniky 49, 2016, s. 208-213  (recenze/ review).
•    Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Uspořádali a k vydání připravili Josef Förster – Ondřej Podavka – Martin Svatoš. Praha, Filosofia, 2015, in: Dějiny věd a techniky 49, 2016, č. 3, s. 207-208 (recenze/ review).
•    Marie Buňatová, Pražští kupci na cestách. Předbělohorská Praha a středoevropské trhy [Prague Merchants on their Journeys: Prague and Central European Markets in the Period before the Battle of White Mountain]. Praha: Nakladatelství MISHKEZY, 2013, in: Judaica Bohemica 51, 2016, č. 1, s. 184-188 (recenze/ review).
•    Vídeňská konference o vědě, technice a průmyslovém rozvoji ve střední Evropě v období studené války, in: Dějiny věd a techniky 48, 2015, č. 3, s. 188-191
•    Emil Starkenstein in memoriam, in: Akademický bulletin 2014, č. 10, s. 20-22 (společně s M. V. Šimůnkem).
•    Nad novými Dějinami Slovenské akademie věd, in: Akademický bulletin AV ČR 2014, č. 11, s. 4-6 (recenze knihy: Dejiny Slovenskej akadémie vied. Bratislava, VEDA - vydavateľstvo SAV, 2014). Přetisknuto: Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti 18, 2014, č. 10. Viz https://ikaros.cz/nad-novymi-dejinami-slovenske-akademie-ved
•     K jubileu historika Františka Šmahela, in: Akademický bulletin AV ČR 2014,  č. 9, s. 22-24.
•    The nationalization of scientific knowledge in the Habsburg Empire, 1848-1918, in: Dějiny vědy a techniky 46, 2013, č. 2, s. 127-129 (recenze na knihu: Houndmills 2012).
•    K novým pracím o dějinách Československé akademie věd, in: Akademický bulletin 2012, č. 7-8, s. 32-33.
•    Alena Šolcova - Michal Křížek: Cesta ke hvězdám i do nitra molekul. Osudy Vladimíra Vanda, konstruktéra počítačů, in: Dějiny věd a techniky 44, 2011, č. 3, s. 215-215 (recenze knihy).
•    Pěšák s noblesou. Pocta p. t. PhDr. Janu Hozákovi, in: Dějiny věd a techniky 44, 2011, č. 2, s. 141 (zpráva o knize: Praha 2010).
•    Vize pro českou vědu, in: Akademický bulletin 2010, č. 3, s. 33.
•    Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, in: Dějiny-teorie-kritika 6, 2009, č. 2,  s. 359-364 (recenze na knihu V. Urbánka).
•    Valdštějn a jeho doba, in: Ateliér 21, 2008, č. 3, 7. 2., s. 1-2 (recenze výstavy).
•    Vysocká konference o Janu Patočkovi, in: Reflexe 33, 2007, s. 139-144 (spolu s Tomášem Hermannem).
•    Výzkumné centrum pro dějiny vědy, in: Český časopis historický 101, 2003, s. 741-745.
•    Proměny Vědecké rady, in: Akademický bulletin 2003, č. 3, s. 2.
•    Konference "Věda v Československu v období normalizace (1970-1975)", in: Soudobé dějiny 9, 2002, č. 1, s. 149-151.
•    V Bad Wiessee o českých regionech minulosti i současnosti, in: Český časopis historický 100, 2002, s. 204-206 (konference Bad Wiessee, 23.-25.11.2001).
•    Wissenschaftsgeschichte und Archive der wissenschaftlichen Institutionen in der Tschechischen Republik, in: The Science Archives in the European Integration, Warszawa (PAN) 2000, s. 60-63.
•    Michal Šroněk – Jaroslava Hausenblasová, Gloria & Miseria 1618-1648. Prag und Dreissigjährige Krieg, Praha 1998, 280 s., in: Acta Comeniana 13 (XXXVII), 1999, s. 271-276 (recenze na knihu).
•    Léta 1938-1945: Válečné vzpomínky, in: Dějiny a současnost 21, 1999, č. 6, s. 63-64 (recenze na knihu: Antonín Slavíček (ed.), Heda Kaufmannová, Léta 1938-1945. Praha 1999).Konec dějin po pěti letech, in: Dějiny a současnost 18, 1996, č. 2, s. 2-4, 19 (rozbor názorů Francise Fukuyamy).
•    Max Weber a české dějepisectví: pokus o nové vidění problému, in: Minulostí Západočeského kraje 30, 1994, s. 261-265. (recenze na knihu Jan Horský, Noetika kulturních věd Maxe Webera a české dějepisectví, Ústí n. L. 1994).
•    Pařížská mírová jednání v dopisech TGM a E. Beneše, in: Minulostí Západočeského kraje 29, 1994, s. 523-527 (recenze na knihu: Šolle, Zdeněk. Vzájemná neoficiální korespondence T. G. Masaryka s Eduardem Benešem z doby pařížských mírových jednání (říjen 1918 - prosinec 1919). Praha 1993).
•    Zlý bubák antisemitismu, in: Denní Telegraf 3, 1994, č. 18, 22. 1., příloha, s. X (recenze na knihu: Antisemitismus v posttotalitní Evropě. -- Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1993).
•    Diagnóza šťastného věku, in: Denní Telegraf 2, 1993, č. 89 (17. 4. 1993), příloha, s. VIII. (Recenze na knihu: Vladimír Macura, Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948 - 1949, Praha 1992).
•    Rekatolizace v českých zemích, in: Folia historica Bohemica 17, 1994, s. 335-337 (zpráva o konferenci).
•    Právo tu uvažujíc…, in: Telegraf  2, 1993, č. 135, 12. 6., příloha, s. IX (recenze na knihu: Francek, Jindřich. Chlumecké hrdelní příběhy. Praha 1993).
•    Zámořské objevy očima současníků, in Telegraf 2, 1993, č. 42, 20. 2., příloha, s. IV (recenze na knihu: Kašpar, Oldřich. Zámořské objevy 15. a 16. století a jejich ohlas v českých zemí. Praha 1993).
•    Vědecká diskuse "Výroba knih a knižní obchod v Praze od středověku do roku 1914", in: Folia historica Bohemica 14, 1990, s. 607-613 (s P. Bělinou).
•    České překlady španělské literatury v 16.-18. století, in: Folia historica Bohemica 13, 1990 s. 496-500 (recenze na knihu Oldřicha Kašpara: Praha 1987).
•    Obnovuje se Historický klub, in: Český časopis historický 88, 1990, s. 215-216.
•    Aeneas Sylvius Piccolomini. O dvou milencích, in: Český časopis  historický 88, 1990, s. 601-602 (recenze knihy: Piccolomini, Aeneas Sylvius. O dvou milencích. -- Praha : Odeon, 1990).
•    Andrzej Mikolajczyk, Einführung in die neuzeitliche Münzgeschichte Polens, in: Český časopis  historický 88, 1990, s. 414 (zpráva o knize vydané: Lodž 1988).
•    Hans-Peter Harstick, Marxistisches Geschichtsbild und nationale Tradition. Zur Gegenwartslage der Geschichtswissenschaft in der DDR, in: Český časopis  historický 88, 1990, s. 376 (zpráva o knize vydané: Hannover 1988).
•    Herman Van der Wee, The Rise and Decline of Urban Industries in Italy and in the Low Countries (Late Middle ages - Early Modern in: Český časopis  historický 88, 1990, s. 411-412 (zpráva o k nize vydané: Leuwen 1988).
•    Jaroslav Šůla, Tři studie z české numismatiky. Příloha k 60. číslu "Sběratelských zpráv", in: Český časopis  historický 88, 1990, s. (zpráva o knize vydané: Hradec Králové 1989).
•    Petr Kroupa - Jiři L. Bílý, Brněnští sochaři, kameníci a zedníci v letech 1570 – 1620, in: Český časopis  historický 88, 1990, s. 413-414 (recenze na knihu vydanou: Brno 1987).
•    Velké kodifikace, in: Český časopis  historický 88, 1990, s. 379 (zpráva na knihu: Doležal, Miloslav. Velké kodifikace. Praha 1989).
•    Pavel Bělina, Česká města v 18. století a osvícenské reformy, Praha 1985, in: Československý časopis historický 35, 1987, s. 585-587 (recenze).
•    Jaroslav Pánek (ed.), Václav Březan. Životy posledních Rožmberků I-II, Praha 1985, in: Folia Historica Bohemica 11, 1987, s. 443-451 (recenze).
•    Václav Ledvinka, Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách, Praha 1985, in: Folia Historica Bohemica 9, 1985, s. 484-497 (recenze).
•    Kolokvium "Přínos J. A. Komenského k rozvoji filozofického myšlení", in: Folia historica Bohemica 9, 1985, s. 546-553 (spolu s M. Ransdorfem).
•    Výstava o české minci 13. století, in: Folia historica Bohemica 9, 1985, s. 522-524.
•    Vědecká diskuse "Praha - město ve válkách a revolucích", in: Folia historica Bohemica 9, 1985, s. 515-520.
•    Výstava řezeb Matyáše Bernarda Brauna v Jiřském klášteře, in Folia historica Bohemica 7, 1984, s. 500-503.
•    Valdštejnské symposium v Chebu, in Folia historica Bohemica 7, 1984, s. 496-499 (se Z. Hojdou).
•    Studia Comeniana et historica. Časopis Muzea J. A. Komenského pro komeniologii, historii 16. a 17. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí, roč. I - IX, č. 1 - 21, Uherský Brod 1971-1979, in: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 23, 1983, č. 1, s. 123-128.
•    Dalších cca 150 zpráv o knihách a odborných akcích na stránkách Československého časopisu historického, 1980-1989.

Editorská činnost/Editor:

•    Studies in the History of Sciences and Humanities - Práce z dějin vědy: sv./Vol. 1-32, Praha 2000-2019.
•    Studie o rukopisech: Sv. XXX-XXXIII, Praha 1995-2000.
•    Studie o rukopisech. Monographia: Sv. I-V, Praha 1995-2000.
•    Práce z dějin Akademie věd ČR - Studia historiae Academiae scientiarum Bohemicae. Řada/Series A: sv/Vol. 5-6, Praha 1997-1999. Řada/Series B, sv./Vol.  8-15, Praha 1995-2000. Řada/Series C, sv./Vol. 3, Praha 1998.

Učebnice, publikace a mobilní aplikace pro širší veřejnost/Textbooks and Mobile Applications:
•    Prague Histories. Mobilní aplikace pro historické procházky po Praze, vytvořeno pro: Hlavní město Praha/ Mobile application for historical walks around Prague, created for: Prague City Hall.  Praha, VR_MUSASHI 2018-2019 (autor textů a kurátor stezek/ author of texts and curator of trails). Viz: https://praguehistories.cz/
•    Kronika Českých zemí. Praha 1999. [Autor kapitoly/ Author of the chapter:  Doba jagellonská 1471-1526, s. 226-256.] Nová vydání/ New editions: Praha 2008; Praha 2012. Elektronická edice/E-book Praha 2009.
•    Dějiny evropské civilizace, sv./Vol.  I. Spolu s P. Čornejem a kolektivem/ Together with P. Čornej and others, Praha 1995. [Autor kapitoly/Author of the chapter: Prvních sto let novověku, V/2-5, s. 309-346]. Nová vydání/New editions: Praha 1997; Praha 2002. Vydání na CD-ROM: Praha 1998.
•    Historie. Novověk 1. Učebnice dějepisu pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha (Scientia) 1994. (autor obrazové přílohy/ author of image attachment Zd. Hojda).
•    Dějiny medicíny, Bratislava – Praha 1994 [účast na přípravě české verze knihy/ participation in the Czech version of the book].
•    Dějiny techniky, Bratislava – Praha 1993 [účast na přípravě české verze knihy/ participation in the Czech version of the book].
•    Slavné bitvy naší historie. Spolu s P. Čornejem - P. Bělinou a kolektivem/ Together with P.  Čornej, P. Bělina and others, Praha 1993. [Autor kapitol/ Author of chapters: Vídeň 1529, Bílá hora 1620, Lützen 1632, Praha 1648, viz/see s. 118-134, 138-142.] Druhé vydání/Second edition: Praha 1995.

Popularizační články a stati pro širší veřejnost/Popularisation:
•    Věda jako politika, politika jako věda, in: Akademický bulletin, 2015, č. 6, s. 24-26. Viz: https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:c5273e8c-cefa-4628-9abf-720ccf860542?article=uuid:a70a5201-e5a4-411d-aaff-ef4709b01941
•    Otto Wichterle. Scientist and Inventor, Prague 2013 (spolu s/ together with: M. Stella, J. Michálek a/and I, Lorencová).
•    Dvacet let od vzniku Akademie věd České republiky, in: Akademický bulletin 2013, č. 1, s. 2-5.
•    Smrt váženého pana Kredita. Pár úvah nad první velkou novověkou finanční krizí, in: Dějiny a současnost 33, 2011, č. 1, s. 30-33.
•    Odchod vědců do exilu. Československo jako opouštěná země, in: Akademický bulletin 2011, č. 7-8, s. 2-3. Přetisk in: Český dialog/ Czech Dialogue, 2011, podzim. Viz/ See: http://www.cesky-dialog.net/clanek/4945-odchod-vedcu-do-exilu-ceskoslovensko-jako-opoustena-zeme/
•    Vznik a vývoj Československé akademie věd (1952-1992), in: Akademický bulletin 2011, č. 6, s. 4-5.
•    Bohemia docta a výročí České akademie věd a umění, in: Akademický bulletin 2011, č. 3, s. 2.
•    O království vskutku kalvínské : vzestup českého kalvinismu v letech 1609-1620, in: Dějiny a současnost 31, 2009, č. 7, s. 36-39.
•    Scientists in Exile – A Phenomenon in Totalitarian Regimes. The Czechoslovak Case, in: Český dialog/Czech Dialogue 2009, č./Nr. 5-6 (společně s/ together with: S. Štrbáňová). Viz/See: https://www.cesky-dialog.net/clanek/4057-scientists-in-exile-8211-a-phenomenon-in-totalitarian-regimes-the-czechoslovak-case/
•    17. listopad 1989 a Československá Akademie věd, in Akademický bulletin 2009, č. 11, s. 2-4.
•    Rok 1968: Tání a úsměvy, tanky a kocovina, in: Akademický bulletin 2008, č. 7-8, s. 1.
•    Prý osudové osmičky..., in: Akademický bulletin 2008, č. 3, s. 1.
•    Zámek plný vědců, in: Akademický bulletin 2007, č. 9, s. 1.
•    Patnáct let poté…, in: Akademický bulletin 2004, č. 11, s. 1.
•    Josef Hlávka jako mecenáš, in: Akademický bulletin 2003, č. 7-8, s. 2.
•    Chirurg mezi totalitami: Jiří Diviš (1886-1959) - zakladatel moderní české hrudní chirurgie, in: Česká hlava-Svět vědy Roč. 1, 2003, č. 6, s. 34-35.
•    Vliv třicetileté války na vznik a utváření barokní mentality v českých zemích, in Akademický bulletin 1999, č. 9, příloha, s. I-II.
•    O holocaustu bez železné opony, in: Lidové noviny 10, 1997, č. 13, 16. 1., s. 9.
•    Český a Moravský zemský sněm v habsburské monarchii (1860-1918), in: Parlament 1996, č. 3, s. XII-XIII.
•    Rakouské císařství a jeho únorová ústava z roku 1861, in Parlament 1996, č. 2, s. X-XII.
•    Oběti české vědy v době druhé světové války, in: Akademický bulletin AV ČR 1995, č. 8, příloha připravená ve spolupráci s Archivem Akademie věd ČR, 8 s.
•    Velké osudy Josefa Janáčka, in: Dějiny a současnost 17, 1995, č./Nr. 1, s. 28-39 (nekrolog a vzpomínka/ obituary and memory).
•    Zachraňte naše dědy! Německý historik F. Seibt, in: Denní Telegraf  3, 1994, č. 48, 26. 2., příloha, s. IX.
•    Pocta Paulu Ricoeurovi, in: Telegraf 2, 1993, č. 95, 24. 4., příloha, s. VIII.
•    O Komenském, Patočkovi a dějinách. Rozhovor s Klausem Schallerem, in: Dějiny a současnost 14, 1992, č. 4, s. 46-48 (spolu s/ together with: A. Míšková).
•    Komenský, Descartes a otevřená duše, in: Lidové noviny 5, 1992, č. 75, 28. 3., příloha, s. 8.

Polemiky a diskuse/Polemics and Disscussions:
•    Vyjádření k recenzi Jiřího Němce, in: Časopis Matice moravské 131, č. 2 (2012), s. 367.
•    Diletantský samovývoj v ústavu [Ústav pro studium totalitních režimů], in Lidové noviny 23, 2010, č. 39, 16. 2., s. 11.
•    Prodávám hrobku, kupuju hrobku, in Akademický bulletin 2009, č. 10, s. 1.
•    „Dělnická třído, spoj se, spoj!“ aneb Několik poznámek k článku M. Pullmanna aj. Rákosníka, in: Dějiny teorie – kritika 4, 2007, s. 289-298.
•    Druhé historické diskusní fórum: Legitimizace historie. [1] Slovo na úvod. [2] Advocatus diaboli anebo Pokus obhájit tvrzení, že by se historiografie měla vyvarovat politické služebnosti. [3] Závěrečné slovo, in: Soudobé dějiny 8, 2001, č. 1, s. 98-99 [1], s. 127-128 [2], s. 129-130 [3].
•    Ad: F. Parkan - K. Charvátová: Přijímací zkoušky dnes, in: Dějiny a současnost 23, 2001, s. 49-50 (polemika se statí uvedených autorů v Dějinách a současnost 23, 2001, s. 27-30).
•    Černé desky s nacistickým symbolem. Historici Antonín Kostlán a Helena Krejčová píší o podivné předmluvě, jíž je opatřeno české vydání Mein Kampf, in: Lidové noviny 13, č. 84, 8. dubna 2000, s. 21 (spolu s H. Krejčovou).
•    Stalinský balast pod rouškou postmoderny aneb Obrana Dušana Třeštíka proti Dušanu Třeštíkovi, in: Lidové noviny 12, č. 200, 28. 8. 1999 (příloha Orientace), s. 20.
•    Ještě k diskusi o druhém sjezdu československých historiků, in: Český časopis historický 93, 1995, s. 99-106.
•    K vývoji českého dějepisectví v letech 1945-1948. Na okraj statě J. Hanzala Čeští historici před únorem 1948, Český časopis historický 91, 1993, s. 268-285, in: Český časopis historický 92, 1994, s. 94-103.
•    Akademie věd: co s ní?, in: Telegraf 2, 1993, č. 55 (8.3. 1993), s. 10.
•    Škodlivost nových Pravidel českého pravopisu byla Dodatkem v zásadě neutralizována: Dodatek k pravopisnému Dodatku, in: Český deník 4, 1994, č. 214, 12. 9., s. 10.
•    Políček české kultuře a tradici, in: Telegraf 2, 1993, č. 134 (11.6. 1993), s. 9 (polemika s novým vydáním pravidel českého pravopisu/ disputation with the new codification of the Czech ortography rules).

Práce v rukopise a samizdatové publikace/Manuscripts etc.:
•    Feudální zatížení českého venkova po husitské revoluci. k hospodářským a sociálním dějinám jagellonského období českých dějin (1471 - 1526). Autoreferát disertace/Abstract of the dissertation. Praha 1989, 26 s.
•    Feudální zatížení českého venkova po husitské revoluci. K hospodářským a sociálním dějinám jagellonského období českých dějin (1471 - 1526). Rukopis kandidátské disertační práce, Praha 1988, 214 s. textu, 257 s. tabulek a příloh, 20 map a grafů.
•    Nevýznamný příspěvek k husitské tradici, in: Sborník prací k padesátinám PhDr. Rostislava Nového CSc., Praha 1982, s. 156-162 (samizdat).
•    Dějiny každodenního života a lounská kniha počtů, in: Pocta PhDr. Ivanu Hlaváčkovi, CSc. K padesátinám, Praha 1981, s. 36-54 (samizdat).
•    Česká mincovní politika po Bílé hoře (dlouhá mince a kalada), rukopis disertační práce, Praha 1980 (333 s.)

Interview a memoárové texty/Interviews and Memoires:
•    Davaj sobačku!, in: Moskva posílá tanky, Praha 2015,  s. 108-113 (vzpomínka na srpen 1968/ Commemoration of August 1968).
•    Host Studia Leonardo: historik Antonín Kostlán, in: ČRo Plus, 13. 11. 2014; elektronická verze dostupná na/available at: http://zpravy.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/host-studia-leonardo-historik-antonin-kostlan--1418782
•    Zeman P., Zmizelá věda. S historiky Michalem V. Šimůnkem a Antonínem Kostlánem o knize Disappeared Science (Zmizelá věda), dokumentující osudy vědců a intelektuálů židovského původu v letech 1939-1945, in: Paměť a dějiny 8 (2), 2014, s. 70-77; elektronická verze dostupná na/available at: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1402/070-077.pdf
•    Host Studia Leonardo: historik Antonín Kostlán, in: Český rozhlas Plus, 13. 11. 2014; elektronická verze dostupná na/available at: http://zpravy.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/host-studia-leonardo-historik-antonin-kostlan--1418782
•    Otto Wichterle. Jak jsme ho znali, in: Otto Wichterle (1913-1998). 100. výročí narození. Prostějov 2013, s. 48-53.
•    Čeští vědci v exilu (rozhovor Evy Bobůrkové s Antonínem Kostlánem), in: Hospodářské noviny (Víkend), 15. 3. 2013, s. 18-19.
•    Cogito ergo sum aneb dějinami vědy, in: Akademický bulletin 2011, č. 11, příloha, s. I-IV (rozhovor S. Daníčkové s A. Kostlánem); přetisk in: S. Daníčková, Skrytá poselství vědy. Rozhovory s vědci. Praha 2009, s. 81-94. Nové vydání knihy/ New edition of the book: Praha 2011.
•    Kaufman M., Antonín Kostlán - nechtěl jsem narušit pocit rovnováhy, in: Revolver Revue 68, 2007, s. 143-158.
•    Burgetová J., Rozhovor s PhDr. Antonínem Kostlánem, CSc., ředitelem Archivu AV ČR, in: Informace. Knihovna Akademie věd ČR č. 2/3, 2000, s. 10-12; elektronická verze dostupná na/available at: https://www.lib.cas.cz/informace/Info2_00.htm#rozhovor
•    Velké osudy Josefa Janáčka, in: Dějiny a současnost 17, 1995, č./Nr. 1, s. 28-39 (nekrolog a vzpomínka/ obituary and Commemoration).

Grantové a výzkumné projekty (výběr)/Research Grants (Selection):
•    2017-2021: Věda a výzkum v protektorátu Čechy a Morava 1939–1945: Koncepce a dopady nacistické vědní politiky, GA ČR, GA17-27132S; člen řešitelského týmu
•    2011-2013: Disappeared Science. Biographical dictionary of Jewish scholars from Bohemia and Moravia – victims of Nacism 1939–1945, Rotschild Founation (Hanadiv) Europe; spoluřešitel
•    2008-2011: Čeští vědci v exilu 1948-1989. Společný projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Masarykova ústavu - Archivu AV ČR, Fyzikálního ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR, GA AV ČR, IAAX00630801; garant řešení projektu za Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
•    2008-2010: Intelektuální komunikace v 17. století: Jan Opsimathes, GA AV ČR, IAA800630802; řešitel
•    2007: Zmizelé elity. Vědci a intelektuálové z českých zemí jako oběti nacistického režimu (1939-1945), Česká rada pro oběti nacismu; řešitel (společně s M. V. Šimůnkem)
•    2006-2008: Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu, Ministerstvo zahraničních věcí; autor komplexního návrhu na řešení a definitivního znění projektu, koordinátor v prvním roce řešení
•    2006-2008: Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Výzkumný a výstavní projekt, Senát Parlamentu ČR; autor výchozího libreta výstavy ve Valdštejnské jízdárně
•    2000-2004: Výzkumné centrum pro dějiny vědy (VCDV), společné pracoviště ÚSD AV ČR (2000-2001 Archivu AV ČR) a Univerzity Karlovy v Praze,  MŠMT, LN00A041, řešitel (s výjimkou období od července 2001 do srpna 2002)
•    1997-1999: Description of Archive Resources on the History of Sciences, Social Sciences and Humanities in the Archives of the Academy of Sciences of the Czech Republic, IREX (USA); hlavní řešitel za českou stranu (ve spolupráci s University of Baltimore)
•    1996-2000: Myšlení, věda a kultura v českých zemích, akademie věd ČR, Program rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy. KSK3077601, řešitel

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia/Fellowships etc.:
•    2010: British Academy – stáž (Warburg Institute London, National Library London)
•    1995: Max-Planck-Arbeitsgruppe „Ostelbische Gutsherrschaft als sozialhistorisches Phänomen“, Berlin/Potsdam, semestrální stáž
•    1993: British Academy – stáž (Warburg Institute London, Oxford University)

Konference a workshopy (výběr)/Conferences and Workshops (Selection):
•    Science, Occupation, War: 1939–1945. International Workshop Held on the 80th Anniversary of the Outbreak of WW2, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Národní technické muzeum v Praze, Praha 23.- 25. 10. 2019, referát: ʻAnti-Palackýʼ. German  Fight  against  the  So  Called  Czech  Historical Myth, 1939–1945
•    Normalizace humanitních věd v Československu (1969-1989). Seminář, Filosofický ústav AV ČR, Praha 14.-15. 10. 2019, referát: Stav „společenských věd“ na sklonku „normalizace“ a pokusy o jejich normalizaci po listopadu 1989
•    Rok 1618 – dveře všech běd? Workshop, Univerzita Karlova, 19. 9. 2018, referát: „A to vše dálo se pro ty války vojenské…“ Podkopanost českého a středoevropského finančního a měnového systému na prahu třicetileté války
•    Wissenschaft, Technologie und industrielle Entwicklung in Zentraleuropa im Kalten Krieg. Ignaz-Lieben-Symposium 2015, Ignaz-Lieben-Gesellschaft und Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 12.-13. 11- 2015, referát The Czechoslovak Scientific Community in 1945–1975: Rise, Changes, Disruptions
•    Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890-2015 – Non-University Institutions in Science and Humanities, 1890-2015. Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 27.-29. 5. 2015, referát: Prosazování myšlenky akademií věd v českých zemích
•    Die Tschechoslowakei und Deutschland 1933 bis 1989 – Aufnahme von Flüchtlingen und Asyl im Nachbarland. Jahrestagung der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Regensburg, 19.–20. September 2014, referát: Tschechoslowakische Wissenschaftler im deutschen Exil
•    Professor Dr. Emil Starkenstein (1884–1942). The Last Representative of the German Pharmacological School in Prague and Victim of National Socialism. Colloquium in Honour of 130th Anniversary of his Birthday, 1. Lékařská fakulta UK a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 14. 11. 2014, referát: Jewish Scholars from Bohemia/Moravia Between Commemoration and Disappearance, 1945–48
•    Vliv české a slovenské exilové historiografie na historiografii domácí,  Česko-slovenská historická komise a Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 15. 10. 2014, referát: Exilová historiografie: paralelní cesty a  inspirace
•    Učené Čechy a historia litteraria v 18. a na počátku 19. století. Kolokvium, Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR a tým řešitelů grantu „Johann Petr Cerroni a historia litteraria jeho doby I.“, Praha 20.-21. 11. 2014, referát: Olomoucká Societas incognitorum (1746−1751) a její členská základna
•    Netzwerke gelehrter Mönche. St. Emmeram im Zeitalter der Aufklärung. Tagung, Lehrstuhl für Bayerische Landesgeschichte der Universität Regensburg, Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg e.V. und Freunde und Förderer von St. Emmeram e.V., Regensburg 21. 22. 9. 2012, referát: Die Benediktiner und die Societas incognitorum eruditorum in terris Austriacis
•    Scholars in Exile and Dictatorships of the Twentieth Century. International Conference, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Národní technické muzeum, Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Společnost pro dějiny věd a techniky, Praha 24.-26. 5. 2011, referát: Czech Scholars in Exile, 1948 – 1989
•    Universities in Central Europe - Crossroads of Scholars from All Over the World,  Ústav pro dějiny a Archiv UK, European Society for the History of Science, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a další, Praha  29.9.-1. 10. 2011 – referát Exile as a forced migration – the case of scholars in the 20th century (společně se S. Štrbáňovou)
•    In Defence of Learning: The Past and the Present, Council for Assisting Refugee Academics (CARA), London 3.-5. 12. 2008, referát: Czech Scholars in Exile, 1948-1989  (společně se S. Štrbáňovou)
•    4th International Conference of the European Society for the History of Science, Barcelona 18.-20. 11. 2010, referát: Prosopography as a Method of Historiography of Science
•    Universal Reformation. Intellectual Networks in Central and Western Europe, 1560-1670, A Conference at St Anne's College, Cultures of Knowledge: An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic of Letters, University of Oxford, 21-23 September 2010, referát: European Calvinist Intellectual Networks and the Czech Lands: A Case Study of Jan Opsimathes
•    XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context, International Union of History and Philosophy of Science Division of History of Science and Technology IUHPS/DHST, Budapest 28. 7. – 2. 8. 2009, referát: To be a good son of one's nation… Czech historians between national program and scientific style; další referát: Scientists in Exile – A Phenomenon in Totalitarian Regimes. The Czechoslovak Case (spolu se S. Štrbáňovou)

Členství v institucích a komisích/Memberships in Institutions and Commissions:
•    2018-dosud: Koordinační rada výzkumného programu Formy a funkce komunikace, Strategie AV21
•    2013-dosud: člen, Rada pracoviště, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
•    2000-dosud: člen, Český národní komitét pro dějiny vědy a techniky
•    1994-dosud: člen redakční rady, Acta Comeniana
•    1993-dosud: člen, Akademický sněm Akademie věd ČR
•    1989-dosud: člen redakční rady, Folia historica Bohemica
•    2009-2017: místopředseda, Vědecká rada Akademie věd ČR
•    2009-2017: člen, Rada Programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR
•    2009-2017: člen, Rada programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR
•    2007-2016, člen redakční rady, Akademický bulletin
•    2007-2012: místopředseda, Dozorčí rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
•    2005-2017: člen redakční rady, Dějiny – teorie - kritika
•    2005-2015, předseda (2005-2009), místopředseda (2009-2015), oborová rada Historické vědy, Grantová agentura Akademie věd ČR
•    2002-2006: člen, Vědecká rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
•    2001-2005: člen, Vědecká rada Archivu Pražského hradu
•    1997-2004: člen, Vědecká rada Akademie věd ČR
•    1993-2001, člen, Komise pro vědecké informace Akademie věd ČR
•    1993-2000: člen redakční rady, Dějiny věd a techniky
•    1993-1995: člen, Vědecká rada Archivu Akademie věd ČR
•    1994-1995: člen, Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR
•    1993-1994: člen, Vědecká rada Grantové agentury Akademie věd ČR
•    1992-1993: člen, Vědecká rada Fakulty sociálních věd UK
•    1990-2006: člen redakční rady, Dějiny a současnost
•    1990-1992: člen, Národnostní rada vlády ČSFR
•    1990-1992: člen, Vědecká rada Historického ústavu ČSAV
•    1990-1992, jednatel, Historický klub
•    1989-1992: člen předsednictva, Komora volených zástupců pracovišť ČSAV

Pedagogická činnost/Educational and Teaching Activities:
•    2007-dosud: Filosofická fakulta UK (externě)
•    2002-2003: Vyšší odborná škola publicistiky
•    1996-1999: Pedagogická fakulta Západočeské university v Plzni (externě)
•    1993-1995: Institut základů vzdělanosti UK (externě)
•    1990-1992: Filosofická fakulta UK (externě)

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp