• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
Český národní komitét pro dějiny vědy a techniky
Český národní komitét pro dějiny vědy a techniky reprezentuje Českou republiku v Mezinárodní unii pro dějiny a filozofie vědy - Divizi pro dějiny vědy a techniky (International Union of History and Philosopy of Science, Division of History of Science and Technology IUHPS/DHST), která se skládá celkem ze 49 národních komitétů. Odborná činnost Unie se uskutečňuje ve 13 vědeckých komisích, 5 meziunijních komisích a 3 nezávislých vědeckých sekcích. Součástí Unie je dále autonomní Mezinárodní komitét pro dějiny techniky (International Committee for the History of Technology, ICOHTEC). Každé čtyři roky se konají kongresy Divize v různých částech světa.

V roce 1947 se IUHPS stala jako jedna z celkem 19 unií součástí Mezinárodní rady vědeckých unií (International Council of Scientific Unions, ICSU), která patří k největším organizacím sdružujících vědecké pracovníky na celém světě a podporujících vědecké kongresy, publikace a další aktivity spojené s mezinárodní vědeckou spoluprací. Dnes se IUHPS skládá z celkem dvou divizí – Divize pro dějiny vědy a techniky (Division of History of Science and Technology) a Divize logiky, metodologie a filozofi vědy (Division of Logic, Metholodology, and Philosophy of Science).

Český národní komitét pro dějiny vědy a techniky je jmenován rozhodnutím Akademické rady AV ČR na návrh Rady pro zahraniční styky AV ČR. Členové Komitétu, respektovaní historici vědy a techniky, jsou jmenováni na čtyři roky. V čele Komitétu je předsednictvo (předseda, místopředseda, tajemník), které je odpovědno plénu Komitétu.

Mezi úkoly Komitétu kromě zastupování ČR v Mezinárodní unii patří navrhovat české vědce do různých mezinárodních funkcí a na zasedání Mezinárodni Unie, připravovat stanoviska vědecké komunity v ČR pro jednání v orgánech Unie a v jiných mezinárodních organizacích, projednávat a hodnotit činnost Unie a podávat návrhy pro její činnost, podporovat mezinárodní kontakty českých vědeckých institucí a badatelů, podporovat vědce z ČR k získání individuálního členství v mezinárodních organizacích, ve spolupráci se Společností pro dějiny vědy a techniky informovat odbornou veřejnost v ČR o činnosti Unie a podporovat významné akce v ČR a v zahraničí, které se uskutečňují pod záštitou mezinárodních organizací.


Organizační a jednací řád Českého komitétu pro dějiny vědy a techniky

Zápisy a podklady


Odkazy

Division of History of Science and Technology: http://www.dhstweb.org/
European Society for the History of Science: http://www.eshs.org/
International Council of Scientific Unions: http://www.icsu.org/index.php
International Committee for the History of Technology: http://icohtec.org/

České národní komitéty: http://www.avcr.cz/ostatni.php?m=4-11&ID=4-06-04-03
Společnost pro dějiny věd a techniky: http://dvt.hyperlink.cz/in_spo.ntm
Společnost pro výzkum 18. století: http://khv.upce.cz/18stoleti/index.htm
European Science Found/European Reference Index for the Humanities: http://www.esf.org/erih


Připomínky doplňky a informace adresujte paní PhDr. Aleně Hadravové, CSc. na výše uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp